МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ

Кафедра фінансового менеджменту

Науковий керівник – д-р екон. н., професор Ситник Н.С.

Досліджено питання практичної ролі підходів до стратегічного управління взаємодією реального сектору економіки і банківської системи; висвітлено теоретичні і практичні аспекти системи відносин між підприємствами та банками. Показано позитивний зворотний зв’язок, що є умовою розвитку реального сектору економіки та банківської системи. Сформульовано загальну постановку стратегічного завдання управління системою таких взаємовідносин. Викладено теоретичні засади розвитку банківництва, сутність банківської системи та особливості її функціонування у сучасних умовах, зокрема, розглянуто питання щодо діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, операцій комерційних банків з цінними паперами та операцій комерційних банків в іноземній валюті

Розглянуто сучасні тенденції ринку life-страхування в Україні, формування новітньої моделі державного регулювання страхового ринку та особливості оподаткування страхового бізнесу на сучасному етапі; виділено перспективи розвитку unit-linked страхування на сучасному етапі функціонування національного страхового ринку, проблеми та перспективи вдосконалення реалізації державної політики в сфері оподаткування страхового бізнесу.

З’ясовано основні критерії оцінки рівня спроможності територіальних громад згідно Методики Кабінету Міністрів України. Досліджено динаміку та розглянуто рейтинг областей щодо формування спроможних територіальних громад, сформований Міністерством розвитку громад та територій України в рамках моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування. Представлено переваги спроможних територіальних громад та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів.

Досліджено один із ключових аспектів проблеми глобалізації економіки – забезпечення митної безпеки держави, яка є складовою економічної безпеки держави як комплекс (система) ефективних політичних, економічних, правових та інших заходів держави із захисту інтересів народу та держави в зовнішньоекономічній сфері. Проаналізовано критерії економічної безпеки – показники (індикатори) оцінки стану економіки, які відображають реальний стан економічної безпеки. Також розглянуто індикатор фіскальної ефективності митної справи, що визначається як різниця між статистичною сумою отриманих платежів та тією сумою, яку потрібно стягнути при повному оподаткуванні всього обсягу зовнішньоторгових операцій

За результати досліджень було опубліковано:

Монографії:

  1. Слобода Л. Я. Фінансова безпека домогосподарств в Україні: сучасні проблеми та механізм забезпечення: монографія, за заг.ред д.е.н., професора Б.І. Пшика. Колектив авторів Б.І. Пшик – керівник авторського колективу (вступ, підрозділ 3.4.2, висновки), М.С. Зварич (підрозділи 1.1-1.3, 3.1-3.3, розділ 2), Я.М. Кашуба (підр. 3.4.1), Слобода Лариса Ярославівна (підрозділ 1.4). – Університет банківської справи. – Львів, СПОЛОМ. – 2020. – 138 с. / Л. Я. Слобода // СПОЛОМ. Львів. – 2021.
  2. Назаркевич І. Б. Державне регулювання структурних змін в економіці України: проблеми та перспективи / І. Б. Назаркевич // ЛНУ ім. Івана Франка. Львів. – 2020. – 356 c.

 Також, опубліковано 60 статей та 91 теза доповідей на конференціях.