МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ

Кафедра фінансового менеджменту

Науковий керівник – д-р екон. н., професор Ситник Н.С.

Досліджено сутність бюджетування через призму його функцій і принципів імплементації в систему управління підприємством. Встановлено необхідність впровадження цифрових інновацій в систему управління фінансами підприємств, визначено переваги та недоліки цього процесу. Обгрунтовано необхідність імплементації європейського законодавства у сфері корпоративної неплатоспроможності, спрямованого на фінансове оздоровлення кризових підприємств. Досліджено значення посиленої автентифікації користувачів, як одного з напрямів зниження ризиків шахрайства на ринку платіжних послуг.

Для досягнення мети висвітлено теоретичні і практичні аспекти системи відносин між підприємствами та банками. Показано необхідність включення ЦСР у стратегії реформування національної фінансової системи. Об’єднання національних особливостей і нових практик фінансового регулювання, розвиток основних інструментів сталого фінансування, забезпечення кооперації державних та приватних фінансів. Окрім того, необхідне використання нових фінансових технологій, зокрема цифрових фінансів (digital finance), для мобілізації коштів, надання позик невеликим компаніям з метою фінансування сталого розвитку. Технології блокчейн, Інтернет речей та штучного інтелекту можуть прискорити інтеграцію фінансової системи та секторів реальної економіки до сталого розвитку;

Визначення особливостей таких відносин дало змогу сформувати підходи до управління системою взаємовідносин між підприємствами та банками, що зумовлені загальними закономірностями розвитку. Впродовж звітного періоду досліджено Європейські структурні фонди та фінансові установи як нові фінансові інструменти для підтримки проєктів розвитку в Україні. Здійснено оцінку ефективності фінансування ЄС у країнах-членах та Україні на основі регресійної моделі. Також здійснено аналіз фінансової підтримки України міжнародними фінансовими організаціями під час війни.

Досліджено і запропоновано сучасні заходи та напрями реформування податкової системи України. Розглянуто прикладні аспекти цифровізації системи фінансових відносин. Визначено організаційно-економічні інструменти покращення інвестиційного клімату в економіці України.

Викладено основні аспекти грошово – кредитної політика НБУ в умовах глобальних викликів, а також проведено оцінку основних показників функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану.

Розглянуто сучасні тенденції функціонування національного страхового ринку в умовах воєнного стану, забезпечення фінансової безпеки страхової компанії в процесі інтеграції економіки України, технології інноваційного процесу у страховій справі, зокрема кібер-страхування як важливого інструменту захисту бізнесу, використання стрес-тестування при управлінні страховим бізнесом.

Досліджено напрямок модернізації фінансової системи держави в частині вдосконалення еколоічного оподаткування на основі європейського досвіду. Оцінено дієвість європейських програм регіонального розвитку, можливість фінансування України за рахунок фінансових інструментів ЄС.

Розглянуто та проаналізовано основні тенденції фінансової політики держави в умовах воєнного часу. Обґрунтовано шляхи фінансової політики держави у напрямі виходу з кризи неплатежів населення.

Удосконалено методико‐прикладні рекомендації з визначення стратегічних  пріоритетів та конкретних засобів зміцнення фінансової стійкості підприємств  в умовах нестабільності, зокрема в умовах повномасштабної війни. Визначено головні елементи стратегії забезпечення фінансової стійкості підприємства, надано їх характеристику та послідовність виконання. Розроблено дерево тактичних заходів, спрямованих на реалізацію стратегії забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Визначено фактори впливу на фінансову стійкість підприємства. Ідентифіковано проблеми, які можуть привести до погіршення фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільності. Визначено стратегічні пріоритети та сукупність заходів, які слід реалізувати для посилення фінансової стійкості, а також забезпечення покращення ліквідності і платоспроможності суб’єктів господарювання в умовах нестабільності.

За результати досліджень було опубліковано:

Монографії:

  1. Клепанчук О.Ю. Структурні зміни та інституційне реформування внутрішнього ринку України / Клепанчук О.Ю. – Львів : ТОВ “Растр-7”, 2023. – 425 с.
  2. Регіональна політика України у контексті європейського досвіду: осмислюючи кращі практики / Ситник, Н.С., Сич О.А. // Міжнародні практики у сфері європейських студій: український досвід – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 96-107
  3. Pasinovych.I Social bonds as a tool for financing the development of Ukraine / I. Pasinovych, O. Sych, I. Myshchyshyn // Zrównoważony rozwój w zarządzaniu – Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2023. – P. 1-20

 Навчальні посібники

  1. Сич О. А. Ревіталізація міст – досвід Європейського Союзу для України / О. А. Сич, Н. С. Ситник, А. В. Стасишин, В. В. Круглякова – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 300 с.
  2. Клепанчук О.Ю. Теорія і історія фінансової системи / Клепанчук О. Ю., Татарин Н.Б., Нагорнюк О. П., Юрків Р. Р. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2023. – 272 с.

  Також, опубліковано 62 статей та 87 теза доповідей на конференціях.