Lyudmyla Petryshyn

Position: Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Control

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Email: liudmyla.petryshyn@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

Petryshyn Lyudmyla conducts research on:

 • problems of assessing the effectiveness of the use of resource potential of territorial communities of Lviv region;
 • clarification of the essence of the definition of “transaction costs”, methods of their accounting and auditing;
 • improvement of the methodology of land accounting and forms of financial and statistical reporting of agricultural lands; international approaches to land accounting and land use rights;
 • substantiation of the economic meaning of the concept of “capital”, “equity”, “human capital”, theoretical and accounting bases and methodology of accounting and economic control of capital turnover;
 • the impact of external and internal environment on the economic behavior of agricultural enterprises;
 • substantiation of theoretical and methodical bases of institutional support of accounting;
  the role of the theory of physical economy in the development of modern accounting science.

Courses

Publications

Монографії

 1. Костирко І. Г., Біттер О. А., Петришин Л. П. Платоспроможність насе­лення і ефективність сільського господарства : монографія. Львів: «Укр.технології», 2007. 160 с.
 2. Гнатишин Л. Б., Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Облік інноваційної діяльності. Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК Західного регіону України : колект. монографія / за заг. ред. П. С. Березівського. Львів : Український бестселер, 2011. С. 449–459; 459–472.
 3. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Специфіка обліку роялті. Облік і аудит в аграрному секторі в умовах транзитивної економіки: колективна монографія / за заг. ред. І. Г. Костирка. Львів : Сполом, 2012. С.239–245.
 4. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності: історія, сучасність та перспективи впровадження в Україні. Сучасні тенденції в оцінці ефективності управління, плануванні та обліку діяльності суб’єктів господарювання: між нар.колект. монографія / за заг. ред. К.Ф.Ковальчука. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. С. 157–163.
 5. Сиротюк Г. В., Петришин Л.П. Теоретичні аспекти сутності транс­акцій­них витрат. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: колект. монографія : у 2 т. за ред. П. Й. Атамас. Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С. І., 2014. Т.2. С. 131–137.
 6. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку і звітності. Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: міжнар.колект. монографія / за заг. ред. Г.Є. Павлової та І. П. Приходька. Дніпропетровськ : Герда, 2015. С. 94–103.
 7. Біттер О.А., Петришин Л. П., Назаркевич М. Р. Механізм підвищення рівня життя сільського населення: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2016. 196 с.
 8. Петришин Л.П. Формування стратегій диверсифікації виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels: Collective monograph. Lithuania : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. Vol.3.Р.259–275.
 9. Петришин Л.П. Економічна поведінка сільськогосподарських під­приємств: теорія, практика, середовище : монографія. Львів : Ліга-прес, 2017. 388 с.

 

Публікації у  виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних Scopus (Web of science)

 1. Oleksandr Bitter, Lyudmyla Petryshyn Comparison of price tendencies at domestic agro-food market of Ukraine and at global food market/ BIO Web of Conferences 10, 01002,р.4 (2018)Contemporary Research Trends in Agricultural Engineering DOI: https://doi.org/10.1051/bioconf/20181001002 (Web of science )
 2. Ihor Yatsiv, Roman Khirivskyi, Tymofii Pasichnyk, Liudmyla Petryshyn, Lesia Kucher Abstract Assessment of the Efficiency of Resource Potential Employment by the Communities of Lviv Region of Ukraine. European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 2, рр.165-176  (Web of science )DOI: https://doi.org /10.14207/ejsd.2019.v8n2p165  https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/802
 3. Khirivskyi R., Cherevko H., Yatsiv I., Pasichnyk T., Petryshyn L., Kucher L. Assessment and analysis of sustainability of the socio-economic development of amalgamated territorial communities of the region. European Journal of  Sustainable Development. 2020. Vol. 9. No. 2. Pp. 569–578. (Web of Science) DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p569

 

Підручники, посібники, практикуми

 

 1. Костирко І.Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П., Гарасим М.П. Університетська освіта (вступ до фаху): навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2011. 350 с. (Гриф Міністерства освіти і науки України, лист №1/11-6646 від 20.07.2010р.)
 2. Петришин Л.П., Тимофіїв С.В. Звітність підприємств [Текст]: навчальний практикум. Львів: Сполом, 2011. 228 с.
 3. Петришин Л.П. Тимофіїв С.В. Звітність підприємств [Текст]: тестові завдання. Львів: Сполом, 2011. 126 с.
 4. Петришин Л.П., Сиротюк Г.В. Звітність підприємств: навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2015. 436 c. (Гриф Міністерства освіти і науки України, лист № 1/11-14491 від 10.09.2014 р.)
 5. Фінансовий облік: навчальний посібник : [для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти] / за ред. І. Ф. Баланюка, Н. І. Пилипів, Т. М. Гнатюка та колективу авторів. Електронне видання. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 650 с.

Публікації у фахових виданнях

 1. Петришин Л.П. Сукупні та грошові витрати домогосподарств на харчування // Вісник ДНУ: Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 191, Т. 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 227-231.
 2. Петришин Л.П. Вдосконалення кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників//Вісник ХНАУ: Економіка АПК і природокорис­тування. – Харків: ХНАУ, 2004. – С. 143-147.
 3. Петришин Л.П. Взаємозв’язок платоспроможності населення та ефек­тивності сільськогосподарського виробництва // Вісник Львівського держав­ного аграрного університету: Економіка АПК.- 2006. – № 13. – С. 338-341.
 4. Петришин Л.П. Вдосконалення механізму трансформації зростаючої платоспроможності населення у підвищення ефективності сільсько­гос­по­дарського виробництва // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / За ред. В.Г.Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2006. – №62(85). – С. 91-95.
 5. Гнатишин Л.Б., Сиротюк Г. В., Гарасим П. М., Петришин Л. П. Економічна сутність інновацій та їх відображення в обліку. Вісник Львівської державної фінансо­вої академії. Львів : ЛДФА, 2008. С.53–58.
 6. Гнатишин Л. Б, Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Облік інновацій в сільському го­сподарстві. Науково-теоретичний журнал Хмель­ницького еконо­міч­ного університету: Наука й економіка. Хмель­ницький, Вип. 1 (9). С. 203–208.
 7. Шолудько О. В., Петришин Л. П. Інноваційна діяльність у тварин­ництві. Передгірне та гірське землероб­ство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. Львів-Оброшино, 2008. Вип. 50, ч. 1. С. 36–44.
 8. Гнатишин Л. Б., Сиротюк Г. В, Петришин Л. П. Облікове забез­печення звітності про інновації. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. Львів, 2008. №14. С. 380–385.
 9. Біттер О.А., Шолудько О. В., Петришин Л. П. Кластерний аналіз сприятливості соціально-економічного середо­вища формування рівня життя сільського населення Карпатсько­го регіону. Вісник Львівського національного аграр­ного університету: економіка АПК. Львів, 2008. №15. С. 526–531.
 10. Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. Сутність франчайзингу. Вісник Львівського національного агра­рного університету: економіка АПК. Львів, 2008. №16(1). С. 201–206.
 11. Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. Особливості обліку роялті. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. Львів, 2009. №16(2). С. 386–392.
 12. Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. Фінансова звітність в оцінці еконо­мічного потенціалу фермерських господарств. Економіка АПК. 2010. № 6. С. 86–91.
 13. Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. Суть франчайзингу та відображення його в обліку. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2010. №17(2). С. 201–206.
 14. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Місце аудиту у виявленні фактів шахрайства. Аграрна економіка : наук. журнал. 2012. Т.5. № 3-4. С.32–37.
 15. Сиротюк Г.В., Петришин Л. П. Запровадження міжнародних стан­дартів фінансової звітності в Україні. Збірник наукових праць / за ред. д.с.-г.н., професора, академіка АН ВО України, Іванишина В. В. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. Вип. 20, т. 2. С. 560–562.
 16. СиротюкГ. В., Петришин Л. П. Удосконалення методики складання фінансової звітності підприємства. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2013, № 20(1). С. 178–185.
 17. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Похідні фінансові інструменти: сутність та облікові аспекти. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2014. № 21(1). С. 178–185.
 18. Петришин Л. П. Співвідношення цінових тенденцій на світовому та національному агропродовольчих ринках. Причорноморські економічні студії : наук. журнал. Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2016. Вип.6. С.92–96.
 19. Петришин Л.П. Цінові тенденції на світовому та національному ринках зернових і зернобобових та олійних культур. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Ужгород, 2016. Вип. 8, ч. 2. С. 50-53 (ІndexCopernicus).
 20. Петришин Л. П., Жидовська Н. М., Лиса О. В., Андрушко Р. П. Облік і аудит витрат на якість продукції. Аграрна економіка : наук. журнал. 2016. Т. 9, №3-4. С. 108–113 (ІndexCopernicus).
 21. Петришин Л. П. Місце економічної поведінки у класифікації видів поведінки людини. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. №4. – URh: http://editor@easterneurope-ebm.in.ua/ index.php/4-2016-ukr.
 22. Петришин Л. П. Теоретичні засади економічної оцінки підприємств. Інфраструктура ринку. 2016. №2. URh: http://journal@market-infr.od.ua / index.php/2-2016-ukr
 23. Петришин Л. П. Особливості економічної поведінки сільськогоспо­дарсь­ких підприємств Львівської області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №18.URh: http//global-national.in.ua/issue-18-2017 (Іndex Copernicus).
 24. Петришин Л. П. Зміни в середовищі зовнішньоекономічної діяльності та їх вплив на економічну поведінку сільськогосподарських підприємств.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менедж­мент». Одеса, 2017. Вип. 24, ч. 1. С. 125–130 (Іndex Copernicus).
 25. Петришин Л. П. Особливості середовища та економічної поведінки сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка : наук.-виробн. журнал. 2017. №3-4. С.78–84 (Іndex Copernicus).
 26. Петришин Л. П. Використання загальнонаукових методів у дослідженні економічної поведінки сільськогосподарських підприємств. Аграрна економіка : наук. журнал. 2017. Т.10, №1-2. С.29–37 (Іndex Copernicus).
 27. ПетришинЛ. П. Зростання доходів домогосподарств як необхідна умова позитивних змін в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств. Сталий розвиток економіки : Міжнар. наук.-виробн. журнал. 2017. №2. С.96–104 (Іndex Copernicus).
 28. Петришин Л.П. Міжрегіональні відмінності в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Ужгород, 2017. Вип. 14, ч. 2. С.69–72 (Іndex Copernicus).
 29. Петришин Л.П. Удосконалення системи маркетингу як складової внутрішнього середовища сільськогосподарських підприємств. Сталий розвиток економіки : Міжнар. наук.-виробн. журнал. 2017. №3. С.85–93 (Іndex Copernicus).
 30. Петришин Л.П. Цільові орієнтири розвитку господарств населення та сільськогосподарських підприємств України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. Ч. 1. Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2017. С.131–134.
 31. Петришин Л. П. Іноваційно-інвестиційний тип розвитку як напрям удосконалення внутрішнього середовища сільськогосподарських підприємств. Інно­ваційна економіка : наук.-виробн. журнал. 2017. №7-8. С. 78–84 (Іndex Copernicus).
 32. Петришин Л. П. Внутрішнє середовище сільськогосподарських підпри­ємств і стратегії диверсифікації виробництва. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017.№20.URh: http//global-national.in.ua/issue-20-2017 (Іndex Copernicus).
 33. Петришин Л.П. Удосконалення державної підтримки сільсько­госпо­дарських підприємств. Аграрна економіка : – наук. журнал. 2017. Т. 10, №3-4. С.27–35 (Іndex Copernicus).
 34. Петришин Л. П. Удосконалення інформаційного середовища розвитку сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжиць­кого. 2017. Т 19, № 81. С.37–44 (Іndex Copernicus).
 35. Біттер О.А, Петришин Л.П. Удосконалення розвитку сільських територій як складової зовнішнього середовища сільськогосподарських підприємств Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: Серія економічна. 2017. Випуск 18. С. 4-11.
 36. Петришин Л. П. Цінове середовище і його вплив на економічну поведінку сільськогосподарських підприємств. Аграрна економіка : – наук. журнал. 2019. Т. 12, №1-2. С. 59-67. (Іndex Copernicus).
 37. Петришин Л. П., Мацьків Г. В. Впровадження інструментів електронної комерції в аграрному бізнесі. Аграрна економіка. Науковий журнал Львівського НАУ. 2019.  Т. 12.  № 3-4. С. 55-60. (Іndex Copernicus).
 38. Петришин Л. П., Мацьків Г. В. Особливості облікової політики агроформувань при вирощуванні плодово-ягідних культур. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2020. №27. С. 96-104 (Іndex Copernicus).
 39. Петришин Л. П., Жидовська Н. М., Ростока М.Л. Теоретичні і методологічні аспекти обліку власного капіталу. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2020. №27. С. 87-95 (Іndex Copernicus).

 

У матеріалах міжнародних конференційта  всеукраїнських конференцій

 1. Петришин Л.П. Взаємозв’язок між рівнем платоспроможності та ефективністю виробництва в сільськогосподарських підприємствах // Еконо­міка підприємства: проблеми теорії та практики: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Т.1. – Дніпропетровськ, 2004. С. 92.
 2. Петришин Л.П. Дослідження сукупних та грошових витрат домогосподарств Львівської області на харчування // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2004. С. 151.
 3. Петришин Л.П. Доходи домогосподарств і розвиток особистих селянських господарств // Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: соціальна ідентичність та тенденції глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Т.1. – Тернопіль, 2005. С. 264-266.
 4. Петришин Л.П. Грошові витрати населення на придбання м’яса та м’ясопродуктів // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2005. – С. 359-361.
 5. Петришин Л.П. Платоспроможність населення як передумова підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва // Теорія та практика державного управління в умовах євроінтеграції: матеріали наук.-практ. конф. Тези. доп. (8-9 черв. 2006р.) / Відп. ред. Р.А.Славюк. – Луцьк, 2006. – С. 170-172.
 6. Гнатишин Л. Б., Жидовська Н. М., Петришин Л. П. Вдосконалення фінансової звіт­ності з метою коректного відо­браження звітної інформації сільськогосподарських підпри­ємств. Обліково-аналітич­не забезпечення розвитку сільського господарства і села : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 вересня 2008 р. Львів : ЛНАУ, 2008. С. 14–146.
 7. Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. Оцінка комп’ютерних облікових інформаційних систем. Інформатика і комп’ютерні техно­логії в агропромис­ловому комплексі : матеріали ІУ Між­нар. конф., 21-23 лютого 2008 р. Кам’янець-Подільський, 2008. С. 76–79.
 8. Гнатишин Л. Б., Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Інноваційні аспекти розвитку сільськогосподарських підпри­ємств. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умо­вах трансформації економіки : матеріа­ли Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспіран­тів і викладачів, 14-15 квітня 2008 р. Рівне, 2008. С. 50-51.
 9. Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. Роль лізингу в підвищенні мате­ріально-технічної оснащеності сільськогосподарських підпри­ємств. Шляхи підвищення ефективності вико­ристання агроресурсного потенціа­лу : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 23-25 вере­сня 2009 р., Львів, 2009. Т. 2. С. 78-83.
 10. Шолудько О. В., Петришин Л. П. Основныеэтапыразвития аграрного лизинга в Украине. Формування конкурентоспроможного середовища для досяг­нення світових параметрів факторіальних і результативних показників вироб­ниц­тва : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 24-25 червня 2010 р. Тернопіль : ТІ АПВ НААНУ, 2010. С. 168–171.
 11. ПетришинЛ. П. Платоспроможність населення і ефективність сільсько­господарського виробництва. Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки : матеріали V Міжнар. наук.-практ.конф. аспірантів, молодих учених та науковців, 13-15 травня 2010р. Кременчук, 2010. С. 201–202.
 12. СиротюкГ. В., Петришин Л. П. Екологічний облік, аудит та користувачі екологічної інформації як потреба сьогодення. Теоретичні і практичні аспекти розвитку агропромислового виробництва та сільських територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 18-21 вересня 2012 р. Львів,С. 232–237.
 13. СиротюкГ. В., Петришин Л. П. Підприємницький і бухгалтерський ризики та управління ними. Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці : зб. тез та доп. I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21 лютого 2013 р., м. Київ. Київ: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013. С. 190–194.
 14. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Внутрішній аудит: проблемні аспекти та перспективи розвитку. Формування інформаційного потенціалу бухгал­терського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін : матеріали Міжнар. наук.-практ інтернет-конф. 18-19 квіт.2013 р.,ПДАТУ, м. Кам’янець-По­дільський. Тернопіль : Крок, 2013. С.329–332.
 15. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Сутність та облік лізингу. Теоретич­ні і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 18-20 вересня 2013 р. Львів, 2013.С. 259–263.
 16. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Необхідність оцінки трансакційних витрат. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств : мате­ріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23-28 травня 2014 р. Львів: Ліга-Прес, 2014. С. 253–255.
 17. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Стратегічний облік як новітня перс пек­тива бухгалтерського обліку. Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агро­промислового виробництва і розвитку сільських територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 24-26 вересня 2014 р. Львів, 2014.С. 421–425.
 18. Сиротюк Г. В., Жидовська Н. М., Петришин Л. П. Власний капітал: економічна природа і облікові аспекти. Перспективи розвитку економічної системи в умовах нестабільності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро­петровськ, 4-5 вересня 2015 р. Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. С. 114–117.
 19. Петришин Л. П. Сучасні погляди на сутність економічної поведінки людини. Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управ­ління: підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро­петровськ, 6-7 листопада 2015 р. :у 4 ч. Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. Ч. 3. С.59–62.
 20. Петришин Л. П. Цінові тенденції на світовому й національному ринках продукції тваринництва. Реформування економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва : зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22-23 липня 2016 р. Одеса : ЦЭИР,2016. С.72–73.
 21. Петришин Л. П. Світові ціни на продовольство як чинник змін в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств. Стан та перспективи розвитку фінансів, обліку та підприємництва і умовах трансформації економіки : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 8-9 липня 2016р. Київ : Київський економічний науковий центр, 2016. С.66–70.
 22. Петришин Л. П. Розвиток агрохолдингів як результат змін в еконо­мічній поведінці окремих фінансових груп. Розвиток національної економіки України: нові реалії та можливості в умовах євроінтеграції: матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 28 жовтня 2016р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. С.90–93.
 23. Петришин Л. П., Цепок В. Р. Інституційний підхід щодо оцінки та обліку сільськогосподарських земель в Україні. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої 200-річчю ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 9-10 листопада 2016 р.Харків : ХНАУ, 2016. С.58–61.
 24. Петришин Л. П. Погляди на економічну поведінку підприємств Й. Шумпетера та Р. Коуза. Наука та інновації як основні шляхи вдосконалення економічного потенціалу країни: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 18-19 листопада 2016 року. Львів: Львівська економічна фундація, 2016. С.70–72.
 25. Петришин Л. П. Теоретичні засади оцінки економічної поведінки під­приємств. Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної неста­більності : Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Миколаїв, 4-5 листопада 2016 р. Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна», 2016. С.34–37.
 26. Петришин Л. П. Чинники зовнішнього середовища підприємства. Дос­лідження ефективності факторів зростання конкурентоспроможності економіки: теорії та пропозиції: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ 25-26 листопада 2016 р. Київ : ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. С. 90–92.
 27. Петришин Л. П., Цепок В. Р. Обліково-аналітичне забезпечення управ­ління витратами на людський капітал. Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Миколаїв,23-25 листопада 2016 р.Миколаїв: МНАУ, 2016. С. 43–46.
 28. Петришин Л. П. Економічна поведінка підприємств у світлі теоретичних положень неоінституціоналізму та біхевіоризму. Стратегії розвитку: інвести­ційний вимір: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,м. Київ 18 листопада 2016 р.Київ : Інститут аграрної економіки, 2016.С.70–74.
 29. Петришин Л. П. Специфічні наукові методи в дослідженні економічної поведінки сільськогосподарських підприємств. Проблеми підвищення ефективності економіки та управління в сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса 19 грудня 2016 р. Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. С. 76–79.
 30. Петришин Л. П. Формування стратегій диверсифікації виробництва в сільськогосподарських підприємствах. International Scientific Conference Modern Economic Research: Cooperation, Banking, Public Administrationin a Decentralized Environment: Conference Proceedings, September 26th, 2017. Kielce: BaltijaPublishing. P.45–47.
 31. Петришин Л. П. Особливості економічної поведінки сільськогоспо­дарських підприємств у різних економічних регіонах України. International Scientific Conference Fromthe Baltic to the Blac kSea: the Formation of Modern Economic Area: ConferenceProceedings, August 19th, 2017. Riga: Baltija Publishing. P.74–76.
 32. Петришин Л. П. Економічна поведінка сільськогосподарських підпри­ємств на ринках матеріально-технічних засобів. Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання: матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 5-6 травня 2017 р. / за ред. М. М. Палінчак, В. П. При­ходько, А. Krynski.Ужгород: Гельветика, 2017.С.78–81.
 33. Петришин Л. П. Тенденції зовнішньо економічної діяльності підпри­ємств АПК України. Наукові підходи до модернізації національної економіки: вектор розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 28-29 квітня 2017 р. Київ: Таврійський нац. ун-тім. В.І.Вернадського,2017. С.23-26.
 34. Петришин Л. П. Удосконалення управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств. Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 22-23 вересня 2017р. Запоріжжя:Східноукраїнський інститут економіки та управління,2017. С.7–10.
 35. Петришин Л. П. Окремі аспекти економічної поведінки сільськогоспо­дарських підприємств на макрорівні. Фінанси, аудит та соціальна економіка: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Львів,28-29 липня 2017р. Львів:Львівська економічна фундація. С. 57–60.
 36. Петришин Л. П. Переваги соціально відповідального способу ведення бізнесу. Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу еконо­міки країни: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 18-19 серпня 2017 р. Дніпро:Перспектива,2017. С.71–74.
 37. Петришин Л. П., Жидовська Н. М. Шляхи вдосконалення процесів формування і використання персоналу в сільськогосподарських підприємствах. International Scientific Conference Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology: ConferenceProceedings, October 20th, 2017. Kaunas : BaltijaPublishing. Р. 110–113.
 38. Петришин Л. П., Цепок В. Р. Теоретико-історичні аспекти поняття власного капіталу. Сучасний стан і перспективи розвитку обліку, аналізу та фінансового забезпечення підприємств агропромислового виробництва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 листопада 2017 р. Харків: ХНАУ, 2017. С. 66–68.
 39. Петришин Л. П., Цепок В. Р. Історія розвитку економічного аспекту капіталу. Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади : ІІ-га Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 листопада 2017 р. Миколаїв: Миколаївський нац. аграрн. ун-т. 2017. С. 59–62.
 40. Петришин Л. П. Окремі аспекти економічної поведінки сільськогосподарських підприємств на макрорівні. Фінанси, аудит та соціальна економіка: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 28-29 липня 2017 р. Львів : Львівська економічна фундація. 2017. С. 57–60.
 41. Петришин Л.П. Економічна поведінка людини: теоретичний аспект. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8- 9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – С.390-393.
 42. Петришин Л.П., Хромей Н.В. Визначення поняття земель сільськогосподарського призначення як об’єкту обліку на фоні очікуваних змін.Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Ніжин, 5 грудня 2018 р). Ніжин: ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний інститут”, 2018. С. 52-54.
 43. Петришин Л.П. Шільберг Г.В. Особливості середовища та економічної поведінки сільськогосподарських підприємств.Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Ніжин, 5 грудня 2018 р). Ніжин: ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний інститут”, 2018. С. 47-49.
 44. Петришин Л. П., Жидовська Н. М. Методика дослідження обліку власного капіталу кооперативних підприємств Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», С.2020. 400-403.
 45. Петришин Л. П., Жидовська Н. М. Використання методів аналізу у дослідженні методології обліку власного капіталу кооперативних підприємств.  Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів в умовах цифрової трансформації економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції, МНАУ (Миколаїв,18 травня 2020 р.) С.144-147.
 46. Петришин Л.П., Жидовська Н.М. Вплив тіньової економіки в україні на економічну поведінку сільськогосподарських підприємств. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-27 травня 2020 р). Проблематика 2020 р.: «Світові тенденції розвитку агропромислового виробництва» – Львів: Ліга-Прес, 2020. С.15-18.
 47. Петришин Людмила, Жидовська Наталія. The process of management portfolio securities under transformation of stock market of Ukraine. Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum-SOIS, 2020): збірник матеріалів ІІ Міжнародного науково практичного WEB-форуму (м. Київ–Харків, 25-27 березня 2020 р.); [упор. М. Л. Ростока; ред. кол. : М. Л. Ростока, Т. С. Бондаренко, В. Е. Лунячек, О. В. Баніт, А. В. Селецький, А. Г. Гуралюк, О. А. Блажко, Т. Лугова]. Харків : Вид-во «Мадрид», 2020. С.244-247.
 48. Петришин Л.П. Перспективи організації автоматизованого обліку земель сільськогосподарського призначення. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практична інтернет-конференції, присвяченої пам’яті професора Д.М.Фесенка, 31 березня 2020 р. – Полтава: ПДАА, 2020.
 49. Петришин Л.П. Теоретико-методичні особливості формування та класифікація капіталу кооперативів для потреб обліку та аналізу. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18-20 березня 2020 р. – Львів: ЛНАУ, 2020. С. 358 – 362.
 50. Петришин Л.П. Вплив змін у ціновому середовищі розвитку сільськогосподарських підприємств на їхню економічну поведінку. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18-20 березня 2020 р. – Львів: ЛНАУ, 2020. С. 226 – 229.
 51. Петришин Л.П., Михальчук Л. Організаційні аспекти служби внутрішнього аудиту на аграрних підприємствах. Економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку держави та регіонів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 21 грудня 2019 року. Львів : Львівська економічна фундація, 2019. С. 80–82. р.
 52. Петришин Л.П., Шільберг Г. Історичні концепції тлумачення поняття капіталу та власного капіталу підприємства. Економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку держави та регіонів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 21 грудня 2019 року. Львів : Львівська економічна фундація, 2019. С. 70–72. р.
 53. Lyudmyla Petryshyn, Nataliia Zhydovska. Upgrading of the system of reporting about land plots. – Business Management, Economics and Social Sciences: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. – p. 134-139.

Видання наукових, консультаційних (дорадчих), або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

 

 1. Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. Стажування студентів-магістрів як важливий етап якісної підго­товки фахівців. Економічний прос­тір : зб. наук. пр. Дніпропетровськ ДПАБА. 2009. № 25 – С. 298–305.
 2. Петришин Л. П. Роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційної культури суспільства. Історичні аспекти податкової звітності : зб. наук. пр. / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 262–265.
 3. Syrotyuk H., Petryshyn L. Problemy ilościowejo ceny kosztów transakcji. Wyższa szkoła zarządzania marketingowego i języków obcych, Katowice, P.118–128.
 4. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Фінансові інструменти: види та класифікація. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропро­мис­лового виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку : зб. наук. пр. / за наук. ред. В.С. Лукач. Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2014. С. 204–211.
 5. Жидовська Н. М., Петришин Л. П. Сучасний стан системи електронних платежів в Україні. Економічний дискурс : міжнар. зб. наук. пр. Тернопіль : Крок, 2014. Вип. 3. С. 227–231.
 6. Сиротюк Г. В., Петришин Л. П. Інституціональний підхід в дослід­женнях. Інститут бухгалтерського обліку, контролю та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. ГО «Науковий клуб «СОФУС». Тернопіль, 2015. Вип. 4. С. 114–121.
 7. Сиротюк Г. В., Петришин Л.П. Методика обліку трансакційних витрат. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву : каталог інноваційних розробок / за заг. ред. В. В. Снітинського, І. Б. Яціва. Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2016. Вип. 16. – С. 58.
 8. Сиротюк Г.В., Петришин Л.П. Методика оцінки людського капіталу. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог інноваційних розробок / за заг. ред. В.В.Снітинського, І.Б.Яціва. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2017. Вип. 17. С.77.
 9. Петришин Л.П. Обліково-економічна спеціальність та наука: спогади, роздуми, перспективи . Збірник матеріалів/ за заг. ред. Л.П. Петришин. Львів: СПОЛОМ. 2018 р. – 44 с.
 10. Петришин Л.П. Підвищення рівня адаптаційних та інтеграційних можливостей сільськогосподарських підприємств вдосконаленням їхньої економічної поведінки. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог інноваційних розробок / за заг. ред. В. В. Снітинського, І. Б. Яціва. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2020. Вип. 20. С. 85.

Projects

Project Manager of the Center for Creative Studies to participate in the Ukraine Higher Education Teaching Excellence Program, funded by the British Council in Ukraine.

The aim of the project is to improve the quality of teaching by forming a platform for the development of professionalism, self-organization, creativity and level of education of teachers and the growth of leadership potential of the university.

Schedule

Page with teachers schedule not found!