Yuriy Holynskyi

Position: Associate Professor, Department of Financial Management

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 245-06-56

Email: yuriy.holynskyy@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

public finance, international finance, treasury system, customs

Courses

Publications

 1. Голинський Ю.О. Управління економічною ефективністю діяльності органів виконавчої влади (на прикладі органів Казначейства України) / Ю. О. Голинський // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2 (18). – С.191–196.
 2. Голинський Ю.О. Перспективи розвитку «електронного» державного казначейства в Україні / Ю. О. Голинський // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – №6. – С. 15-18.
 3. Голинський Ю.О. Міжнародна практика казначейського обслуговування бюджетів і можливості її використання в Україні / Ю. О. Голинський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – №23.12. – С. 231–241.
 4. Голинський Ю.О. Удосконалення касового планування грошових потоків органами Казначейства України / Ю. О. Голинський // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – №9-10(2). – С.51–54. [SCOPUS]
 5. Голинський Ю. О. Суб’єктивний вплив на процес виконання бюджетів Казначейством України як загроза фінансовій безпеці держави / Ю. О. Голинський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Л.: НЛТУУ. – 2013. – Вип., 23.15. – С. 209–214.
 6. Holynskyy Y. Funkcje Państwowej służby skarbowej Ukrainy w odniesieniu do zarządzania przepływami finansowymi / Y. Holynskyy // Nauka i studia. – Premyśl. – 2013. – №25 (93). – P.41–47. ISSN 1561-6894.
 7. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації. Монографія / За ред. О. А. Біттера, А. Р. Дуба. – Львів, 2014. – 172 с. [Біттер О. А., Артус М. М., Дуб А. Р., Перетятко Л. А., Попович Д. В., Петик Л. О., Лукаш С. В., Полянчич Т. М., Радіца О. А., Голинський Ю. О. та ін.]
 8. Голинський Ю.О. Ліквідність казначейства та методи управління нею / Ю. О. Голинський // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Серія: Економічні науки, Випуск Частина 4. – С. 32-34.
 9. Голинський Ю. О. Методика та практичні підходи до аналізу виконання бюджету органами Державної казначейської служби України / Ю. О. Голинський // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Серія: Економічні науки, №9. – С. 192-195.
 10. Голинський Ю. О., Луців Л. М. Модернізація інформаційної системи казначейського обслуговування бюджетів / Ю. О. Голинський, Л. М. Луців // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск Ч.5. – Херсон: ХДУ, 2015. – С.149-152.
 11. Голинський Ю. О. Методи наукових досліджень та аналізу процесу виконання бюджетів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент . – Вип. 15. – Одеса, 2016. – С. 96 – 100.
 12. Голинський Ю. О. Економічний, політичний та соціальний аспекти ефективності казначейського обслуговування бюджетів / Ю. О. Голинський // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» 17-22 січня 2016 р., Братислава-Відень-Будапешт : тези доп. / Братислава, 2016.
 13. Голинський Ю. О. Можливості використання корисного зарубіжного досвіду в процесі казначейського обслуговування бюджетів в Україні / Ю. О. Голинський // International scientific conference “Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment”. – Chesinau, Republica Moldova. – 2016. P.250-252. ISBN 978-9975-3090-3-6
 14. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 15. Голинський Ю. О., Луців Л. М. Теоретичні аспекти моніторингу виконання державного бюджету України / Ю. О. Голинський, Л. М. Луців // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Том 21. – Випуск 9(51). – Одеса, 2016 – С. 120-124.
 16. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 17. Голинський Ю. О., Луців Л. М. Складові оцінки якості державного фінансового контролю виконання бюджетів / Ю. О. Голинський, Л. М. Луців // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Випуск 3 (125). – Львів, 2017. – С.65-69. (0,4 д.а.)(Index Copernicus – https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32251
 18. Голинський Ю. О., Шиманська І. О. Проблеми та шляхи вдосконалення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів України / Ю. О. Голинський, І. О. Шиманська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск №12/2017. Ч.2. – Ужгород, 2017. – С. 169 – 172.(0,4 д.а.). (Index Copernicus – https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45413)
 19. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.

Biography

EDUCATION:
2016 – Ivan Franko National University of Lviv, Institute of Postgraduate Education and Pre-University Preparation, course “Information Technologies in Education”
2015 – defense of the dissertation and obtaining a scientific degree “Candidate of Economic Sciences”, the theme : “Organization of treasury budget servicing in the conditions of reforming the state finances in Ukraine”, specialty 08.00.08 – money, finances and credit.
2013 – Online Coursera Learning “Introduction to Finance” (authorized by the University of Michigan and taught by Professor Gautam Kaul at the University of Michigan, USA)
2005-2010 – Lviv State Finance Academy – Master of Finance (with honors – a red diploma);
1995-2005 – Mykolaiv secondary school №2 (with distinction – gold medal).
WORK:
since September 2016 – Associate Professor of the Department of State and Local Finances at Ivan Franko National University of Lviv
September 2015 – September 2016 – assistant of the Department of International Economics and Finance Theory, Ivan Franko National University of Lviv
September 2013 – September 2015 – assistant lecturer of the Department of International Economics and Finance Theory of Lviv State Academy of Finance
February 2011 – March 2011 – Internship program “FLY” AIESEC. Increasing the financial literacy of young people of Russia, working language – English (St. Petersburg, Russia);
November 2010 – November 2013 – post graduate course at Lviv State Finance Academy, specialty – “Money, Finance and Credit”
August 2010 – October 2010 – Head of Marketing Department. Responsibilities – analysis and market evaluation, search and attraction of new clients (LLC “Flora-West” – Lviv region, Mykolaiv district, village of Rostil, street Promyslova, building 1)
July 2009 – August 2009 – Credit Expert of “PryvatBank” (Lviv)

Schedule

Page with teachers schedule not found!