Viktoria Rudevska

Position: Associate Professor, Department of Financial Technologies and Consulting

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Google Scholar profile: scholar.google.com

ORCID profile: orcid.org

Scopus profile: www.scopus.com

Web of Science (Publons) profile: www.webofscience.com

Courses

Publications

Монографії:
1. Рудевська В.І. Бізнес-архітектура банківського сектору України в
забезпеченні зростання економіки країни: теорія, методологія і практика / В.І.
Рудевська. — Київ : Автограф, 2021. – 236 с. (13,76 друк. арк.)
2. Вплив банківської системи України на забезпечення її фінансової безпеки
України : монографія / за загальною ред. док. екон. наук, професора О. Д. Вовчак.
— Київ : ДВНЗ «УБС», 2019. 250 с. (14,65 друк. арк.) Особистий внесок здобувача:
підрозділ 2.3. Вплив грошово-кредитної політики на фінансову безпеку України, с.
123 – 132. (0,55 друк. арк.).
3. Рудевська В.І., Вовчак О.Д., Консолідація у банківському секторі : теорія і
досвід : монографія / О.Д. Вовчак, В.І. Рудевська. — Київ : ДВНЗ «УБС», 2017. 222
с. (13,02 друк. арк.).
4. National Economic reform: experience of Poland and prospects for Ukraine –
Volume 3 / collective monograph edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. – Kielce,
Poland: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 460 р.
5. System transformation of the national economy: Challenges and expectations –
Collective monograph edited by Oleksandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Wieslaw Olszewski,
Volodymyr Voloshyn. University of Economy Publishing House, Bydgoszcz, Poland,
2016. – Vol.1. 242 pp. V. Apopiy, Olga Ilyash, Viktoriia Rudevska The scientific
background of implementation of the social dialogue in trade in Ukraine / Apopiy V.,
Ilyash O., Rudevska V. pp.1-10.
Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях
України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
6. Rudevska V., Vovchak O., Holub R., (2018) Peculiarities of ensuring financial
sustainability of the Ukrainian banking system. Banks and Bank Systems, Volume 13.
Issue 1, 2018. pp. 184-195 [Міжнародна наукометрична база: Scopus, входить до 3-
го квартилю]. (0,66 друк. арк.).
7. Rudevska, V., Vovchak, O. (2016) Banking crediting of enterprises’ innovation
activity in Ukraine. Banks and Bank Systems, Volume 11, Issue 4 pp. 97-101
[Міжнародна наукометрична база: Scopus, входить до 3-го квартилю]. (0,63 друк.
арк.).
8. Rudevska, V., Myskiv G., Andreykiv Т., (2016) Forecasting of the state of the
credit market in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 13(4-1),
pp. 235-241. [Міжнародна наукометрична база: Scopus, входить до 3-го квартилю].
(0,58 друк. арк.).
9. Рудевська В.І. Напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ в
Україні. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. – №3 (178)
– 2016. – С.35-39 (0,64 друк. арк., РИНЦ, фахове видання).
10. Рудевська В.І. Проблеми капіталізації банківської системи України.
Європейські перспективи: наук.-практичний журнал. 2016. №4. С.22-29. (0,58
друк. арк., Index Copernicus).
11. Rudevska V., Vovchak O., Pogorila O., (2018) Challenges of inflation targetingin
Ukraine:e stablitiong of mega-regulator. Financial and credit activity: problems of the
theory and practice. 2018. Vol. 1, №24. pp.305-311. [Міжнародна наукометрична
база: Web of Science, фахове видання] (0,45 друк. арк.).
12. Rudevska V., Khlan Y., (2019) The relationship between banking sector
development and economic growth. Financial and credit activity: problems of the theory
and practice. 2019. Vol. 2, №29. pp. 440-453. [Міжнародна наукометрична база: Web
of Science, фахове видання] (0,51 друк. арк.).
13. Rudevska V., Vovchak O., Reverchuk S., Khlan Y., (2019) Bank business model
and level of non-performing loans: features and interaction forms in Ukraine. Journal of
Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), –Vol 2, No2, 2019. Рр. 282-
296 [Міжнародна наукометрична база: Scopus, входить до 4-го квартилю] (друк.
арк. 0,75).
14. Рудевська В.І. Підходи до пруденційного регулювання банківського сектору
з урахуванням кластерного розподілу банків за бізнес-моделями. Вісник
Університету банківської справи. 2020. №1 (37). С. с.75-85. (1,02 друк. арк., Index
Copernicus, CiteFactor Academic Scientific Journals, Ulrich’s Periodicals Directory,
ResearchBib ).
15. Рудевська В.І., Погоріла О.В. Особливості державного регулювання
страхового ринку України в трансформаційних умовах. Вісник Університету
банківської справи. 2020. №1 (37). С. с.42-53. (0,88 друк. арк., Index Copernicus,
CiteFactor Academic Scientific Journals, Ulrich’s Periodicals Directory, ResearchBib ).
16. Rudevska V., Khlan Y., (2020) Підходи до композиції наглядових рад
комерційних банків в Україні в контексті підвищення ефективності банківської
діяльності. Financial and credit activity: problems of the theory and practice. 2020. Vol.
3, №34. pp. 32-40. [Міжнародна наукометрична база: Web of Science, фахове
видання] (0,93 друк. арк.).
17. Рудевська В.І. Теоретичні підходи до визначення сутності банківської
діяльності. Підприємництво та інновації. Випуск 12, 2020. с. 194-199. (0,64 друк.
арк., Google Scholar, фахове видання).
18. Рудевська В.І. Еволюція теорій економічного зростання та чинники його
вимірювання. Проблеми і перспективи економіки та управління №2 (22), 2020. с.
18-30. (1,08 друк. арк., Index Copernicus, Google Scholar, BASE, фахове видання).
19. Рудевська В.І. Теоретико-змістовна характеристика бізнес-моделі банка:
сутність, структура та принципи. Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 3 (59). С. 140-147.
(1,04 друк. арк., Index Copernicus).
20. Рудевська В.І. Сутність понять бізнес-моделі та стратегії банку та їх місце в
бізнес-архітектурі банківського сектору. Інтелект ХХІ. 2020. Вип. 3. с. 93-98. (0,73
друк. арк., Index Copernicus, Google Scholar).
21. Рудевська В.І. Фінансова архітектоніка як методологічний базис
формування бізнес-архітектури банківського сектору економіки. Бізнес-інформ.
2020. №9 с. 246-253. (0,74 друк. арк., Index Copernicus, Google Scholar, BASE).
22. Рудевська В.І. Застосування інституціонального підходу в методології
процесу формування вивчення процесу формування бізнес-архітектури
банківського сектору. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 57. с. 115-
120. (0,58 друк. арк., Index Copernicus).
23. Рудевська В.І., Хлань Я.В., Характеристика основних параметрів механізму
функціонування системи управління ризиками банківського сектору. Бізнеснавігатор. 2020. Вип. 5 (61). С. 16-21. (0,93 друк. арк., Index Copernicus).
24. Рудевська В.І., Погоріла О.В., Сучасні тенденції агростахування в Україні
та їх вплив на об’єми його кредитування банківськими установами. Вісник
Університету банківської справи. 2021. №1 (41). (0,9 друк. арк., Index Copernicus,
CiteFactor Academic Scientific Journals, Ulrich’s Periodicals Directory, ResearchBib).
25. Рудевська В., Швець Н., Стороженко О. (2021) Теоретичні підходи до
класифікації та систематизації банків за бізнес-моделями. Financial and credit
activity: problems of the theory and practice. 2021. Vol. 2, №37. pp. 24-36.
[Міжнародна наукометрична база: Web of Science, фахове видання] (1,2 друк. арк.).
26. Рудевська В.І., Погоріла О.В., Діагностика економіко-інституційних
стримувальних факторів розвитку агрострахування в Україні. Вісник Університету
банківської справи. 2021. №1 (41). с.66-76. (1 друк. арк., Index Copernicus, CiteFactor
Academic Scientific Journals, Ulrich’s Periodicals Directory, ResearchBib).
27. Development of business architecture of the banking sector based on publicprivate partnership. Banks and Bank Systems 17 (2), 150-162Vol 17, June 28, 2022
(SCOPUS) doi:10.21511/bbs.17(2).2022.13
28. Рудевська В.І. Банківське кредитування реального сектору економіки
як альтернатива інвестуванню в державні цінні папери в умовах невизначеності ТІ
В.І. Рудевська, Б.О. Слуцький // ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ. – 2022. – №65 – С.
162-170. – DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct65-28.
29. Рудевська В.І. Теоретико-змістовна характеристика визначення бізнесмоделі банку з державною участю Бізнес-інформ. – 2022. – №2 – С. 98-104. – DOI:
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-2-98-104.
30. Рудевська В.І. ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ / В.І.
Рудевська, Б.О. Слуцький // ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ. – 2022. – Vol. 66 – С. 187-
194. – DOI: DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct66-33.
31. Рудевська В.І. ЛІДОГЕНЕРАЦІЯ ТА ДЕКОМПОЗИЦІЯ
ПРОДУКТОВОЇ ЛІНІЙКИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ПРОДАЖІВ БАНКІВСЬКИХ
ПРОДУКТІВ / Рудевська В.І. // Science of Europe (Praha, Czech Republic). – 2022. –
Vol. 1, № 89 – С. 3-6. – https://www.europe-science.com/wpcontent/uploads/2022/03/Sciences-of-Europe-No-89-2022.pdf.
32. Рудевська В.І. Концептуалізація мезопруденційного банківського
нагляду і регулювання з позиції формування ефективної бізнес-архітектури
банківського сектору //Фінансовий простір №2(46) с. 57-67 Ірина Боярко, Ольга
Вовчак, Вікторія Рудевська, Мирослава Хуторна
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/869
https://doi.org/10.18371/fp.2(46).2022.576768
33. Rudevska V.I. Intelligent enterprise capital control based on markov chain //
Kateryna Andriushchenko, Anastasiia Liezina, Vitalii Lavruk, Liudmyla Sliusareva/
Acta Innovations 2022 no. 45: p18-30 DOI: https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.45.2 ISSN
2300-5599 2022 RIC Pro-Akademia – CC BY
34. Rudevska V.I. CUSTOMER ORIENTATION OF THE BANK AS THE
BASIS OF THE CUSTOMER-ORIENTED BUSINESS MODEL OF THE
BANK. Three Seas Economic Journal, 3(4), 27-35. https://doi.org/10.30525/2661-
5150/2022-4-5
35. GENESIS OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND THE DIRECTIONS OF ITS ACHIEVEMENT IN SOCIETY Socio-economic
relations in the digital society Vol.4,Issie 46, pp.37-48

Schedule

Page with teachers schedule not found!