Finances of business entities

Type: Normative

Department: department of financial management

Course description

The purpose of teaching the discipline “Finance of business entities” is to form a system of basic knowledge on the theory and practice of financial relations of business entities, the formation of financial resources, financial planning, organization of financial activities.

The main tasks

The main objectives of the discipline are to master the basic principles of attracting, forming and using financial resources of business entities; mastering the skills of independent analysis of the formation and use of financial resources of the business entity.

Recommended Literature

  1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV .
  2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.
  3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV
  4. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 №514-VI
  5. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 №2121-ІІI
  6. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 №1576-XII
  7. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
  8. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.

Materials

Програма навчальної дисципліни «Фінанси суб’єктів підприємництва»

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси суб’єктів підприємництва»

Опорні матеріали лекцій 

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

Засоби діагностики

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус