Фінанси суб’єктів підприємництва

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Опис курсу

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА»

 

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Фінанси суб’єктів підприємництва» є формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів підприємництва, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності.

Основні завдання

Основними завданнями дисципліни є засвоєння основних принципів залучення, формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва; оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу формування та використання фінансових ресурсів суб’єкта підприємництва.

Рекомендована література

  1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV .
  2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.
  3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV
  4. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 №514-VI
  5. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 №2121-ІІI
  6. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 №1576-XII
  7. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
  8. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Фінанси суб’єктів підприємництва»

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси суб’єктів підприємництва»

Опорні матеріали лекцій 

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

Засоби діагностики

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус