Financial risk management

Type: Normative

Department: department of financial management

Curriculum

SemesterCreditsReporting
113Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
1124Associate Professor Sloboda L. Y.УФФМ-61с, УФФМ-62с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
1116УФФМ-61сAssociate Professor Sloboda L. Y.
УФФМ-62сAssociate Professor Sloboda L. Y.

Course description

The subject of the discipline “Financial Risk Management” is the theoretical and methodological principles of organizing the processes of identification, analysis, evaluation, regulation, monitoring and control of financial risks in the activities of economic entities.

The purpose of the discipline “Financial Risk Management” is the consistent formation of students’ knowledge of the basic principles of theory and practice of risk management in the field of financial relations of economic entities.

The main tasks of studying the discipline “Financial Risk Management” are:

 • study of theoretical and organizational principles of financial risk management in the field of relations of economic entities;
 • study of financial risk as an economic category;
 • acquaintance with categorical properties of financial risk, systems of classification and typology of risk;
 • consideration of the main forms of financial risk, methods and consequences of their manifestation;
 • study of methodological and methodological apparatus of risk research;
 • study of risk management systems, risk reduction methods;
 • study of the content and basic approaches to the organization and functioning of the risk management system in the activities of corporations and institutions participating in financial relations;
 • analysis and assessment of financial risks in various categories.

Recommended Literature

 1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. К.: Ника-Центр, 2005. 600 с.
 2. Ковальчук Т. Т., Ковальчук Н. П. Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації. К.: Знання, 2012. – 301 с.
 3. Сулим М.В. Економічний ризик та методи його вимірювання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Сулим. – Л. : Вид-во Львів, комерційної акад., 2003. – 196 с.
 4. Куцик П.О., Васильців Т.Г., Сороківський В.М., Стефаняк В.І., Сороківська М.В. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. Львів. 2016. 318 с.
 5. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. К.: Знання, 2010. 598 с. 
 6. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. Київ. 2019. 494 с.
 7. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за осв.-проф. програм, спец. з напряму Економіка і підприємництво / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко ; Нац. техн. ун-т України Київський політехнічний ін-т . – К. : Кондор : ІВЦ Видавництво Політехніка , 2004. – 200 с.
 8. Сохацька О., Роговська-Іщук І., Вінницький С. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків. — К.: Кондор, 2012. — 305 с.

Materials

Програма навчальної дисципліни «Управління фінансовими ризиками»

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовими ризиками»

Curriculum

Download curriculum