Deniza Dolbneva

Position: Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Control

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Phone (office): (032) 2356450

Email: deniza.dolbnyeva@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

The state and prospects of financial audition , financial reports, standardization, according to tendencies and innovations among informational auditing and reporting.

Courses

Publications

 1. Навчально-методичні видання та монографії:

 

 1. Гончарук С. М. Глосарій з навчальної дисципліни „Аудит” : навч. посібник. / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – Львів : ЛДФА, 2013. – 97 с.
 2. Приймак С. В. Звітність підприємств : Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл. : С. В. Приймак, М. Т. Костишина, Д. В. Долбнєва. – Львів : ЛДФА, Видавництво «Ліга Прес», 2014. – 604 с.
 3. Долбнєва Д. В. Засоби діагностики знань з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» : [Навчальний посібник] / Д. В. Долбнєва, М. Т. Костишина, Н. О. Лобода. – Львів : Ліга Прес, 2014. – 256 с.
 4. Долбнєва Д. В. Організація служби внутрішнього аудиту як вимога динамічного розвитку вітчизняних підприємств / Д. В. Долбнєва // Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах : колективна монографія [ за заг. ред. Т. В. Гренько]. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. – С. 154-162. http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/monography/18_Dolbneva.htm
 5. 5. Гончарук С. М. Словник з фінансового контролю : довідкове видання з навчальних дисциплін “Аудит”, “Державний фінансовий контроль”, “Судово-бухгалтерська експертиза” / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва, С. В. Приймак, Є. М. Романів.– Львів : ЛДФА, 2014. – 192 с.
 6. 6. Гончарук С. М. Аудит : навчально-методичний посібник / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 338 с.
 7. Приймак С. В. Фінансова звітність підприємств : Навчально-методичний посібник / С. В. Приймак, М. Т. Костишина, Д. В. Долбнєва. – Львів : Ліга Прес, 2016. – 268 с.
 8. 8. Гончарук С. М. Аудит. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – Львів : ТзОВ «Растр-7», 2016. – 210 с.
 9. Долбнєва Д. В. Внутрішній аудит як необхідна складова контролю товарних запасів торгівельних підприємств в Україні / Д. В. Долбнєва // Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств : колективна монографія / [ За заг. ред. Л. М. Савчук]. – Дніпро : «Герда», 2016. – С. 220–227.
 10. 10. Романів Є. М. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : Навчально-методичний / Є. М. Романів, С. В. Приймак, С. М. Гончарук та ін. – Львів : Ліга Прес, 2017. – 268 с.
 11. Долбнєва Д. В. Сучасний стан та перспективи використання комп’ютерних програм в обліково-аналітичній роботі вітчизняних підприємств // Теорія і практика діяльності підприємств : монографія в двох томах. Т.2 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної . – Дніпро : Пороги, 2017. – 456 с. (С. 380-393). http://elibrary.donnuet.edu.ua/1488/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%20_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9__%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%20%20%281%29.pdf
 12. Гончарук С.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : [навчальний посібник] / С.М. Гончарук, Д.В. Долбнєва, С.В. Приймак,
  Є.М. Романів. – Львів, 2019. – 297 c.
 13. Долбнєва Д.В. Основи роботи і функціональні можливості системи IT-Enterprise з ведення обліку, звітності та оподаткування: навчально-методичний посібник / Д.В. Долбнєва, Романів Є.М. – Львів: «Ліга Прес», 2019. – 149 с.

 

 

Статті у фахових наукових виданнях

 1. Долбнєва Д. В. Внутрішній аудит як невід’ємна складова механізму забезпечення розвитку підприємства в сучасних умовах / Д. В. Долбнєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 5. – С. 33-37. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_5_9
 2. Долбнєва Д. В. Інтерактивні методи навчання : сутність, необхідність та використання при підготовці фахівців з обліку та аудиту у ВНЗ України / Д. В. Долбнєва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 389-398. https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_1/389_Dol.pdf
 3. Долбнєва Д. В. Ключові питання формування аудиторського висновку: національний та міжнародний аспект / Д. В. Долбнєва // Електронне наукове фахове видання : Економіка. Управління. Інновації, 2014. – № 1 (11). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_34.
 4. Долбнєва Д. В. Фінансова звітність за МСФЗ: переваги та недоліки для малих та середніх підприємств / Д. В. Долбнєва // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІ (54). Економічні науки. – C. 219-227. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2014/v2/NV-2014-V2_27.pdf
 5. Долбнєва Д. В. Стан та перспективи розвитку ринку банківського кредитування МСП в Україні / Д. В. Долбнєва // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць : Економічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – 2014. – С. 197-207. http://95.164.172.68:2080/kvportal/DocDescription?docid=KvKNUTS.BibRecord.1617778
 6. Долбнєва Д. В. Сутність соціального аудиту та його роль у формуванні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Д. В. Долбнєва // Бізнес Інформ. – 2014. – № 9. – С. 190-194. https://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2014&abstract=2014_09_0&lang=ua&stqa=31
 7. Долбнєва Д. В. Удосконалення моделі регулювання професії бухгалтера в Україні на основі адаптації досвіду провідних країн світу / Д. В. Долбнєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – вип. 8, част. 2. – С. 9-13. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/economic_08_2.pdf
 8. Долбнєва Д. В. Необхідність та передумови впровадження автоматизаційно-інформаційних систем ведення обліку на вітчизняних підприємствах / Д. В.Долбнєва // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1(26). – С. 185-192. https://www.uniep.km.ua/pdf/_1_2015.pdf
 9. Долбнєва Д. В. Підходи до визначення економічної ефективності впровадження комп’ютеризованих бухгалтерських інформаційних систем на підприємствах в Україні / Д. В. Долбнєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 10/1 – С. 7-12. http://efp.in.ua/uk/journal-item/71
 10. Долбнєва Д. В. Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи запобігання їх неплатоспроможності / Д. В. Долбнєва // Бізнес Інформ. – 2015. – № 10. – С. 244-250. https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-10_0-pages-244_250.pdf
 11. Долбнєва Д. В. Значення санаційного аудиту в системі антикризового управління підприємством / Д. В. Долбнєва // Економічний аналіз. – 2015. – Том 21. – № 2. – С. 75-80. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_AmKdxYv4TwJ:https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/862/663+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 12. Долбнєва Д. В. Необхідність та перспективи утвердження аудиту ефективності як форми державного фінансового контролю в Україні / Д. В. Долбнєва // Фінансовий простір. – 2015. – № 4 (20). – С. – 108-112. https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/issue/view/20/19
 13. Романів Є. М. Необхідність та напрямки удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні як вимога сьогодення / Є. М. Романів, Д. В. Долбнєва // ScienceRise. – 2016. – № 2/1 (19). – С. 35-38. http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2016_2%281%29__7
 14. Долбнєва Д. В. Стан та необхідність стандартизації державного фінансового контролю в Україні / Д. В. Долбнєва // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2016. – № 1 (5). – С. 96-101. http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2016_1_19
 15. Долбнєва Д. В. Дослідження місця та ролі консалтингових компаній в організації обліку сучасного підприємства / Д. В. Долбнєва // ScienceRise. – 2016. – № 10/1 (27). – С. 6-11. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lT53a9ffwjAJ:journals.uran.ua/sciencerise/article/download/79879/77191+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 16. Гончарук С.М. Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні / С. М. Гончарук, Д. В. Долбєва // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 46-52. https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016-3_0-pages-46_52.pdf
 17. Долбнева Д. В. Направления совершенствования методологии бухгалтерского учета на предприятиях жилищно-комунального хозяйства в Украине / Д. В. Долбнева // Modern Science – Moderní věda. – 2016. – № 3. – С. 156-162. http://repository.vsau.org/getfile.php/13035.pdf
 18. Долбнєва Д. В. Дослідження сутності та необхідності публічного аудита як вектора модернізації державного управління та фінансового контролю в Україні / Д. В. Долбнєва // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017. – № 1/4(33). – С. 49-54. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WimYNQqBqk0J:journals.uran.ua/tarp/article/download/94216/90053+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 19. Долбнєва Д. В. Інтеграційні процеси в обліковій системі України: сучасний стан та основні напрямки здійснення / Д. В. Долбнєва // «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2017. – Вип. 1 (49). – С. 330-337. http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/137306
 20. Пелехатий А. О. Напрями удосконалення управління грошовими потоками суб’єктів господарювання / А. О. Пелехатий, Д. В. Долбнєва // Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». – 2017. – Вип. 3 (125). – С. 107-109. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-3-2017-2-1.pdf
 21. Долбнєва Д. В. Сучасний стан проведення державного фінансового аудиту в Україні та перспективи його розвитку / Д. В. Долбнєва // Бізнес Інформ. – 2017. – № 11. – С. 328-334. https://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2017&abstract=2017_11_0&lang=ua&stqa=49
 22. Долбнєва Д. В. Сучасний стан і напрямки удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів / Д. В. Долбнєва // Економіка та держава. – 2018. – № 2. – С. 72-76. http://www.economy.in.ua/?n=2&y=2018
 23. Долбнєва Д. В. Сучасний стан проведення державного аудиту бюджетних програм державною аудиторською службою України / Д. В. Долбнєва // Modern Economics. – 2018. – № 10. – С. 43-48. https://modecon.mnau.edu.ua/the-modern-state-of-public-auditing/
 24. Долбнєва Д. В. Напрямки розвитку та шляхи удосконалення державного аудиту бюджетних програм в умовах економічних трансформацій України / Д. В. Долбнєва // Проблеми економіки. – 2018. – № 3 – С. 226-231. https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-3_0-pages-226_231.pdf
 25. Shevtsiv L. Construction of a model of strategic management of costs at the machine-building enterprise / Shevtsiv L., Romaniv Y., Dolbneva D. // Technology audit and production reserves – – № 1/4(45). – С.11-21. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/157646
 26. Долбнєва Д. В. Особливості та результати проведення фінансових розслідувань економічних злочинів на прикладі Західного регіону / Д. В. Долбнєва // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3 – С. 292-301. https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-3_0-pages-292_301.pdf
 27. Долбнєва Д. В. Шляхи трансформації системи боротьби з економічними злочинами в Україніз урахуванням досвіду країн Європейського Союзу / Д. В. Долбнєва // ScienceRise. – 2019. – № 2-3. – С. 21-27. http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/163108/164234
 28. Долбнева Д. В. Трансформация системы внутреннего контроля частных бизнес-структур в условиях борьбы с корпоративными мошенничествами / Д.В. Долбнева // The scientific heritage. – 2019. – № 41 (Р. 3). – С. 11-16. https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-sistemy-vnutrennego-kontrolya-chastnyh-biznes-struktur-v-usloviyah-borby-s-korporativnymi-moshennichestvami
 29. Долбнєва Д. В. Особливості проведення та необхідність удосконалення фінансових розслідувань нецільового використання бюджетних коштів в Україні / Д. В. Долбнєва // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». – 2019. – № 6. – Том 30 (69). – С. 161-121.
 30. Долбнєва Д. В. Сучасні форми організації внутрішнього аудиту та доцільність їх використання у діяльності підприємств України / Д. В. Долбнєва // Причорноморські економічні студії. – Вип. 47. – 2019. – С.

 

Тези

 

 1. Долбнєва Д. В. Соціальний аудит як важлива передумова підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Д. В.Долбнєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики» (14-15 лист. 2014 р.). – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – С. 123-126.
 2. Долбнєва Д. В. Особливості організації та регулювання аудиторської діяльності в провідних країнах світу / Д. В.Долбнєва // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених «Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин» (м. Київ, 19-20 грудня 2014 р.). – У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. – С. 58-61.
 3. Долбнєва Д. В. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського аутсорсингу в Україні / Д. В.Долбнєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства», 19-20 грудня 2014 р. // Буковинський державний фінансово-економічний університет. У 3-х частинах. – Чернівці : Видавнийчий дім «Гельветика», 2014. – С. 130-132.
 4. Долбнєва Д. В. Значення контролінгу в антикризовому управлінні вітчизняними підприємствами / Д. В.Долбнєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки», 30-31 січня 2015 р.) / Університет економіки і підприємництва. У 2-х частинах. – Хмельницький : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 152-155. http://repository.vsau.org/getfile.php/9001.pdf
 5. Долбнєва Д. В. Напрямки адаптації зарубіжного досвіду організації незалежного аудиту до умов національного середовища / Д. В. Долбнєва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Функціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку» (м. Харків, 22-25 жовтня 2015 р.). – Харків : 2015. – С. 23-26.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ekon.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_11.pdf.
 6. Долбнєва Д. В. Адаптація зарубіжного досвіду проведення аудиту ефективності до умов України / Д. В. Долбнєва // Збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. : Сучасні шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку (25 – 26 листоп. 2015 р., м. Харків). – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – С. 77-80. http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/149697/87-90.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 7. Долбнєва Д. В. Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи запобігання їх неплатоспроможності / Д. В. Долбнєва // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 117-121. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%d0%a1%d0%b8%d1%87_22.pdf
 8. Долбнєва Д. В. Аудит банків в Україні як необхідна передумова ефективності їх діяльності та стабільного розвитку // Д. В. Долбнєва / Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 листопада 2016 р.). – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – С. 284-287.
 9. Dolbneva D.V. Model of public audit oversight : features of construction and operation // D.V. Dolbneva / Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. – P. 184-188.

Долбнєва Д. В. Моделі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: особливості побудови та функціонування // Д. В. Долбнєва / Геополитические процессы в современном мире : сборника научных статей Международной научно-практической конференции (г. Вена, Австрия, 25 ноября 2016 г.). – Вена, 2016. – С. 184-188.

 1. Долбнєва Д. В. Сучасний стан та перспективи використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній роботі вітчизняних підприємств / Д. В. Долбнєва // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-7 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 117-121.
 2. Долбнєва Д. В. Напрямки удосконалення бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва / Д. В. Долбнєва // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 жовтня 2017 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2017. – С. 45-47.
 3. Долбнєва Д. В. Шляхи реформування спрощеної системи обліку та оподаткування / Д. В. Долбнєва // Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент у кризовий період». 1 грудня 2017 р. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю. – 2017. – С. 31-34.
 4. Долбнєва Д. В. Удосконалення бухгалтерського обліку неприбуткових організацій як передумова їх розвитку та збереження активів / Д. В. Долбнєва // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи» (м. Одеса, 20-21 листопада 2017 р.). – Одесса : Бондаренко М.О., 2017. – С. 68-69.
 5. Долбнєва Д. В. Санаційний аудит як важлива передумова фінансового оздоровлення фірми / Д. В. Долбнєва // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 6 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 144-147. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_.pdf
 6. Долбнєва Д. В. Необхідність і порядок застосування інформаційних технологій для удосконалення обліку та аудиту касових операцій / Д. В. Долбнєва // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 10 вересня 2018 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2018. – С. 34-36.
 7. Долбнєва Д. В. Загальна характеристика та функціональні можливості програми IT-Enterprise. Бухгалтерія / Д. В. Долбнєва // Universum View 2 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 19.10.2018. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД». – С. 163-166.
 8. Долбнєва Д. В Сучасні підходи проведення фінансових розслідувань шахрайств в корпораціях / Д. В. Долбнєва // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – С. 117-121.
 9. Долбнєва Д. В Improvement of methodological and organizational and technical aspects of accounting policy / Д. В. Долбнєва // Proceedings of XXXХVІI Internationalscientific conference – From hypothesis to development. Morrisville, Lulu Press., 2019. – С. 13-19.
 10. Долбнєва Д. В Сучасний стан та перспективи використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній роботі вітчизняних підприємств / Д. В. Долбнєва // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (11 – 12 квітня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 530-532 с. https://nmetau.edu.ua/file/part2_new.pdf
 11. Долбнєва Д. В Формування інституту публічного аудиту в Україні / Д.В. Долбнєва // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління», (Львів, 17-18 жовтня 2019 р.). – Львів. – С. 561-565.
 12. Долбнєва Д. В Стратегічні орієнтири удосконалення державного аудиту бюджетних програм в Україні / Д.В. Долбнєва // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації», (Полтава, 5.12.2019 р.). – Полтава. – С. 40-42.

 

 

 

 

 

Інші наукові роботи

 1. Робоча програма та методичні рекомендації виробничої практики для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання / Укладачі : Романів Є. М., Приймак С. В., Гончарук С. М., Шот А. П., Шевців Л. Ю., Труш І. Є., Долбнєва Д. В. – Львів, ЛНУ. – 2015. – 39 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання, оформлння та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» / Укладачі : Романів Є. М., Приймак С. В., Костишина М. Т., Лобода Н. О., Труш І. Є., Долбнєва Д. В. – Львів, ЛНУ. – 2015. – 52 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів за галуззю знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” спеціалізації “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” освітнього ступеня – бакалавр, денної форми навчання / Розробники: Романів Є.М., Приймак С.В., Шот А.П., Лобода Н. О., Долбнєва Д.В. – Львів, ЛНУ. – 2018. – 44 с.
 4. Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження і захисту виробничої практики зі спеціалізації для студентів за галуззю знань : 07 «Управління та адміністрування» спеціальності : 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації : «Облік, аналіз та фінансові розслідування» освітнього ступеня : «магістр» денної та заочної форм навчання / Укладачі: проф. Романів Є.М., доц. Шот А.П., доц. Приймак С.В., доц. Гончарук С.М., доц. Долбнєва Д.В. – Львів, ЛНУ. – 2019. – 33 с.
 5. Методичне забезпечення для проведення лекцій, семінарів, практичних робіт, виконання самостійної та індивідуальної науково-дослідної роботи з навчальних дисциплін: «ITEnterprise. Бухгалтерія», «Комп’ютеризація облікових систем», «Облік в зарубіжних країнах», «Теорія економічного аналізу», «Державний аудит», «Облік в державному секторі економіки», «Інформатика».
 6. Методична розробка з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» практичного заняття № 1 на тему: «Сучасна методика економічного аналізу і її структурні елементи».

 

Biography

In 2010 graduated from Lviv financial academy “Economy of the enterprise” specialization 08.050104 “Finance” received diploma, Masters degree in finances with honours. 3rd of the august 2007 – September 2010 engineer of the second category at “Promkotloservice” 2rd of the February 2012 – august 2015 assistant at the department of the Auditing and accounting at Lviv Financial academy. Since September 2015 works as an associate professor at the department of the Auditing and accounting of Lviv national university of Ivan Franko. On the 30th of September 2013 presented thesis on the topic “Activization of banking among big and small enterprise in Ukraine.” Specialization 08.00.08 – finances and credit. In 2013 got personal honor from the Regional Administration for scientific workers of Ukraine , of 3rd and 4th level of accreditation for the best scientific works and great contribution into scientific development.

Projects

Projects: management of the student scientific group “Controller”.

Awards

Award: in 2013, received the nominal prize of the Lviv Regional State Administration and the Lviv Regional Council for employees of scientific institutions of the NAS of Ukraine and higher educational establishments of the III-IV levels of accreditation of the Lviv region for the best scientific works and inventions, fruitful scientific work.

Schedule

Page with teachers schedule not found!