State and Local Finance

Type: For the student's choice

Department: department of financial technologies and consulting

Curriculum

SemesterCreditsReporting
76Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
732Associate Professor Druhova Vira

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
732Associate Professor Druhova Vira

Recommended Literature

 1. Бондарук Т. Г. Місцеві фінанси: Навч. посібник/ Т. Г. Бондарук .-К.: ДП «Інформ.- аналіт. агенство, 2013.-529с.
 2. Власюк Н.І. Місцеві фінанси: навч. посібник / Н.І. Власюк, Т.В. Мединська, М.І. Мельнік. – К.: Алерта, 2011. – 328 с.
 3. Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти. Фінанси України. – 2017. – № 4. – С. 42–54.
 4. Волохова І.С. Проблеми розподілу видаткових повноважень між рівнями влади України / І.С. Волохова // Економіка України.– 2013.– №8.– С.55–64.
 5. Державні та місцеві фінанси. Бюджетний процес: навч. посіб./ К. М. Бліщук, Л. Р. Михайлишин. –Львів, 2011. –176с.
 6. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / [Луніна І. О., Кириленко О. П., Лучка А. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І. О. Луніної ; НАН України. Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2019. – 320 с.
 7. Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України : монографія / Л. В. Лисяк, К. М. Роменська. Дніпропетровськ : Ун-т мит. справи та фінансів, 2015. – 232 с.
 8. Євдокімова М.О. Є Місцеві фінанси: навч. посібник / М.О.Євдокімова; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2014. – 343 с.
 9. Запатріна І.В. Тарифна політика як критичний фактор розвитку житлово-комунальної сфери / І.В. Запатріна, І.Б. Лебіда // Економіка України.– 2013.– № 3.– С. 66–77.
 10. Карлін М.І., Цимбалюк І.О. Фінанси домогосподарств провідних країн світу: навч. посіб. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 171 с.
 11. Кириленко О.П. Досягненя стратегічних орієнтирів удосконалення міжбюджетних відносин в Україні / О.П. Кириленко // Фінанси України.– 2013.– № 8.– С. 19–29.
 12. Климаш Н.І., Багацька К.В., Демьяненко Н.І. та ін. Бюджетна система: навч. посіб. / за заг. ред. Т.А. Говорушко. Львів: Магнолія. 2014. – 296 с.
 13. Козаченко Ю.П. Місцеві фінанси як важливий ресурс місцевого самоврядування: теоретичний підхід / Ю. Козаченко // Актуальні проблеми державного управління. — 2014. — № 1 (45). — С. 124—131.
 14. Кульчицький М. І., Заброцька О. В. Фінансове територіальне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин : монографія. Львів : Львівський нац. ун-т ім. Франка, 2015. 335 с
 15. Луніна І.О. Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів / І.О. Луніні, Д.М. Серебрянська // Фінанси України.– 2013.–№ 7.– С. 33–44.
 16. Місцеві фінанси : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 579 с. ISBN 978-966-484-248-5
 17. Місцеві фінанси : навчальний посібник / Л. Т. Гораль, Н. Я. Спасів, В. Ф. Мартинюк, Л. Р. Маринчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015.- 350 с.
 18. Мигович Т. М. Аналіз структури видатків місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Т. М. Мигович. – Режим доступу : http://www.pu.if.ua/depart/Finances/ resource/fi le.pdf.
 19. Муніципальні фінанси: навч. посіб. / за ред. О.П. Кириленко; Нац. агентство України з питань держ. служби, Терноп. нац. екон. ун-т. Тернопіль: Астон, 2015. –359 с
 20. Ніколаєва О.М. Місцеві фінанси / О.М. Ніколаєва. – К.: Центр навч. літ-ри, 2013. — С. 45.
 21. Письменний В. В. Теоретико-методологічні аспекти формування місцевих бюджетів : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. С. 468.
 22. Письменний В. В. Місцеві фінанси : навч. посібник / В. В. Письменний. –Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 200 с.
 23. Письменний В. В. Проблеми реалізації принципів організації місцевих фінансів у вітчизняній практиці / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2013. –№ 1. – C. 87–94.
 24. Письменний В. В. Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій : досвід України і скандинавських країн / В. В. Письменний, Х. П. Палац // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. (Економічні науки). – 2014. – № 3. – С. 112–122.
 25. Радіонов Ю.Д. Управлінські рішення як фактор неефективного використання бюджетних коштів / Ю.Д. Радіонов // Економіка України.– 2013.– № 12.– С. 41–51.
 26. Радіонов Ю.Д. Причини і наслідки неефективного використання міжбюджетних трансфертів / Ю.Д. Радіонов // Економіка України.– 2013.– № 3.– С. 59–70. 61.
 27. Стефанюк І.Б. Удосконалення механізму фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування / І.Б. Стефанюк // Фінанси України.– 2013. – № 2.– С. 71-82.
 28. Сторонянська І.З. Проблеми організації та ефективність використання муніципальних запозичень / І.З. Сторонянська, І.С. Музика // Фінанси України.– 2013. – № 11.– С.45–56.
 29. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Особливості фінансового вирівнювання розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації. Фінанси України. 2018. № 6. С. 58–74.
 30. Тарнай В. А. Кращі практики бюджетної прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування / В. А. Тарнай, С. І. Карелін, С. В. Корнилюк. – К. : Центр політичних студій та аналітики, 2015. – 64 с.
 31. Титар А. О. Зарубіжний досвід планування та прогнозування доходів місцевих бюджетів / О. А. Титар // Управління розвитком. – 2013. – № 16 (156). – С. 14–16
 32. Финансы : учебник [Электронный ресурс]. – 3-е изд. / под ред. В. В. Ковалева. – 2013. – 928 с. – Режим доступа : http://books.google.com.ua/ books/about/ Финансы_Учебник_3_е_из.html?id=JcyzF48sZjs C&redir_esc=y.
 33. Ярош О.Б. Економічні ризики у сфері державної тарифної політики на послуги ЖКГ / О.Б. Ярош, О.Б. Пушкарьова // Економіка України.– 2013.–№ 11.– С. 76–83.
 34. Яценко Ю.О. Окремі аспекти впровадження програмно- цільового методу у бюджетний процес на рівні місцевих бюджетів / Ю.О. Яценко // Фінанси України.– 2013.– № 7.– С. 44– 77.

Законодавчі та нормативні акти:

 1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року //№ 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://zakon2.rada.gov.ua.
 2. Господарський кодекс України [Електронни ресурс] : Верховна Рада України Кодекс України. Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. – Режи доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-1
 3. Закон України «Про місцеве самоврядування Україні» від 21 травня 1997 року [Електронни ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.u
 4. Закон України «Про місцеві держав адміністрації» № 586-XIV від 9 квітня 1999 рок [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14
 5. Закон України Про стимулювання розвит регіонів [Електронний ресурс] : № 2850-IV від вересня 2005 року // Офіційна інтернет-сторін Верховної ради України. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2850-15.
 6. Закон України Про загальні засади створення функціонування спеціальних (вільни економічних зон [Електронний ресурс] : № 267 XII від 13 жовтня 1992 року// Офіційна інтерне сторінка Верховної ради України. – Режим доступ: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2673-12.
 7. Європейська хартія про місцеве самоврядуван [Електронний ресурс]. –Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
 8. Конституція України [Електронний ресурс] прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України черв. 1996 р. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua.
 9. Кодекс цивільного захисту України [Електронни ресурс] : Верховна Рада України ; Кодекс Україн Закон, Кодекс від 02.10.2012 № 5403-VI. – Режи доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/540 17.
 10. Методичні рекомендації з планування, обліку калькулювання собівартості робіт (послуг) підприємствах і в організаціях житлов комунального господарства [Електронний ресурс] Державний комітет будівництва, архі тектури житлової політики України, Методич рекомендації, Наказ від 06.03.2002 № 47. – Режи доступу http://www.uazakon.com/documents/date_7d/pg_ihw oa/ index.htm.
 11. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступ : http://zakon2.rada.gov.ua.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України в 21.05.2014 № 236 «Положення про Державну фіскальну службу України» [Електронний ресурс– Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України в 06.08.2014 № 310 «Про затвердження Положення про державну фінансову інспекцію України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.zakon.rada.gov.ua.
 14. Положення про Державну казначейську служб України: Указ Президента України 13.04.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : № 46 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/460/2011
 15. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12.
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1088-2017-%D0%BF21.
 17. Про Державний бюджет України на 2018 рік Закон України від 8. 07.12.2017 № 2246-VIII. UR [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2246-19
 18. Про Концепцію державної регіональної політики [Електронний ресурс] : Указ Президента Україн № 341/2001 від 25 травня 2001 року // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/341/2001.
 19. Офіційне інтернет-представництво Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.president.gov.ua/
 20. Офіційний веб-сайт Асоціації міст України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://auc.org.ua/.
 21. Офіційний веб-сайт Верховної ради України Законодавство України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cg bin/laws/main.cgi.
 22. Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської неприбуткової організації „Інститут бюджету соціально-економічних досліджень” (ІБСЕ [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ibser.org.ua/intro.html.
 23. Офіційний веб-сайт Державного фонд регіонального розвитку – онлайн-платформа ДФР [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://dfrr.minregion.gov.ua
 24. Офіційний веб-сайт Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://municipal.gov.ua/.
 25. Офіційний веб-сайт Державної служби статистик (Державного комітету статистики України Держкомстат) [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 26. Офіційний веб-сайт Інституту громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csi.org.ua/www/?p=3143
 27. Офіційний веб-сайт Міністерства економічно розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/.
 28. Офіційний веб-сайт Міністерства регіонально розвитку, будівництва та житлово-комунально господарства України (МінрегіонбудУкраїни [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://minregionbud.gov.ua.
 29. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.minfin.gov.ua/.
 30. Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України. – Режим доступу http://www.treasury.gov.ua.
 31. Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua
 32. Указ Президента України «Про Стратегію стало розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 33. Указ Президента України «Про Положення про Державну казначейську службу України» в 13.04.2011 № 460/2011 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.