Insurance services

Type: Normative

Department: department of financial technologies and consulting

Curriculum

SemesterCreditsReporting
66Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
632Array

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
632

Course description

The subject of study of the discipline “Insurance services” is the organization of the work of insurers to ensure and realize the needs of legal entities and citizens in insurance protection; the system of relations between the parties to an insurance agreement regarding the purchase and sale of insurance services.

The purpose of the discipline is to study the theory and practice of insurance of property interests of legal entities and individuals; study the mechanism of providing insurance services.

Recommended Literature

Основна література
1. Горбач Л.М. , Кадебська Е.В. Страхування : навч. посібник.- 2018, 544с.
2. Кондрат І.Ю. Страхові послуги: Підручник / І. Ю. Кондрат, Н.Б. Ярошевич, П.Г. Ільчук, А.І. Якимів. Львів: «Новий Світ 2000», 2021 . 386 с.
3. Олійник В. Страхування. Підручник.: Видавництво Університетська книга.- 2019.- 287с.
4. Про страхування : Закон України №85/96-ВР від 07.03.1996 зі змінами та доповненнями. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
5. Страхові послуги. Підручник. У 2 част./ за ред. В.Д.Базилевича. К.: Лотос,2014. 496с.
6. Страхування : навчальний посібник / О. С. Журавка, А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко. Суми : Сумський державний університет, 2020. 350 с
7. Фінансовий ринок: навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф.
Б.І. Пшика. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 555 с

Додаткова література
1. Біла книга «Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні». Національний банк України. Київ, квітень 2020. 28 с.
URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_pape r_insurance_2020.pdf?v=4
2. Господарський кодекс України, № 436–IV від 16.01.2003 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
3. Гудзь О. Є. Розвиток страхування: нові інструменти та методи управління ризиками в цифровій економіці. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3. С. 4-12.
URL: https://doi.org/10.31673/2415- 8089.2019.030412
4. Директива 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.11.2009 р. про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування (Solvency II) . Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг . URL: http://nfp.gov.ua/content/direktivi-es.html
5. Ерастов В. І. Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Ерастов Василь Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2018. 20 с.
6. Про електронні документи та електронний документообіг Закон України № 851-IV вiд 22.05.2003 із змінами та доповненнями URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15
7. Про недержавне пенсійне забезпечення Закон України № 1057-ІУ від 09.07.2003.
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text
8. Кодекс торговельного мореплавства України № 176/95-ВР від 23.05.1995:
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#n595
9. Конституція України, № 254к/96–ВР: Затверджено Верховною Радою України 28.06.1996 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
10. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012: URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
11. Повітряний кодекс України № 1970-ХІІ від 12.12.1991: URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#Text
12. Податковий кодекс України, № 2755–VI від 02.12.2010 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
13. Про акціонерні товариства : Закон України № 2465-IX2465-IX від 27.07.2022: URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n1985
14. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України № 1058-ІУ від 2003.07.09 : URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text
15. Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : Закон України № 1961-IV від 01.07.2004 URL : http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi.nreg= 19161-15
16. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України №877-V від 05.04.2007. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
17. Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України № 485–ІV від 06.02.2003. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
18. Цивільний кодекс України, № 435–IV від 16.01.2003 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Інформаційні ресурси в Інтернет
1. Інформаційно-аналітичний страховий портал. URL: http://forinsurer.com
2. Інформаційно-аналітичний фінансовий портал. URL: http://finance.ua
3. Офіційний веб-сайт Ліги страхових організацій України. URL: http://uainsur.com/
4. Офіційний сайт ВРУ: URL:http//www.rada.gov.ua
5. Офіційний сайт Державної податкової служби України URL: https://tax.gov.ua/
6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL:https://mof.gov.ua/uk
7. Офіційний сайт Національного банку України URL:http://www.bank.gov.ua
8. Офіційний сайт Президента України. URL: http://www.president.gov.ua/.
9. Офіційний сайт Урядового порталу. URL: http://www.kmu.gov.ua/.
10. Офіціний сайт Міністерства цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua