Investment

Type: Normative

Department: department of financial technologies and consulting

Curriculum

SemesterCreditsReporting
46Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
432Array

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
432

Course description

The subject of the academic discipline

The discipline “Investment” considers a set of relationships that arise in the sphere of investment activity at various levels of management.

The purpose of the academic discipline

The purpose of studying the discipline is to form a system of basic knowledge of theory and practice by the mechanism of the investment process.

 

Recommended Literature

Законодавчі та нормативні документи

 1. Конституція України: №254к/96ВР Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.
 2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
 3. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21
 4. Податковий кодекс України від від 12.2010 № 2755-VI //Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 5. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua
 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 07.1999 р. № 996-ХIV // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 7. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 09.1991 р. № 1560- ХІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/1560- 12.
 8. Про режим іноземного інвестування: Закон України / Верховна Рада України; документ 93/96-ВР від 06.2016. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80.
 9. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40–IV // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/40-15
 10. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 № 514–VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/514-17
 11. Про господарські товариства : Закон України від 09.1991 № 1576–XII // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/1576- 12
 12. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 № 2211–ІІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/2210- 14
 13. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http:// rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр
 14. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 09.2008 № 514-VІ. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/3480-15.

Основна література

 1. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. посібник. – 2-е вид. К.: Каравела, 2008. 432 с.
 2. Азаренкова Г. М. Інвестування: практикум: навч. посібник / [О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова. К. В. Орєхова, О. М. Москаленко]. К.: УБС НБУ, 2015. 272 с.
 3. Інвестування: навч. посібник / [М. А. Вознюк, Б. І. Пшик, Г. В. Дурицька]. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. 526 с.
 4. Fedorenko V. Investment: textbook / V. Fedorenko, M. Czapka. – 2nd refined and updated. K.: Alerta, 2011. 384 p. [для іноземних (англомовних) здобувачів].

Допоміжна література

 1. Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 464 с.
 2. Вовчак О. Д. Інвестування регіональної економіки та його ефективність в Україні: монографія / О. Д. Вовчак, І. П. Андрушків, Н. М. Рущишин. – Л.: ЛКА. – 2010. – 192 с.
 3. Вовчак О. Д. Інвестування: навч. посібник / О. Д. Вовчак. – Л.: Новий Світ-2000, 2008. – 544 с.
 4. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: навч. посібник / Т. В. Майорова; Міжнародний науково-технічний ун-т. – К.: ЦУЛ, 2003. – 375 с.
 5. Орєхова К. В. Формування інвестиційної стратегії підприємства / К.В. Орєхова // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журна. – 2014. – № 21(листопад). – С. 14-17. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=4026&i=2.
 6. Пшик Б. І. Фінансові інвестиції банків: навч. посіб. / Б. І. Пшик [та ін.]; ред. Б. І. Пшик; Національний банк України, Університет банківської справи. – К.: УБС НБУ, 2008. – 196 с.
 7. Тяжкороб І. В. Просторові форми організації економіки регіону : стратегія розвитку та інвестиційне забезпечення: монографія / І. В. Тяжкороб. – Київ : «Видавництво Людмила», 2018. – 404 с.

Інтернет–сайти

 1. Офіційний сайт Президента України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/.
 2. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/.
 3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 4. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmu.gov.ua/
 5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mf.gov.ua/
 6. Офіційний сайт     НБУ.      [Електронний     ресурс].                     –                      Режим доступу: https://bank.gov.ua/
 7. Офіційний сайт    Національної   бібліотеки   України                   ім.                 В.І.     Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
 8. Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки України ім. В. Стефаника. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/.