Finance of enterprises

Type: Normative

Department: department of financial technologies and consulting

Curriculum

SemesterCreditsReporting
46Differentiated setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
432Array

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
432

Course description

The subject of study of the discipline “Finance of enterprises” is the process of formation, distribution, and use of funds of financial resources to meet the needs of production and sale of products and the implementation of other types of entrepreneurial activity.

The purpose of studying the discipline is to form a system of basic knowledge on the theory and practice of financial relations of business entities, the formation of financial resources, financial planning, and the organization of financial activities of enterprises

Recommended Literature

1. Основна література
1. Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2018. 292 с.
2. Кодекс України з процедур банкрутства № 2597-VIII вiд 18.10.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 73 від 7.02.2013 зі змінами і доповненнями URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
4. Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України : колективна монографія за ред. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Електрон. дані. К., 2019. 306 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/311.pdf
5. Фінанси підприємств: навч. посібник / за ред. Г. Я. Аніловської, І. Б. Висоцької. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 440 с.
6. Фінансова безпека суб’єктів господарювання : Підручник / М. І. Крупка, Л. С. Яструбецька. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 320 с.

2.Додаткова література
1. Господарський кодекс України, № 436–IV від 16.01.2003 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
2. Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», № 16/98–ВР від 14.01.1998 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80#Text
3. Закон України «Про акціонерні товариства», № 514-VI від 17.09.2008 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність», № 2121III від 07.12.2000 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 із змінами та доповненнями URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
6. Закон України «Про валюту і валютні операції», № 2473-VII від 21.06.2018 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», № 77-VIII від 28.12.2014 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-19#Text
8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів», № 738-IX від 19.06.2020 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text
9. Закон України «Про внесення змін до Закону «Про лізинг», № 1381-IV від 11.12.2003 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1381-15#Text
10. Закон України «Про господарські товариства», № 1576 XI від 19.09.1991 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text
11. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 із змінами та доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
12. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV вiд 22.05.2003 із змінами та доповненнями URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15
13. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», № 1105-XIV від 23.09.1999 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text
14. Закон України «Про заставу» зі змінами і доповненнями, № 2654-XII від 02.10.1992 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-12#Text
15. Закон України «Про захист економічної конкуренції» № 2210-III від 1.01.2001 із змінами та доповненнями URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
16. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», № 2464–VI від 08.07.2010 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text
17. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», № 959–XII від 16.04.1991 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
18. Закон України «Про обіг векселів в Україні», № 2374-III від 05.04.2001, зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14#Text
19. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» № 4618-VI від 22.03.2012 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
20. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Закон України, № 2275-VIII від 06.02.2018 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text
21. Закон України «Про ціни і ціноутворення» № 5007-VI від 21.06.2012 із змінами та доповненнями URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
22. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті , зі змінами і доповненнями: Затверджено Постановою Правління Національного банку України № 22 від 21.01.2004. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#Text
23. Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, зі змінами і доповненнями: Затверджено постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03#Text
24. Конституція України, № 254к/96–ВР: Затверджено Верховною Радою України 28.06.1996 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
25. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012 із змінами та доповненнями URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
26. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: підручник / О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук. К.: ЦУЛ, 2017. 504 с.
27. Податковий кодекс України, № 2755–VI від 02.12.2010 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України №91 від 26.04.2000 зі змінами і доповненнями URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 81 від 28.07.2000. зі змінами і доповненнями URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999. зі змінами і доповненнями URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 зі змінами і доповненнями URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text
33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 зі змінами і доповненнями URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.1999 зі змінами URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» затверджене наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 зі змінами і доповненнями URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
36. Фінансовий ринок: навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф.
Б.І. Пшика. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 555 с
37. Цивільний кодекс України, № 435–IV від 16.01.2003 зі змінами і доповненнями URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
3. Інформаційні ресурси в Інтернет
1. Офіційний сайт Президента України. URL: http://www.president.gov.ua/.
2. Офіційний сайт Урядового порталу. URL: http://www.kmu.gov.ua/.
3. Офіційний сайт ВРУ: URL:http//www.rada.gov.ua
4. Офіційний сайт Національного банку України URL:http://www.bank.gov.ua
5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL:https://mof.gov.ua/uk
6. Офіціний сайт Міністерства цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua
7. Офіційний сайт Державної податкової служби України URL: https://tax.gov.ua/