Accounting in budgetary institutions

Type: Normative

Department: department of accounting, analysis and control

Curriculum

SemesterCreditsReporting
53Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
532Associate Professor YAREMA Y. R.УФП-31с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
532УФП-31сAssociate Professor YAREMA Y. R.

Recommended Literature

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 332-VIII (зі змінами та доповненнями).
 3. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV (зі змінами і доповненнями).
 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV (зі змінами і доповненнями).
 5. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами і доповненнями).
 6. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями).
 7. Указ Президента України «Про заходи щодо реформування бюджетної політики» від 31 липня 2014 р. № 621/96.
 8. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (зі змінами і доповненнями).
 9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-VI (зі змінами і доповненнями).
 10. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII (зі змінами і доповненнями).
 11. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIІІ (зі змінами і доповненнями).
 12. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: Закон України від 10.2017 р. № 2164-VIII.
 13. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228.
 14. Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.2007 р. № 34 (зі змінами і доповненнями).
 15. Про затвердження порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. № 1001.
 16. Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти: Постанова Кабінету Міністрів від 04.2014 р. № 117.
 17. Про порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору: Постанова Кабінету Міністрів від 14.05.2015 р. № 378.
 18. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року : Розпорядження Кабміну України від 24.05.2005 р. № 158.
 19. Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. № 437-р.
 20. Про бюджетну класифікацію : Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 (зі змінами та доповненнями).
 21. Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту: Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 р. № 1217.
 22. Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту: Наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247.
 23. Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України: Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309
 24. (зі змінами і доповненнями).
 25. Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування: Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44.
 26. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. №
 27. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 (зі змінами і доповненнями).
 28. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору: Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11 (зі змінами і доповненнями).
 29. Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219 (зі змінами і доповненнями).
 30. Про затвердження Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016-2018 роки: Наказ Міністерства фінансів України від 28.11.2016 р. № 1038.
 31. Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України від 28.02.17 р. № 307.
 32. Про затвердження Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219.
 33. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 12.2009 р. № 1541 (зі змінами і доповненнями).
 34. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» : Наказ Міністерства фінансів України від 10.2010 р. № 1202 (зі змінами і доповненнями).
 35. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» : Наказ Міністерства фінансів України від 10.2010 р. № 1202 (зі змінами і доповненнями).
 36. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси» : Наказ Міністерства фінансів України від 10.2010 р. № 1202 (зі змінами і доповненнями).
 37. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» : Наказ Міністерства фінансів України від 12.2010 р. № 1629 (зі змінами і доповненнями).
 38. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 «Зменшення корисності активів» : Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629 (зі змінами і доповненнями).
 39. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»: Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629 (зі змінами і доповненнями).
 40. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів» : Наказ Міністерства фінансів України від 11.08.2011 р. № 1022 (зі змінами і доповненнями).
 41. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам» : Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. № 1798 (зі змінами і доповненнями).
 42. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції» : Наказ Міністерства фінансів України від 08.05.2012 р. № 568.
 43. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 «Фінансові інструменти» : Наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568 (зі змінами і доповненнями).
 44. Методичні рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору: Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11.
 45. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 (зі змінами і доповненнями).
 46. Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах: [Навчальний посібник]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. 288 с.
 47. Бутинець Ф.Ф., Остапчук Т.П., Остап’юк Н.А., Сисак С.Б. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: [Навчальний посібник – 2-ге вид. Доп. І перероб]. – Житомир: ПП «Рута» 2006. 472 с.
 48. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування. [Навчальний посібник] / за редакцією В. І. Лемішовського. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2007. 1104 с.
 49. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України : [Підручник]. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 544 с.
 50. Ватуля І.Д., Ватуля З.М., Левченко З.М. та ін.Облік у бюджетних установах: [Навчальний посібник]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. 368 с.
 51. Верига Ю.А., Гладких Т.В. та ін. Облік у бюджетних установах: [Навчальний посібник].– К : «Центр учбової літератури». 2012. 592 с.
 52. Дідик А., Лемішовський В. Бюджетні установи : облік, оподаткування та звітність [Навчальний посібник]. – Львів : Видавництво «Апріорі», 2017. 1168 с.
 53. Карпенко Н.Г. Звітність бюджетних установ : [навч. посіб.] / Н.Г. Карпенко, Л.О. Дорогань-Писаренко, Я.С. Аранчій, Р.В. Ліпський (вид. 2-е доп. та перер.) – Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – 262 с.
 54. Краївська І.А. Бухгалтерський облік в бюджетних установа. – Харків, ХНАМГ, 2009. 244 с.
 55. Лучко М.Р.Звітність установ державного сектору економіки: [навчальний посібник] / М.Р. Лучко, В.М. Рожелюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2018. 180 с.
 56. Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Славкова О.П. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: [Навчальний посібник]. – К.: Центр учбової літератури, 2011. 384 с.
 57. Облік у бюджетних установах : [Навчальний посібник]. – 2-е вид., виправ. / За заг. Ред. Леня В.С. – Київ Вид-во «Каравела», 2017. 564 с.
 58. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: [Навчальний посібник] / За заг. Ред. В. В. Зубенка; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. 184 c.
 59. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: [Навчальний посібник, 2-ге вид., допов. І переробл.]. – К.: КНЕУ, 2005. 548 с.
 60. Труш І.Є. Облік у бюджетних установах: [Навчальний посібник]. – Львів: Ліга-Прес, 2015. 249 с.
 61. Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидєєва Л.І. Звітність бюджетних установ [Навчальний посібник]. – Киів: «Центр учбової літератури», 2014 360 с.
 62. Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях: [Навчальний посібник]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. 440 с.
 63. Хорунжак Н.М. Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління : дис. доктора екон. наук : 08.00.09 / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. 537 с.
 64.  http://www.rada.gov.ua/ – веб-сайт Верховної Ради України
 65. http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України
 66. http://minfin.gov.ua/control/publish/article/main? – веб-сайт Міністерства фінансів України
 67. http://ac-rada.gov.ua/ – веб-сайт Рахункової палати України.
 68. http://treasury.gov.ua – веб-сайт Державної казначейської служби України
 69. http://www.dkrs.gov.ua – веб-сайт Державної аудиторської служби України
 70. http://www.ukrstat.gov.ua/ – веб-сайт Державної служби статистики України
 71. http://www.pro-u4ot.info/index.php?section=sitemap – веб-сайт Бібліотеки бухгалтерського обліку.
 72. http://www.nbuv.gov.ua – веб-сайт Національної бібліотеки України м.. В. І. Вернадського.
 73. http://www.nplu.kiev.ua – веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України.
 74. http://www.1c.ru/ukraina/prod-ua.jsp – веб-сайт журналу «Бухгалтерія для бюджетних установ України».
 75. http://www.ibser.org.ua – веб-сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень
 76. http://www.vobu.com.ua – веб-сайт газети «Все про бухгалтерський облік»

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус