Облік і звітність в державному секторі економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648УФО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648УФО-31с

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

“Облік і звітність в державному секторі економіки

(назва навчальної дисципліни)

нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

 

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни: облік господарських операцій, що мають місце у фінансово-господарській діяльності державного сектора економіки та вивчення змісту, структури і порядку складання всіх форм звітності в державному секторі економіки.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни спрямована на формування у здобувачів вищої освіти  теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо організаційних засад і методичних прийомів обліку в державному секторі економіки, формування у них практичних навичок облікового відображення фінансово-господарської діяльності державного сектору економіки з використанням сучасних технічних засобів та з урахуванням Національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі.

 

Основні завдання:

У процесі вивчення дисципліни перед здобувачами вищої освіти поставлено такі завдання: засвоєння здобувачами вищої освіти змісту обліку в державному секторі економіки, особливостей його організації і методології, складання звітності установ державного сектора економіки, діяльність яких здійснюється за рахунок фінансування із бюджету.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

Навчальна дисципліна «Облік і звітність в державному секторі економіки» є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» і пов’язана із такими навчальними дисциплінами, як: «Правові основи економічної безпеки в обліку і оподаткуванні», «Стандартизація обліку і звітності», «Основи економічного контролю».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у здобувачів вищої освіти мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

спеціальні:

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю  забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність в державному секторі економіки» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • особливості обліку, контролю та оподаткування діяльності державного сектору економіки;
 • нормативні-правові документи, які регламентують ведення обліку в державному секторі економіки;
 • порядок оформлення операцій документами і організацію документообороту за розділами обліку, технологію оброблення облікової інформації в державному секторі економіки;
 • механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, оподаткування та формування звітності у державному секторі економіки;
 • систему і форми бухгалтерського обліку, звітності і контролю у державному секторі економіки.

б) уміти:                                             

 • використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок ведення обліку в державному секторі економіки;
 • вирішувати завдання різних видів складності щодо ведення обліку в державному секторі економіки;
 • використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку в державному секторі економіки;
 • застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності у державному секторі економіки;
 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Програмні результати навчання

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Номер

теми

Назва теми

1

Організаційно-правові основи та методологія бухгалтерського обліку в  державному секторі економіки.
2 Облік нефінансових активів.
3 Облік фінансових активів.
4 Облік власного капіталу.
5 Облік зобов’язань та забезпечень.
6 Облік доходів, видатків і фінансових результатів.
7 Оподаткування господарської діяльності в державному секторі економіки.
8 Звітність в державному секторі економіки.

Рекомендована література

 1. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920#Text
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 4. Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 5. Цивільний кодекс України від 01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 7. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .
 8. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 9. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/ 95 – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 10. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 р. № 1219 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16#Text
 11. Про бюджету класифікацію : Наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 р. №11 / Міністерство фінансів України. URL: rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#Text
 12. . Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору : Наказ Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 р. №11 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#Text
 13. Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон : Наказ Міністерства фінансів України від 13 березня 1998р. №59 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98#Text
 14. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору : Наказ Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 р. №11 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#Text
 15. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 р. №1203 / Міністерство фінансів України. URL: https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-zatverdzhennya-Planu-raxunkivbuxgalterskogo-obliku-v-derzhavnomu-sektori
 16. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні : Постанова Національного банку України від 29 грудня 2017 р. №148 / Національний банк України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17
 17. Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ : Наказ Міністерства фінансів України від 2 квітня 2014 р. № 372 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-14
 18. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. №100 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF#Text
 19. Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання : Наказ Міністерства фінансів України від 13 вересня 2016 р. №818 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
 20. Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання : Наказ Міністерства фінансів України від 8 вересня 2017 р. №755 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1416-17
 21. Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання : Наказ Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 р. № 841 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1248-15
 22. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі URL: https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja
 23. Безверхий К. В. Облік в бюджетних установах: Навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2020. 312 с.
 24. Дідик А., Лемішовський В. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність [Навчальний посібник]. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2017. 1168 с.
 25. Карпенко Н.Г. Звітність бюджетних установ: [навч. посіб.] / Н.Г. Карпенко, Л.О. Дорогань-Писаренко, Я.С. Аранчій, Р.В. Ліпський (вид. 2-е доп. та перер.) – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – 262 с.
 26. Лучко М.Р. Звітність установ державного сектору економіки: [навчальний посібник] / М.Р. Лучко, В.М. Рожелюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2018. 180 с.
 27. Облік у бюджетних установах: [Навчальний посібник]. – 2-е вид., виправ. / За заг. Ред. Леня В.С. – Київ Вид-во «Каравела», 2017. 564 с.
 28. Павлова Г. Є., Атамас П. Й., Приходько І. П., Атамас О. П. Облік у бюджетних установах : посібник для практичних занять та самостійної роботи. Дніпро : Акцент ПП, 2019. 152 с.
 29. Сирцева С. В., Чебан Ю. Ю., Браславська І. М. Розрахунки з підзвітними особами у бюджетних установах: особливості обліку і контролю. Modern Economics. 2019. № 18. С. 189-196.
 30. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: [Навчальний посібник] / За заг. Ред. В. В. Зубенка; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. 184 c.
 31. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами : Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 р. №1219 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16
 32. Труш І.Є. Облік у бюджетних установах: [Навчальний посібник]. – Львів: Ліга-Прес, 2015. 249 с.
 33. Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидєєва Л.І. Звітність бюджетних установ [Навчальний посібник]. – Киів: «Центр учбової літератури», 2014 360 с.
 34. Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях: [Навчальний посібник]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. 440 с.
 35. Хорунжак Н.М. Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління: дис. доктора екон. наук: 08.00.09 / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. 537 с.
 36. Юрченко О.Б. Облік і звітність у бюджетних установах : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 412 с.

 

 

 

Internet– сайти

 • http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 • http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України
 • http://www.treasury.gov.ua – веб-сайт Державної казначейської служби України
 • http:// www.bank.gov.ua – Національний банк України.
 • http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 • http:// www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.
 • http:www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.
 • http:www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
 • http://web/worldbank/org. – сайт Світового банку