Методичний семінар «Фахово-орієнтовані вибіркові дисципліни: досвід та перспективи викладання»

22.05.2024 | 20:03

16 травня 2024 року в рамках запланованих заходів кафедри фінансового менеджменту, науково-педагогічним персоналом був проведений методичний семінар «Фахово-орієнтовані вибіркові дисципліни: досвід та перспективи викладання». Доповідачі: к.е.н., доц. Оксана Західна, д.е.н., проф. Ігор Назаркевич, к.е.н., доц. Вікторія Дубик, к.е.н., доц. Ірина Ясіновська, к.е.н., доц. Ольга Сич, к.е.н., доц. Віра Круглякова, к.е.н., доц. Любов Петик.

Завідувачка кафедри, д.е.н., професорка Наталія Ситник зазначила актуальність і значення фахово-орієнтованих вибіркових дисциплін у сучасній вищій освіті. Наталія Ситник виокремила важливість методик та підходів до викладання фахово-орієнтованих дисциплін, їх ефективні стратегії, сучасні технології та ресурси, залучення фахівців-практиків та роботодавців до процесу викладання. В сучасних умовах постійний обмін досвідом та прогресивними викладацькими методами таких дисциплін допомагає викладачам адаптувати навчальний процес до актуальних тенденцій.

З доповіддю на тему «Розробка та впровадження фахово-орієнтованих вибіркових дисциплін» виступила к.е.н., доцентка Оксана Західна. Доповідачка зазначила, що важливість регулярного перегляду та оновлення програм дисциплін, налагодження зворотного зв’язку від здобувачів і роботодавців та  постійний професійний розвиток викладачів є надзвичайно важливими аспектами при розробці та впровадженні фахово-орієнтованих вибіркових дисциплін. Ці дисципліни дозволяють здобувачам поглибити свої знання в певній галузі, розвинути фахові компетентності, підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку

Д.е.н., професор Ігор Назаркевич представив доповідь на тему «Використання інноваційних методів навчання у викладанні фахово-орієнтованих вибіркових дисциплін», у якій зазначив, що застосування інноваційних методів навчання у викладанні фахово-орієнтованих вибіркових дисциплін є критичним місцем для забезпечення високої якості освіти та формування професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти. Такі методи, як проблемно-орієнтоване навчання, кейс-метод, проєктна робота, спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти, дозволяють студентам отримати отримані теоретичні знання на практиці, розвивати аналітичне мислення та навички вирішення реальних професійних завдань. Використання сучасних технологій, таких як онлайн-курси та інтерактивні навчальні ресурси, також може значно покращити  процес навчання та зробити його більш захоплюючим і актуальним для здобувачів.

Про «Роль фахово-орієнтованих вибіркових дисциплін у розвитку soft skills  та формуванні професійних компетентностей здобувачів» розповіла к.е.н, доцентка Вікторія Дубик. Доповідачка зауважила, що фахово-орієнтовані вибіркові дисципліни виконують ключову роль у формуванні професійних компетентностей студентів, що є частиною успішної кар’єри в їхній галузі. Вони забезпечують поглиблене вивчення спеціалізованих тем, актуальних для певної професії, та дозволяють студентам розвинути практичні навички, критичне мислення та застосувати  отримані знання на практиці. Крім того, такі дисципліни дозволяють здобувачами демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях  та професійному спілкування, визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. Таким чином, фахово-орієнтовані вибіркові дисципліни забезпечують цілеспрямовану підготовку висококваліфікованих спеціалістів, готових до викликів сучасного ринку праці.

Доповідь на тему «Залучення роботодавців та фахівців-практиків до розробок та викладання фахово-орієнтованих вибіркових дисциплін» представила к.е.н., доцентка Ірина Ясіновська та зазначила, що співпраця з представниками галузі дозволяє отримати відгуки щодо компетентностей та навичок, які потрібно розвивати у майбутніх фахівців. Залучення роботодавців та практиків до розробки навчальних програм і змісту курсів забезпечує їх відповідність вимогам ринку праці. Крім того, запрошення досвідчених професіоналів для викладання окремих тем або проведення відкритих занять дає змогу розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю та збагачує навчальний процес практичними прикладами та кейсами з реального професійного середовища.

Також, к.е.н., доцентка Ольга Сич представила доповідь на тему «Виклики та можливості запровадження дуальної форми навчання при викладанні фахово-орієнтованих вибіркових дисциплін». Доповідачка зауважила, що запровадження дуальної форми навчання при викладанні фахово-орієнтованих вибіркових дисциплін є потужним інструментом для підвищення якості освіти та кращої підготовки здобувачів до майбутньої професійної діяльності. Однак цей процес також пов’язаний із низкою викликів, такими як забезпечення ефективної співпраці між навчальними закладами та компаніями, узгодження теоретичного та практичного компонентів навчання, а також забезпечення належного моніторингу та оцінювання. Водночас дуальна форма відкриває значні можливості для студентів отримати безцінний практичний досвід, застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати, виконувати  функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення, розвинути необхідні професійні навички під керівництвом досвідчених фахівців на підприємствах.

Доповідь на тему «Міжнародний досвід розробки та викладання фахово-орієнтованих вибіркових дисциплін: можливості для впровадження в Україні» представила к.е.н., доцентка Віра Круглякова. Доповідачка розповіла про кращі практики та підходи до розробки і викладання фахово-орієнтованих вибіркових дисциплін провідних зарубіжних університетів, що, в свою чергу, може надати цінні знання та ідеї для вдосконалення цього процесу в Україні. Вивчення міжнародного досвіду показує ефективні методики залучення роботодавців та впровадження галузевих експертів, інноваційних педагогічних стратегій, а також механізми забезпечення актуальності та гнучкості навчальних програм. Обмін досвідом також відкриває можливості для розвитку міжнародної співпраці, спільних навчальних програм та академічної мобільності, що сприяє підвищенню якості підготовки фахівців в Україні відповідно до міжнародних стандартів.

К.е.н., доцентка Любов Петик виступила із доповіддю на тему «Імплементація дискусійних методів у процес викладання фахових дисциплін: труднощі та позитивні аспекти». Доповідачка розкрила ключові виклики, з якими стикаються викладачі під час інтеграції дискусійних методів у навчальний процес фахових дисциплін, таких як управління часом, забезпечення активної участі всіх студентів та утримання фокусу дискусії. Водночас  доцентка  висвітлила численні переваги використання дискусійних технологій, включно з розвитком критичного мислення, поглибленим розумінням матеріалу, формуванням комунікативних навичок та підвищенням залученості студентів. Доповідачка також поділилася практичними рекомендаціями щодо ефективного застосування дискусійних методів та подолання потенційних труднощів у процесі викладання фахово-орієнтованих дисциплін.

Після завершення доповідей викладачі кафедри взяли активну участь в обговоренні тематики методичного семінару. Визначення перспективних напрямів розвитку та вдосконалення фахово-орієнтованих вибіркових дисциплін розвивають ключову роль у підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців. На семінарі були представлені найкращі практики, кейси та досвід інших ЗВО.