Corporate Information Systems

Type: For the student's choice

Department: department of digital economics and business analytics

Curriculum

SemesterCreditsReporting
113Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
118Associate Professor Zadorozhna A. V.УФЕМ-61с

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
1116УФЕМ-61сAssociate Professor Zadorozhna A. V.

Course description

Course description

The subject of the discipline “Corporate Information Systems” is the methodology of design, development and practical application of corporate information systems using modern means of information and communication technologies.

The purpose of studying the discipline “Corporate Information Systems” is the formation of fundamental knowledge of the theory and practice of design, creation and operation of corporate information systems and relevant professional competencies.

The main tasks of the discipline “Corporate Information Systems” – to study of theoretical provisions and practice of development and maintenance of corporate information systems and their functional elements for automated solution of economic problems in enterprises and organizations of various sectors of the economy.

Requirements for knowledge and skills

a) to know

 • principles and technologies of designing corporate information systems;
 • types of architecture of corporate information systems;
 • principles of construction and operation of corporate information systems;
 • technologies for designing corporate information systems;
 • data management technologies in corporate information systems;
 • software and hardware of corporate information systems;
 • modern corporate information systems to support the activities of enterprises, organizations, government agencies.

b) be able to

 • develop corporate information system architectures;
 • design, implement and administer corporate databases and data warehouses;
 • develop and implement software implementation of functional tasks of components of corporate information systems;
 • create and maintain the infrastructure of the corporate information system;
 • implement and administer corporate information systems in the industry;
 • apply software packages BAAN, SAP ERP, “Oracle Applications”, “Galaxy”, “Галактика”, “1С: Предприятие”, АБС Б2.

Recommended Literature

Основна література:

 1. Батюк А. С. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: навч. посіб. / А. С. Батюк, З. П. Двуліт, К. М. Обельовська, І. М. Огородник, Л. П. Фабрі. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2004. – 520 с.
 2. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. / В. М. Гужва. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.
 3. Корпоративні інформаційні системи / Григорків В.С., Верстяк А.В.,. Вінничук І.​С., Савко О.Я., Зюков С.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 236 с.
 4. Майоров Е.Е., Таюрская И. С. Корпоративные информационные системы: учебник / Майоров Е.Е., Таюрская И. С. – СПб.: Издательство Университета при МПА ЕврАзЭС, 2020. – 220 с.
 5. Павленко Л. А. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. / Л. А.Павленко. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 260 с.
 6. Плескач В. Л. та ін. Інформаційні технології та системи: підруч. для студ. екон. спец. / Плескач В. Л., Рогушина Ю. В., Кустова Н. П. – К.: “КНИГА”, 2004. – 520 с.
 7. CамардакА.С. Корпоративные информационные системы / А. С. Самардак. – Владивосток, 2003. – 262 с.
 8. Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. / М. І. Татарчук. – К.: КНЕУ, 2005. – 291 с. 

Додаткова література:

 1. Антоненко В. М., Рогушина Ю.В.Сучасні інформаційні системи і технології: навч. посіб. / В. М. Антоненко, Ю. В. Рогушина. – К.: КСУ МГІ, 2005. – 131 с.
 2. Олейник П. П. Корпоративные информационные системы: учеб. / П. П. Олейник. Издательский дом «Питер». 2020. – 176 с.
 3. Основи інформаційних систем: навч. посіб. / В. Ф. Ситник,
  Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; за ред. В. Ф. Ситника. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.
 4. Літнарович Р.М. Платформи корпоративних інформаційних 
  систем. Курс лекцій. МЕГУ, Рівне, 2012.- 130 c.
 5. Тарханова О.В. Корпоративные информационные системы: учеб. пособ.. – Тюмень: РИО ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ», 2012. – 49 с.

 

Materials

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус