Старух Анна Ігорівна

Посада: доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: anna.starukh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Напрями наукових досліджень: інформаційні технології та системи, економіко-математичне моделювання економічних процесів та явищ, прогнозування, підприємництво, експертні системи, конкурентний моніторинг бізнесу засобами Інтернет-маркетингу.

Результати наукових досліджень апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Опублікувала більше 30  наукових і науково-методичних праць як одноосібно, так і у співавторстві. Зокрема, співавтор навчального посібника:

Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І.Б., Старух А.І., Васьків О.М. та ін.]; за заг. ред. І.Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020.  519 с.

Автор колективних монографій:

 1. Starukh. A. THE USE OF MODERN EXPERT SYSTEMS IN THE ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE COUNTRY. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. Monograph – 2nd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. 262-283 (DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-38-9)
 2. Шевчук І.Б., Васьків О.М., Старух А.І. Дослідження технологій управління бізнес-ризиками та експертні методи їх оцінки. // Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 2. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – 408 p.  – рр. 802-817.

 

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули: колект. монографія. Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін. / За ред. д.е.н. Ситник Н.С. , – Л.: Видавництво «Апріорі»,  2017. – 352 с.
 2. Шевчук І.Б., Васьків О.М., Старух А.І. Дослідження технологій управління бізнес-ризиками та експертні методи їх оцінки. // Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 2. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – 408 p.  – рр. 802-817.
 3. Starukh. A. THE USE OF MODERN EXPERT SYSTEMS IN THE ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE COUNTRY. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. Monograph – 2nd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. 262-283 (DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-38-9)

Статті та друковані праці наукових конференцій:

 1. Старух, А.І. (2018). Проблеми формування золотовалютних резервів в Україні.  Антикризове управління: держава, регіон, підприємство, Матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Ле-Ман, Франція.
 2. Старух, А.І. (2018). Роль центрального банку у регулюванні валютного ринку. Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Економіка» Том 23 Випуск 5 (70).
 3. Старух, А.І. (2013). Проблеми міжбюджетної політики та напрями її реформування. Вісник Львівської державної фінансової академії, 24, 82-88.
 4. Старух, А.І. (2014). Фактори  впливу на підприємництво в державному секторі економіки. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 6(110), 326-235.
 5. Старух, А.І. & Гарасим, П.М. (2014). Бюджети-донори державного бюджету. Науковий вісник Херсонського державного університету, 9 (Ч.6), 175-178.
 6. Старух, А.І. (2014). Механізм функціонування міжбюджетних відносин в Україні. Економіка та держава, 4, 108-113.
 7. Старух, А.І. (2016). Сутність поняття «розвиток підприємництва в державному секторі економіки». Науковий журнал «Інтелект XXI», 6, 143-152.
 8. Старух, А.І. (2016). Механізм трансформації міжбюджетних відносин із врахуванням пріоритетів розвитку підприємництва у державному секторі економіки України. Причорноморські економічні студії, 12, 82-90.
 9. Старух, А.І. (2013). Сучасний стан розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», 11 (49), 33-39 (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index copernicus).
 10. Старух, А.І. (2015). Побудова багатофакторної моделі залежності обсягів бюджетних правопорушень. Фінансовий простір, 2(18), 227-232. (Міжнародна представленість та індексація журналу: EBSCO Publishing (США), Open Academic Journal Index (OAJI), CiteFactor (США).
 11. Старух, А.І & Ситник Н.С. (2016). Сучасний стан розвитку підприємництва в державному секторі економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 22/2016, 4-8. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus).
 12. Starukh, А. (2014). World Experience of Innter-Budget relation. ТНЕ ADVANCED SCIENCE JOURNAL, 1, 42-44. (Міжнародна представленість та індексація журналу: IndexCopernicus, Ulrich’s Global Serials Directory
 13. Старух, А.І. (2016). Система моніторингу підприємництва в державному секторі економіки. Молодий вчений. Науковий журнал, 12.1(40),Ч. VI, 972-976. (Міжнародна представленість та індексація журналу: РИНЦ, ScholarGoogle, IndexCopernicus, OAJI,  CiteFactor, Research Bible)
 14. Мельник, А.І. (2012). Трансферти як основний елемент міжбюджетних відносин. Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах, Зб. тез наук. доп. за матеріалами XIІІ міжнар. студент.-аспірант. конф. Львів, Ч.1, 110-113.
 15. Старух, А.І. (2013). Удосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні. «Современные проблемы и перспективы экономики и управления: теория и практика», Зб. Матер. IV міжнар. наук.-практ. конф.. Науковий журнал «Аспект», Донецьк, 19 (Т.2), 85-88.
 16. Старух А.І. (2013). Міжбюджетні відносини: історичні аспекти та становлення. Фінансові механізми активізації підприємництва, Матер.VIІ міжнар. наук.- практ. конф. Львів : ЛДФА, 70-73.
 17. Старух, А.І. (2013). Світовий досвід розвитку системи міжбюджетних відносин. «Економічна кібернетика – інженерія економіки», Збірник тез доповідей. Тернопіль: Тайп, 23, 45-48
 18. Старух, А.І. (2013). Теоретичні основи механізму функціонування міжбюджетних відносин. Ринкова економіка: тенденції і закономірності, Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Алчевськ: Національний гірничий університет, 158-161.
 19. Старух, А.І. (2014). Динаміка та аналіз обсягів бюджетних правопорушень. Четверті економіко-правові дискусії, Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 56-58.
 20. Старух, А.І. (2015). Динаміка бюджетних правопорушень в Україні. Економіка, підприємництво та бізнес культура: трансформації в умовах розвитку інновацій, Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 240-242.
 21. Старух, А.І. (2015) Аналіз бюджетних правопорушень в Україні. Проблеми фінансово-економічного розвитку підприємницької діяльності та національної економіки, Зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів та молодих учених. Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 80-84.
 22. Старух, А.І. (2015). Світовий досвід у сфері фінансового контролю держави. Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів, Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», Ч.3, 73-76
 23. Старух, А.І. (2015). Бюджети-реципієнти державного бюджету. Тенденції економічного розвитку України в умовах нестабільності, Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», Ч.2, 60-63.
 24. Старух, А.І. (2016). Показники економічної ефективності підприємств державного сектору економіки. The development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise, Proc. International Scientific Conference. Lisbon (Portugal): Baltija Publishing, Part I.,114-117.
 25. Старух, А.І. (2016). Принципи розвитку підприємництва в державному секторі економіки в умовах трансформації міжбюджетних відносин. Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни, Матер. доповідей міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 31-33.
 26. Старух, А.І., (2018). Ефективність використання бюджетних коштів як основа соціально-економічного зростання країни. Актуальні питання економічних наук, матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Херсон: Видавництво «Молоий вчений», 19-21.
 27. Старух, А.І. (2018). Сучасний стан валютного ринку в Україні. Модернізація економіки у контексті інноваційного розвитку: напрями та пріоритети, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: НО «Перспектива»,83-86.
 28. Старух А.І. Аналіз основних показників державного бюджету України. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 січня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 2. – С. 51-53
 29. Shevchuk I. B., Starukh A. I., Vaskiv O. M. Business Risk Management Techniques And Expert Methods Of Their Evaluation. Бізнес Інформ. Харків, 2020. № 2 C. 295-306.
 30. Старух А.І. Соціально-економічний розвиток України: сучасні реалії та перспективи. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». № 4 (26) листопад 2019 року. С. 111-114 (index Copernicus)
 31. Старух А.І. Експертні системи в економіці. Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – с. 550-552
 32. Старух А.І. Експертні ситеми як елемент штучного інтелекту. Звітна конференція ЛНУ м. І.Франка.
 33. Старух А.І. Використання експертних систем в управлінні економічних бізнес-процесів. ІV International Scientific-practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Conference Proceedings, February 21th, 2020. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. Р. 103-107
 34. Старух А.І. Застосування експертних систем в бізнес-середовищі.
  «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». №41/2020. С.114-121 http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/41-2020/17.pdf
 35. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М. та ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 535 с.

Біографія

Народилася 22 грудня 1990 року у м. Великі Мости Сокальського р-ну Львівської обл.

1997-2007 рр. – навчалася у НВК «школі-ліцей» м. Великі Мости. Закінчила навчання з відзнакою.

2007-2012 рр. – навчання у Львівській державній фінансовій академії. Отримала диплом магістра з економічної кібернетики з відзнакою.

Жовтень 2012 р. – аспірантка кафедри обліку і аудиту ЛДФА за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

Вересень 2015 р. – переведена на навчання до аспірантури на кафедру державних та місцевих фінансів ЛНУ ім.. І.Франка за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Листопад 2017 р. – відрахована з аспірантури у зв’язку із захистом кандидатської дисертації на тему «Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку підприємництва в державному секторі економіки України».

Вересень 2012 р.- грудень 2017р. – працювала асистентом /викладачем ЛННЦ ДВНЗ «УжНУ» за сумісництвом.

Січень 2018 р. – серпень 2019 р. – працювала на посаді доцента Філії ДВНЗ «УжНУ» за основним місцем роботи.

Вересень 2019 р. – зарахована на посаду доцента кафедри економічної кібернетики ЛНУ ім. І.Франка за основним місцем роботи.

Наукові стажування

 1. Сертифікат про стажування шляхом участі у тренінг-інтенсиві Tech Summer for Teachers від ІТ-компанії SoftServe (16 червня – 17 липня 2020 р.).

Професійна програма стажування 30 годин (1 кредит ECTS): інтенсивний навчальний курс та підготовка міні-проєкту.

 1. Сертифікат про успішне завершення стажування на Teacher’s Internship program від IТ Ukraine Association та EPAM System (15 липня – 15 серпня 2020 р.)

Професійна програма стажування 108 годин (3,6 кредити ECTS): інтенсивний навчальний курс та серія тренінгів, що включали наступні модулі – Methods, models andtechnologies of flexible software development (35 hours), Basics of project management (25 hours), Tips to Improve Your Business English (28 hours), Soft Skills (20 hours).

 1. Сертифікат про науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 051 «Економіка» (Рига, Латвія, 20.06.2020р.-07.08.2020р.).

Професійна програма стажування 180 годин (6 кредитів ECTS): 20 год. – віртуальна екскурсія через офіційний інформаційний портал Міністерства; 60 год. – ознайомлення із спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, системою роботи Латвійської національної бібліотеки; 20 год. – вивчення нормативної бази, що регулює підготовку кадрів в системі вищої освіти Латвії;  40 год. – підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою; 40 год. – індивідуальна робота.

Розклад