Гупало Олег Григорович

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-94

Електронна пошта: et.dep.financial@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Працює над монографією на тему: “Пенсійна система України – партнерство сторін”.

Курси

Публікації

1. Гупало О.Г., Зеленко В.А. Запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи: аналіз переваг та нових загроз. Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. Вип. 23.11. С. 320–324 (0,2 д.а.).

2. Гупало О.Г., Дулюк В.Г., Зеленко В.А., Пікулик О.І. Особливості конкуренції у міжнародному бізнесі в умовах глобалізації. Сучасна економічна наука: теорія і практика: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2013 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2013. С. 193–194.

3. Гупало О.Г., Пікулик О.І. Особливості формування та основні напрями використання доходів домогосподарств у вітчизняній економіці. Вісник Львівської державної фінансової академії. 2013. № 25. С. 183–189.

4. Гупало О.Г., Зеленко В.А. Психолого-педагогічні аспекти активізації пізнавальної діяльності студентів. Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки. Львів: ЛДФА, 2014. № 13. С. 37–44 (0,3 д. а.).

5. Гупало О.Г., Дулюк В.Г., Зеленко В.А., Пікулик О.І. Організаційно-правові засади функціонування української пенсійної системи. Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16–17 травня 2014 р.). Ужгород, 2014. С. 201–203 (0,2 д. а.).

6. Гупало О.Г., Славітич М.В. Порівняльний аналіз моделей охорони здоров’я. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. Серія Економіка. Одеса, 2014. Т.19. Вип. 2.5.  С. 70–73.

7. Гупало О.Г., Жук О.Б. Особливості надання державної допомоги вимушеним переселенцям в Україні. Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. 2014. № 26. С. 222–228 (0,45 д. а.)

8. Гупало О. Г., Жук О. Б. Порівняльний аналіз моделей соціальної політики держави. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.4. С. 211–218 (0,68 д. а.).

9. Гупало О.Г., Славітич М.В. Про необхідність запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки: електрон. наук. фахове вид. Миколаїв, 2015. Вип. 7. С. 747–751.

10. Політична економія. Курс лекцій (2-ге видання, доповнене): навч. посіб. / Заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – Львів: СПОЛОМ, 2014. 360 с. (21 д. а.).

11. Глобальна економіка. Курс лекцій: навч. посіб. / Заг. ред. Гупала О.Г. – Львів, ЛДФА, 2015. 283 с. (16,57 д. а.).

12. Гупало О. Г., Жук О. Б. Формування системи соціального захисту населення в Україні та напрями її вдосконалення. Вісник Львівської комерційної академії. Серія «Економічна». 2015. Вип. 49. С. 110–115 (0,63 д. а.).

13. Гупало О.Г., Шевчук Н.В. Пенсійна система України: економічна оцінка її нинішнього стану та шляхи підвищення ефективності функціонування в перспективі. Формування ринкової економіки в Україні. 2016. Вип. 35.

14. Гупало О. Г., Жук О. Б. Теоретичні підходи щодо визначення дефініції «соціальна інфраструктура» як вагомої складової соціальної сфери. Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2 ч. (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. Ч. 1. С. 329–332 (0,21 д. а.).

15. Gupalo Oleg, Slavitych Martha. Promising financing scheme of health insurance in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Volume 2. Number 4. Riga:  Izdevnieciba “Baltia Publishing”, 2016. P. 66–722.

16. Гупало О.Г., Жук О.Б. Аналіз динаміки та структури державних соціальних видатків в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки: електрон. наук. фахове вид. Миколаїв, 2016. Вип. 13. С. 424–429. (0,72 д. а.).

17. Гупало О.Г., Жук О.Б. Підвищення пенсійного віку: ключова вимога МВФ чи суттєва необхідність реформування пенсійної системи України? Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 20. Ч. 1. С. 139–143 (0,59 д. а.).

18. Гупало О.Г. Співробітництво України з Європейським Союзом – новий етап взаємовідносин. Вісник Львівського Університету. Серія економічна. 2016. Вип. 35. С. 173–179.

19. Глобальна економіка. Курс лекцій: навч. посіб. / За заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В. – 2-ге вид., доп. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 316 с.

20. Гупало О. Г. Пенсійна система України та шляхи підвищення ефективності її функціонування. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2017 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 32–34.

21. Гупало О. Г. Глобалізація та її виклики для економіки України: зб. тез наук. доп. Звітної наук. конф. Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік: Секція факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2–8 лютого 2018 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 40–42.

Збірник-тез

Біографія

Завідувач кафедри економічної теорії, кандидат економічних наук, доцент.
У 1978 р. закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка. У 1986 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 1994 р присвоєно вчене звання доцента. Протягом 1980-1999 рр. працював у Львівському державному медичному інституті на кафедрі економіки. З 1999 по 2002 рр. – доцент кафедри економічної теорії Львівської державної фінансової академії. З 2003 по 2015 рр. – завідувач цієї кафедри. З  2015 року по даний час завідувач кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу.

Автор понад 100 наукових публікацій, співавтор двох монографій, двох підручників, 14 посібників, в тому числі навчальний посібник “Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності” – одноосібно. Є керівником науково-дослідної теми кафедри “Пенсійне забезпечення громадян України як складова соціальної політики держави”, та науковим керівником трьох аспірантів.

Проекти

Проект за програмою Жана Моне «Економіка в європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір» (2016-2019 рр).

Більш детальніше з інформацією про проект можна ознайомитися за посиланнями:

посилання №1
посилання №2

Нагороди

Почесна грамота Міністерства фінансів України (2008 р.), грамота Львівської обласної державної адміністрації (2013 р.)

Розклад