Кафедра економіки та публічного управління

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ


 Історія кафедри

 Кафедра економіки та публічного управління створена на базі кафедри економічної теорії.

кафедра економічної теорії була створена у вересні 1999 року. Діяльність та розвиток відбуваються у відповідності до сучасної політики і стратегії нашої держави та Університету. Розвиток кафедри спрямований на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство.
Політика розвитку кафедри економіки та публічного управління спрямована на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності, його інтелектуального та всестороннього розвитку.
Метою концепції кафедри є нарощування її науково-педагогічного потенціалу, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до європейського і світового освітнього та наукового простору, посилення роботи щодо формування якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри, забезпечення соціального захисту усіх її працівників, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів м. Львова і України.

Основними завданнями цієї концепції є:

 • створення умов для ефективної освітньої діяльності;
 • формування необхідного ресурсного потенціалу;
 • розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, залучення випускників шкіл, ліцеїв, училищ і технікумів до навчання за галуззю знань “Публічне управління та адміністрування”;
 • забезпечення інноваційного розвитку;
 • формування висококваліфікованих кадрів науково-педагогічних працівників;
 • залучення кращих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі;
 • створення можливостей для розширення наукових досліджень кафедри;
 • соціальний захист працівників кафедри та створення сприятливих умов для їх праці.

Утворення кафедри та формування її кадрового складу

  Кафедра економічної теорії була створена 27.08.1999 року. В її штат увійшли доценти Ю.М.Гончар, О.Г.Гупало, О.В.Стефанишин, кандидати економічних наук Ю.Г.Гнатенко, І.В.Грабинська, О.І.Карбовник, Ю.Ш.Опельбаум, М.М.Плотніков, старші викладачі У.Д.Балагурак, Л.П.Ковтун. Першим завідувачем кафедри була доцент, канд. екон. наук О.В.Стефанишин (1999–2002). З 2002 по 2003 рік обов’язки завідувача кафедри виконував канд. екон. наук Ю.Г.Гнатенко. З 2003 року до вересня 2019 року кафедру очолював доцент, канд. екон. наук О.Г. Гупало.
З часу створення кафедри в її складі в різний час працювали: професори – доктор історичних наук І.М. Михайловський, доктор економічних наук Г.І. Башнянин, доктор історичних наук В.П. Плисюк; доценти – В.В.Прошак, П.І. Островерх, Т.В. Овчиннікова, В.В. Юкіш;  старші викладачі –  О.І. Кулик,  І.І. Яремко.

Склад кафедри

На сьогодні склад кафедри налічує 9 науково-педагогічних працівників:

Стасишин А.В., декан факультету, к.е.н, доцент;

Капленко Г.В., в.о. завідувача кафедри, к.е.н., доцент;

Гупало О.Г., доцент,  к.е.н., доцент;

Зеленко В.А., заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент, к.е.н., доцент;

Пасінович І.І., доцент, к.е.н., доцент;

Пак Н.Т., заступник завідувача кафедри з виховної роботи, доцент, к.е.н., доцент;

Пікулик О.І., заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, доцент, к.е.н., доцент;

Пелехатий А.О., доцент, к.е.н., доцент;

Табачук А.Я., асистент, к.е.н.

За кафедрою закріплені  аспіранти – Ситник Надія, Береза Софія.

 

Співробітники

в.о. завідувача кафедриКАПЛЕНКО Галина Вікторівнав.о. завідувача кафедри
доцентГУПАЛО Олег Григоровичдоцент
доцентЗЕЛЕНКО Василь Анатолійовичдоцент
доцентПАК Наталія Тадеушівнадоцент
доцентПАСІНОВИЧ ІРИНА ІГОРІВНАдоцент
доцентПЕЛЕХАТИЙ Андрій Олеговичдоцент
доцентПІКУЛИК Оксана Іванівнадоцент
доцент (сумісник)СТАСИШИН Андрій Васильовичдоцент (сумісник)
асистентТАБАЧУК Андрій Ярославовичасистент

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 АНОТАЦІЇ вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки у 2020-2021 навчальному році:

 

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

   Для належного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін кафедри її члени підготували і видали підручники та навчальні посібники з таких дисциплін: «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Мікроекономіка», «Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності», «Історія економіки та економічної думки», «Політична економія», «Глобальна економіка», «Публічне управління». Доцент Пікулик О.І. брала участь разом з кафедрою економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка у підготовці двох видань підручника “Вступ до економічної теорії”. Кафедра і надалі планує видання навчальних посібників з інших дисциплін, які закріплені за нею.

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Плани практичних / семінарських занять

Завдання для самостійної роботи студента

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

Конспекти лекцій

Засоби діагностики (тестові завдання)

 

 

Для методичного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри розробляють програми і робочі програми з усіх навчальних дисциплін, які щорічно переглядаються і оновлюються відповідно до стандартів освіти та як результат співпраці із стейкхолдерами. Викладачі кафедри також підготували і видали для студентів низку методичних розробок і рекомендацій, що суттєво допомагають їм у виконанні самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи з різних дисциплін.
Кафедра економіки та публічного управління постійно співпрацює у навчально-методичній і науково-дослідній роботі з кафедрами Львівського національного університету ім. Івана Франка (економічний факультет), Національного університету “Львівська політехніка”, Національного лісотехнічного університету України, Львівського державного аграрного університету, Львівської комерційної академії, Львівського банківського інституту та іншими ВНЗ м. Львова. Суть цієї співпраці полягає в обміні досвідом роботи, підвищенні кваліфікації викладачів через стажування, спільній участі у підготовці та виданні навчально-методичних і наукових праць.

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

  “Глобальна економіка” викладається для студентів-магістрів на кафедрі економічної теорії українською мовою викладання у формі читання лекцій та проведення семінарських занять.
Формою підсумкового контролю є залік. Навчальний процес забезпечують викладач кафедри економічної теорії доцент Гупало О.Г.
“Глобальна економіка” вивчає глобальні аспекти економічних відносин та реагування на них на державному і світовому рівнях. Вона системно досліджує закономірності розвитку глобальної економіки на основі формування світового ринку товарів та послуг, світової валютної системи, міжнародного бізнесу, руху капіталу та міграції робочої сили.
Основними завданнями дисципліни “Глобальна економіка” є: виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних умов економічної безпеки держави в глобальному середовищі; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку, відображення реального місця, тенденцій і перспектив розвитку економіки України у світовій глобальній економіці.
Метою дисципліни є вивчення студентами системи економічних відносин на глобальному рівні економічних досліджень та формування у них знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.
При вивченні курсу глобальної економіки студент набуває компетенції розуміння завершеної ієрархії економічних відносин від мікро- і макрорівня до мегарівня реалізації економічних інтересів на нашій планеті.
Для вивчення дисципліни на кафедрі розроблено курс лекцій і видано навчальний посібник Глобальна економіка. Курс лекцій Глобальна економіка. Курс лекцій: Навчальний посібник / За заг. ред. Гупала О.Г. – Львів, ЛДФА, 2015, 283 с.

 

Методичні матеріали для підготовки до комплексного державного іспиту 

 

Засоби діагностики знань студентів

 

Дослідження

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Науково-дослідна робота кафедри Економіки та Публічного Управління базується на синтезуванні дослідницьких доробків широкого спектру соціально-економічних проблем у відповідності до напряму публічного управління (адміністрування) в умовах європейської інтеграції. Пов’язується це із тим, що кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування», а починаючи із 2006 р. займається проблематикою європейської інтеграції.

Актуальність досліджень колективу кафедри зумовлюється тим, що після Революції Гідності оновленням системи публічного управління в органах державної влади та бізнесу в Україні передбачає не тільки приплив нових управлінських кадрів, а й модернізацію цих систем, насамперед на засадах європейських цінностей та управління знаннями. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» передбачає подальшу реформу системи державного управління з урахуванням концепцій децентралізації та доброго врядування (Good Governance). Відтак, європейські цінності мають стати основою формування системи сучасних базових знань у галузі публічного управління та адміністрування.

Суттєвим доробком кафедри слід вважати тісну співпрацю із працедавцями для майбутніх випускників, яка полягає в залученні їх до науково-практичних заходів кафедри. Іншим, не менш важливим напрямком науково-практичної роботи є співпраця із представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.

З метою підвищення ефективності навчально-науково процесу кафедрою видаються навчальні посібники та підручники, наукові монографії. Також, уже протягом багатьох років ведеться науково-пошукова робота серед студентської молоді, яка активно залучається до написання наукових робіт, участі у конференціях, конкурсах та олімпіадах.

Колектив кафедри кілька разів на рік організовує публічні науково-практичні заходи із залученням професорсько-викладацького складу як Університету, так і ВНЗ-партнерів, студентів, представників влади, бізнесу та громадськості.

Щорічно, за підсумками роботи, кафедрою укладається звіт про наукову діяльність за календарний рік. Із звітами можна познайомитись тут.

Важливою складовою наукової роботи кафедри є реалізація міжнародних проектів, а також співпраця із закордонними партнерами.

Значна частка наукової роботи спрямована на те, щоб сформувати у майбутніх випускників управлінські компетенції з метою їх працевлаштування як у державних органах публічної служби, так і в бізнес-структурах,  прийняття ефективних рішень як на мікро, так і на макрорівні.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за такими напрямками:

 • реалізація колективом кафедри науково-дослідних держбюджетних тем в межах робочого часу викладачів;
 • публікація наукових статей у періодичних виданнях, виступи та публікація тез доповідей на міжнародних та загальноукраїнських науково-практичних конференціях;
 • видання монографій, навчальних посібників та підручників;
 • аспірантура та докторантура.
 • науково-дослідна робота студентів та організація й проведення публічних науково-практичних заходів;
 • реалізація міжнародних грантів та міжнародна співпраця.
 1. Реалізація колективом кафедри науково-дослідних держбюджетних тем в межах робочого часу викладачів.

Починаючи із січня 2017 р. колектив кафедри працює над виконанням науково-дослідної теми “Соціально-економічний  розвиток України в умовах євроінтеграції” Термін виконання: січень 2017 р. – грудень 2021 р. № держреєстрації – 017U000896

Кадровий склад виконавців:

 • Гупало О.Г., к.е.н., доцент;
 • Зеленко В.А., к.е.н., доцент;
 • Капленко Г.В., к.е.н., доцент;
 • Пак Н.Т., к.е.н., доцент;
 • Пасінович І.І., к.е.н., доцент;
 • Пелехатий А.О., к.е.н,
 • Пікулик О.І., к.е.н., доцент.;
 • Стасишин А.В., к.е.н., доцент;
 • Табачук А.Я., к.е.н.

Так, здійснено порівняльний аналіз досвіду європейських країн щодо формування національних моделей соціального захисту населення. На основі результатів дослідження пропонуються нові варіанти для організації продуманої та соціально ефективної державної соціально-економічної політики України в умовах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, з врахуванням існуючих проблем, а саме: наповнення державного бюджету; захисту держави під час війни на сході; імплементація норм європейського законодавства у відповідності до зобов’язань згідно. Запропоновано нові підходи щодо здійснення публічного управління на основі принципів прозорості та відкритості з використанням кращого досвіду передових країн світу. Окрім цього розроблено концептуальну модель бюджетної політики розвитку територій, яка ґрунтується на засадах діалектичної єдності бюджетної стратегії та бюджетної практики та дуальності напрямів її формування, які передбачають, по-перше, формування системної бюджетної політики, по-друге, формування бюджетної політики на різних рівнях управління територіями. В основу запропонованої моделі покладено аналіз викликів, сформованих в результаті зміни стану національної економіки та в умовах глобальних і міжрегіональних ризиків та таких, що відповідають трендам економічного розвитку. Також науково обґрунтовані результати одного із напрямків проведеного дослідження допомогли розв’язати важливе наукове завдання – обґрунтувати інституційні засади екологізації сучасних економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів. Для вирішення цієї проблеми представлено сукупність нових теоретичних і методологічних наукових положень, висновків та рекомендацій.

Також, доц. Стасишин В.А. входить до колективу виконавців бюджетної науково-дослідної теми: УФ-50Ф «Розробка управлінської доктрини та інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації».

З травня 2014 року колектив кафедри працював над науково-дослідною темою “Пенсійне забезпечення громадян України як складова соціальної політики держави”. Результатами роботи стали публікації наукових статей, виступи на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Одним із основних результатів роботи став захист кандидатської дисертації Шевчук Н.В. на тему: «Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України».

 1. Публікація наукових статей у періодичних виданнях, виступи та публікація тез доповідей на міжнародних та загальноукраїнських науково-практичних конференціях

Колектив кафедри постійно працює над науковими дослідженнями, результатами яких є публікація наукових статей та тез доповідей на конференціях. Одержані дослідницькі результати активно впроваджуються у навчальному процесі: під час лекційних та семінарських занять, формування навчальних посібників та підручників, проведення науково-практичних заходів. Так, тільки за останній рік на кафедрі було опубліковано 19 статей, 11 із яких – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, а також, представники кафедри взяли участь та опублікували тези

Із переліком окремих публікацій можна ознайомитись тут.

 1. Видання монографій, навчальних посібників та підручників

Кафедра має значний досвід у підготовці підручників, навчальних посібників та наукових монографій. Так, для більш ефективного викладання, практично для усіх фундаментальних економічних дисциплін було підготовлено та видано відповідні підручники та навчальні посібники. На сучасному етапі, колектив кафедри активно працює над виданням навчально-наукової літератури за напрямками європейської інтеграції та публічного управління.

Із виданнями кафедри можна познайомитись тут.

 1. Аспірантура та докторантура

З часу створення кафедри було підготовлено та успішно захищено сім кандидатських дисертацій:

 • І.В. Грабинська «Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів» (2000 р.);
 • В.В. Прошак «Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки» (2002 р.);
 • Т.В. Овчиннікова «Використання соціально-психологічних методів управління в сільськогосподарських підприємствах (на матеріалах Львівської області)» (2008 р.);
 • І.І. Яремко «Управління потенціалом соціально-виробничих систем економіки України»(2010 р.);
 • Н.В. Шевчук «Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України» (2015 р.);
 • О.Б. Жук О.Б. «Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики держави» (2017 р.);
 • А.Я. Табачук ««Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації» (2019 р.);

Також, на сучасному етапі на кафедрі відбувається підготовка двох кандидатських (Ситник Н.В., Береза С.) та докторської дисертації (Пелехатий А.О.).

 1. Науково-дослідна робота студентів, організація та проведення публічних науково-практичних заходів

На сьогоднішній день при кафедрі працює студентський науковий гурток «Управлінець», керівником якого є к.е.н., доц. Пасінович І.І. (з 2011 по 2019 – доцю Зеленко В.А.). Студенти цього гуртка беруть активну участь у науково-практичних заходах як на факультеті, так і за його межами.

Кафедра має великий досвід проведення різноманітних публічних заходів науково-практичного характеру, а саме: студентсько-аспірантські конференції, круглі столи, наукові семінари, диспути та вебінари, стажування та літні школи за кордоном і т.д.

Детальнішу інформацію про організацію подій кафедри, а також участь у них студентів-гуртківців Ви можете дізнатись, переглянувши ПРЕЗЕНТАЦІЮ.

 1. Реалізація міжнародних грантів та співпраця із закордонними партнерами.

Кафедра економічної теорії співпрацює із кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Політехніки Лодзької. Професор кафедри д-р Роберт Станіславський являвся зовнішнім лектором у проекті Жана Моне. У вересні 2019 року відбулась робоча зустріч представників Центру досконалосі імені Жана Моне (в складі О.Головко-Гавришевої, О.Краєвської та В.Зеленка) з професором Р. Станіславським, в межах якої було проведено обмін досвідом з реалізації проектів ЄС, а також визначено основні напрямки подальшої Співпраці з Кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Лодзької Політехніки.

На базі кафедри виконувався проект за програмою Жана Моне № 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Economics in european integration: internal challenges and external dimension». Координатор проекту – доц. В.А. Зеленко, академічний координатор – доц. О.Г. Гупало. Проектний період: 01.09.2016 – 31.08.2019. Проект виконувався за фінансової підтримки Європейської Комісії.

Дедальнішу інформацію про проект можна знайти за такими посиланнями:

Сторінка у International Ofice ЛНУ: https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/jean-monnet-actions/economy-in-european-integration/

Instagram: https://www.instagram.com/econom.in_ei.lnu/

Facebook: https://www.facebook.com/The-Economics-in-European-Integration-1424878431152434/

Інформаційний журнал про реалізацію проекту можна переглянути тут (гіперпосилання)

Кафедра є учасником проекту за програмою Жана Моне 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research Center in European Studies». Проект реалізовується науково-педагогічними працівниками факультету міжнародних відносин та факультету управління фінансами та бізнесу. Член команди проекту – доц. В.А. Зеленко. Проектний період: 01.09.2018 – 31.08.2021. Проект реалізується за фінансової підтримки Європейської Комісії.

Дедальнішу інформацію про проект можна знайти за такими посиланнями:

Сайт: https://wurces.wixsite.com/website

Facebook:https://www.facebook.com/pages/category/Community-College/Western-Ukrainian-Research-Center-for-European-Studies-806835682712396/

Відповідно до плану реалізації проекту 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research Center in European Studies» за програмою Жана Моне доц. В.А. Зеленко брав участь у міжнародній науковій конференції «Competitiveness and Innovations in Knowledge Economy» (Молдова, Кишинів, 26-28 вересні 2019, Академія економічної освіти Молдови). Під час візиту відбувся спільний міжнародний семінар, де обговорювалися питання розвитку європейських студій на пострадянському просторі, а саме досвід Центру досконалості імені Жана Моне з європейських економічних інтеграційних студій (http://www.integra-jm.md/) у викладанні і дослідженні європейських дисциплін та внеску обох Центрів у академічний супровід забезпечення виконання Угоди про асоціацію.

Доц. Пасінович І.І. брала участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+», згідно чого проходила стажування в Жешівському університеті (Республіка Польща) на кафедрі економіки і менеджменту з 18.02.2018 р. по 24.02.2018 р..

Продовжено співпрацю із CiSEP (Громадська школа дієвих практик ЄС) – спільний проект Institut fur Europaische Politіk (Берлін), ГО “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” та громадської мережі «ОПОРА» в Україні. Доц. Зеленко В.А. взяв участь у з’їзді «Питай. Дій. Мережуйся. Громадська діяльність для асоціації з ЄС» (6-7 червня 2019 р.). В межах візиту він здійснив презентацію діяльності Центру досконалості Жана Моне в ЛНУ та провів робочу зустріч з організаторами заходу щодо реалізації проектів за підтримки ЄС.

Участь у Форумі до Міжнародного дня жінки та дівчини в науці

16.02.2020 | 09:36

Міжнародний день жінок та дівчат у науці
Щорічно 11 лютого за рішенням ООН відзначається Міжнародний день жінок і дівчат у науці (International Day of Women and Girls in Science). Свято «засновано для того, щоб досягти повного і рівного доступу жінок і дівчаток до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок і дівчат.» (з резолюції 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 2015 року)
20 грудня 2013 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію «Наука, техніка та інновації...

Читати »

Cекційне засідання кафедри економіки та публічного управління в рамках Звітної конференції

06.02.2020 | 04:26

3 лютого 2020 року в рамках проведення звітної конференції на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка о 13:30 відбулось секційне засідання кафедри економіки та публічного управління (підсекція «Європейський вимір публічного адміністрування»). На секційному засіданні, яким керувала в.о. завідувача кафедри економіки та публічного управління доцент Г.В. Капленко, були присутніми, як викладачі кафедри, так і аспіранти. Питання, які обговорювалися в ході роботи, були надзвичайно актуальними та дискусійними.
 Під час заходу обговорювались такі науково-практичні доповіді:

Наукова робота кафедри економіки та публічного управління:...

Читати »

Розпочались захисти магістерських робіт за освітньою програмою “Фінанси, митна та податкова справа”

16.12.2019 | 21:21

Сьогодні, 16 грудня, перший день захисту магістерських робіт за освітньою програмою “Фінанси, митна та податкова справа” на факультеті управління фінансами та бізнесу.

Дорогі випускники! Вітаємо із знаковою подією у Вашому житті! Нехай диплом магістра кафедри державних та місцевих фінансів стане для Вас надійним провідником на професійному шляху та предметом гордості. Нехай життя широко розкриває перед Вами всі можливості. Нових Вам перемог, нових проектів та кар’єрних злетів!

Читати »

Тренінг для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

06.12.2019 | 23:28

4 грудня 2019 року на факультеті управління фінансами та бізнесу відбувся тренінг, який провела  провідний аналітик Агенції регіонального розвитку Львівської області Коваль Ірина на запрошення професорсько-викладацького складу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».  Студенти та викладачі кафедри економіки та менеджменту і кафедри економічної теорії мали змогу отримати відповіді на питання про конкурсні програми, гранди,  проєкти, можливості для молоді та ініційованих осіб.
Під час тренінгу отримали рекомендації щодо заповнення форми проєкту та отримали відповіді на всі запитання, що виникають під час формування...

Читати »

Зустріч Директора Львівського територіального управління Національного антикорупційного бюро України Лопушанського Т. В. із студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

29.11.2019 | 10:16

Зустріч Директора Львівського територіального управління Національного антикорупційного бюро України Лопушанського Т. В. із студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».
27 листопада 2019 року на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка за ініціативи кафедри економіки та менеджменту відбулась зустріч Директора Львівського територіального управління Національного антикорупційного бюро України Лопушанського Т. В. із деканом факультету Стасишином А. В., професорсько-викладацьким складом кафедри та студентами першого й другого курсів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».
Під час зустрічі декана...

Читати »