Звітність в державному секторі економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Опис курсу

ЗВІТНІСТЬ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

(назва навчальної дисципліни)

нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

дисципліна рекомендована для формування індивідуального плану студента

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є порядок складання і подання установами державного сектора економіки, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів різних видів звітності за результатами їх діяльності та використання бюджетних коштів.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни полягає у набутті студентами необхідних теоретичних знань і практичних навичок з порядку складання і подання установами державного сектора економіки, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів звітності.

Основні завдання дисципліни

Основні завдання дисципліни – засвоєння студентами ключових аспектів підготовчої роботи з формування показників для різних видів звітності в державному секторі економіки, її складання і подання відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна «Звітність в державному секторі економіки» є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування, і пов’язана із такими навчальними дисциплінами, як: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Облік в державному секторі економіки», «Державний фінансовий контроль», «Державний аудит», «Аналіз за видами діяльності», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Організація і методика фінансових розслідувань».

Вимоги до знань і умінь:

Вивчення навчальної дисципліни «Звітність в державному секторі економіки» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати:

– предмет і метод навчальної дисципліни, зміст її складових;

– закони України, укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної фіскальної служби України з питань правових засад регулювання господарської діяльності установ державного сектора економіки, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності установами державного сектора економіки, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, а також методичні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності;

– порядок підготовки даних для формування показників різних видів і форм звітності установ державного сектора економіки, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

– існуючі види і форми звітності, які складають і подають установи державного сектора економіки, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів;

– послідовність і принципи складання звітності, узгодження показників різних форм звітності;

– вимоги до подання звітності установами державного сектора економіки, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до відповідних органів державної влади;

б) уміти:

– застосовувати закони України, інші нормативно-правові акти України, національні стандарти бухгалтерського обліку в практиці роботи установ державного сектора економіки, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів під час підготовки та подання звітності;

– проводити підготовчі роботи з формування даних для складанням звітності;

– правильно використовувати дані бухгалтерського обліку установ державного сектора економіки для складання звітності;

– складати різні види і форми звітності установ державного сектора економіки, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

– узгоджувати показники різних форм звітності;

– виправляти помилки та вносити зміну у звітність;

– використати дані звітності з метою якісного управління установою;

– запроваджувати в установах державного сектора економіки новітню методологію бухгалтерського обліку і звітності відповідно до сучасних стратегій та реформ у сфері державних фінансів;

– використовуючи комп’ютерну техніку і спеціальні комп’ютерні програми, складати і подавати електронну звітність.

 Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер теми

Назва теми

 

1.

Сутність та класифікація звітності установ державного сектору економіки
2. Загальні вимоги до складання і подання звітності установ державного сектора економіки
3. Фінансова звітність установ державного сектору економіки
4. Звітність про надходження та використання коштів загального фонду
5. Звітність про надходження та використання коштів спеціального фонду
6. Звітність про заборгованість установ державного сектору економіки
7. Податкова звітність установ державного сектору економіки
8. Статистична звітність установ державного сектору економіки

9.

Узгодженість показників різних форм звітності, виправлення помилок та внесення змін у звітність

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586 –XIV (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
 6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 7. Закон України Про добровільне об’єднання територіальних громад від 05.02.2015 р. № 157-VIII (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19
 8. Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIІІ (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/114-IX
 9. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 10.2017 р. № 2164-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 10. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» від 28.09.2011 р. № 1001 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-%D0%BF
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору» від 14 травня 2015 р. № 378 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/378-2015-%D0%BF
 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 4.12.2019 р. № 1070 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070-2019-%D0%BF
 14. Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. № 11 (зі змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11/ed20130117
 15. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту» від 29.09.2011 р. № 1217 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11
 16. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту» від 04.10.2011 р. № 1247 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11
 17. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Бюджетної казначейської служби України» від 02.03.2012 р. № 309 (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0419-12/ed20170131
 18. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» від 24.01.2012 р. № 44 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12
 19. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» від 31.12.2013 р. № 1203 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14
 20. Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
 21. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» від 23.01.2015 р. № 11 (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15/conv
 22. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами» від 29.12.2015 р. № 1219 (зі змінами і доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16
 23. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016-2018 роки» від 28.11.2016 р. № 1038 https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/plan-zahodiv-shchodo-modernizatsiyi-sistemi-buhgalterskogo-obliku-v/
 24. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі» від 28.02.17 р. № 307 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17
 25. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» від 29.12.2015 р. № 1219 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
 26. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року» від 20.06.2018 р. № 437-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80
 27. Методичні рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15
 28. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року : затв. розпорядженням Кабміну України від 24 травня 2005 р. № 158 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-%D1%80
 29. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013
 30. Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах: [Навчальний посібник] / П.Й. Атамас – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с. https://www.twirpx.com/file/404107/
 31. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: [Навчальний посібник – 2-ге вид. доп. і перероб] / Ф.Ф. Бутинець, Т.П. Остапчук, Н.А. Остап’юк, С.Б. Сисак. – Житомир: ПП “Рута” 2006. – 472 с. http://eclib.atwebpages.com/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C.html
 32. Ватуля І.Д. Облік у бюджетних установах: [Навчальний посібник] / І.Д. Ватуля, З.М. Ватуля, З.М. Левченко та ін.. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 368 с. https://www.twirpx.com/file/417949/
 33. Краївська І.А. Бухгалтерський облік в бюджетних установа / І.А. Краївська. – Харків, ХНАМГ, 2009. – 244 с. http://eprints.kname.edu.ua/10789/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D0%BB._%D0%B2_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
 34. Михайлов М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: [Навчальний посібник] / М.Г. Михайлов, М.І. Телегунь, О.П. Славкова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. http://chtyvo.org.ua/authors/Mykhailov_Mykola/Bukhhalterskyi_oblik_u_biudzhetnykh_ustanovakh/
 35. Облік у бюджетних установах : [навч. посіб.]. – 2-е вид., виправ. / За заг. ред. Леня В.С. – Київ : Каравела, 2017. – 564 с. http://www.caravela.kiev.ua/files/file/block_oblikbudust_001_010_16_01_2018_c_564_vityag.pdf
 36. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях: [Навчальний посібник] / С.В. Свірко. – К.: КНЕУ, 2004. – 380 с. https://fingal.com.ua/content/view/201/35/
 37. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: [Навч. посібник, 2-ге вид., допов. і переробл.] / І.Т. Ткаченко. – К.: КНЕУ, 2005. – 548 с. https://ru.b-ok2.org/book/3071776/fea05f
 38. Адамик О.В. Власний капітал бюджетних установ у процесах уніфікації вітчизняних облікових систем державного сектора економіки до світових стандартів / О.В. Адамик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 413-422. https://econpapers.repec.org/article/scn000pbo/36639.htm
 39. Гуцайлюк Л. Форми бухгалтерського обліку в бюджетних установах / Л. Гуцайлюк, Г. Бойко, Н. Каришин // Галицький економічний вісник. – – № 3 (42). – с.78-83 http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/42/304.pdf
 40. Кемарська Л.Г. Особливості аналізу фінансової звітності суб’єктів державного сектору / Л.Г. Кемарська // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С. 768-774 http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/127.pdf
 41. Ларікова Т. В. Правове забезпечення бюджетного обліку : місце, роль і складові / Т.В. Ларікова, І.С. Шилко // Держава та регіони. – – № 5 (86). – С. 89-95 http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2015/5_2015/16.pdf
 42. Ларікова Т.В. Сучасні інформаційні технології в обліковому механізмі бюджетних установ / Т.В. Ларікова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 19. – С. 139-142 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_19_31
 43. Ларікова Т.В. Особливості обліку та автоматизації власного капіталу в державному секторі / Т.В. Ларікова // Причорноморські економічні студії. – – Вип. 11. – С. 225-229 http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_11_50
 44. Ліснича Т.В. Особливості класифікації розрахункових операцій підприємств / Т.В. Ліснича // Управління розвитком. – 2014. – № 15. – С. 63-66 http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/8530/1/%d0%9b%d1%96%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b0%20%d0%a2.%d0%92.%20%d0%9e%d0%a1%d0%9e%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%92%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%86%20%d0%9a%d0%9b%d0%90%d0%a1%d0%98%d0%a4%d0%86%d0%9a%d0%90%d0%a6%d0%86%d0%87%20%d0%a0%d0%9e%d0%97%d0%a0%d0%90%d0%a5%d0%a3%d0%9d%d0%9a%d0%9e%d0%92%d0%98%d0%a5%20%d0%9e%d0%9f%d0%95%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%86%d0%99%20%d0%9f%d0%86%d0%94%d0%9f%d0%a0%d0%98%d0%84%d0%9c%d0%a1%d0%a2%d0%92.pdf
 45. Масюк О.С. Проблемні аспекти автоматизації обліку в бюджетних установах / О.С. Масюк, В.В. Пікінер http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Economics/7_124103.doc.htm
 46. Скалюк Р. Забезпечення ефективного процесу автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України / Р. Скалюк // Вісник ТНЕУ – 2015. – № 1. – С. 89-97 http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2582/1/%d0%a1%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d0%ba%2089-97.pdf
 47. Титикало В.С. Нові форми фінансової звітності бюджетних установ : Звіт про власний капітал / В.С. Титикало // Фінанси, облік і аудит. – 2016. – Випуск 1 (21). – С. 313-319 https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/3905/Tytykalo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму