Теорія економічного аналізу

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

(назва навчальної дисципліни)

вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

цикл професійної та практичної підготовки

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є діяльність суб’єктів господарювання, господарські явища та операції, виражені через систему економічної інформації.

 

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навиків з теорії економічного аналізу.

 

Основні завдання

У процесі вивчення навчальної дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

сформувати загальне поняття про теоретичні та методологічні засади економічного аналізу;

– навчитися інформаційно виражати через систему показників стан та зміну будь-якої господарської операції чи явища;

– набути практичних навиків щодо застосування методів і способів комплексного, дискримінантного аналізу та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства;

– навчитись робити обґрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень;

– набути практичних навиків в оформленні аналітичних висновків.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі бакалаврів

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Політична економія», «Мікроекономіка», «Інформатика», «Вступ до фаху», «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та передує вивченню навчальних дисциплін «Аналіз господарської діяльності», «Статистика», «Звітність підприємств», «Аудит».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • здатність працювати автономно в команді.
 • здатність бути критичним та самокритичним.
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.

спеціальні:

 • здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.
 • використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
 • проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень
 • ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.
 • здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.
 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю  забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він повинен:

а) знати:

– етапи становлення і розвитку економічного аналізу;

– економічні терміни, ключові показники діяльності суб’єкта господарювання, їх взаємозв’язки і взаємозалежності;

– сутність, умови застосування та подальше удосконалення показників діяльності суб’єкта господарювання;

– сучасний арсенал методів і прийомів економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання;

– принципи і методи обґрунтування управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності.

б) уміти:

– проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі;

– робити обґрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень;

– знаходити найменш трудомісткі засоби й методи для вивчення кожної ситуації або проблеми з економіки;

– завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення;

– набути навички в оформленні аналітичних висновків на запит користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу;

– опанувати методику прогнозування результатів діяльності підприємства.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Історичні аспекти становлення та розвитку економічного аналізу
Тема 2. Сутність і значення економічного аналізу
Тема 3. Принципи і види економічного аналізу
Тема 4. Методи і методичні прийоми економічного аналізу
Тема 5.  Сучасна методика економічного аналізу і її структурні елементи
Тема 6. Інформаційне забезпечення економічного аналізу
Тема 7. Оформлення результатів економічного аналізу
Тема 8. Трансформація економічного аналізу в сучасних умовах

 

Рекомендована література

 1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 3. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
 4. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 р. № 2657-ХІI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 10.2017 р. № 2164-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
 7. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 «Звіт суб’єкта малого підприємництва» : Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00/parao119
 9. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433 https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/3759-433.html
 10. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара затверджене наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2016 року № 616 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16
 11. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : [Навчальний посібник] / Г. І. Андрєєва, В. А. Андрєєва. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 353 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/50223/6/Andrieieva_Orhanizatsiia_i_metodyka_ekonomichnoho_analizu.pdf
 12. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу: [підручник] / А. Д. Бутко. – К.: КНТЕУ, 2009. – 411 с. https://studfile.net/preview/5117837/
 13. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : [навчальний посібник] / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця. : ВНТУ, 2013. – 256 с. http://hrabovecky.vk.vntu.edu.ua/file/dcca722eb5be70aed019619b8182306c.pdf
 14. Економічний аналіз: : [навчальний посібник] / За ред. Волкової Н.А./ Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. Гайдаєнко та ін. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт. – 2015. – 310с. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5717/1/%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b7.pdf
 15. Економічний аналіз і моделювання господарської діяльності підприємства: [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / М. В. Румянцев [та ін.]. – Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2014. – 297 с. http://www.dit.edukit.zp.ua/Files/downloads/%D0%9C.%D0%92.%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2..pdf
 16. Економічний аналіз : навчальний посібник / В.М. Серединська, О.М.За городна, Р.В.Федорович. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. – 624 c.http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/458/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.pdf
 17. Кожанова Є.П. Економічний аналіз: Учбовий посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Є.П. Кожанова, І.П. Отенко. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 343 с. http://www.sous.hneu.edu.ua/p06/mk/kontent/lit6.pdf
 18. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Купалова Г.І. — К., 2008. — 639 с. https://znannia.com.ua/product/teoriya_ekonomichnogo_analizu_navch1_posib1_rekomendovano_mon_2_kupalova_g1i1__k16_20081__639_s16_tv1_pal16_8st1_8_pr191
 19. Мішеніна Н. В. Економічний аналіз : [навчальний посібник] / Н. В. Мішеніна, Г. А. Мішеніна, І. Є. Ярова. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 306 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37457
 20. Мних Є. В. Економічний аналіз : [підручник] / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630 с. https://www.twirpx.com/file/656266/
 21. Організація і методика економічного аналізу (Збірник задач) : [навчальний посібник]. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка». – 2009. – 176 с. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/467/1/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83.pdf
 22. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : [Підручник] / П. Я. Попович. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 365 с. http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/econ_analiz.pdf
 23. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / Н. В. Тарасенко. – Львів : ЛБІ НБУ, 2000. – 487 с. https://www.twirpx.com/file/2406547/
 24. Чигринська О. С. Теорія економічного аналізу : [Навч. посіб.] / О. С. Чигринська, Т. М. Власюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с. https://www.twirpx.com/file/673848/
 25. Швиданенко Г. О. Бізнес-діагностика: практикум [Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко] — К. : КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2015. — 160 с. https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25210/business_diagn_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 26. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: [Навч. посібник] / О. О. Шеремет. – К.: Кондор, 2010. – 196 с. https://www.twirpx.com/file/192198/
 27. Шило В. П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : [Навчальний посібник.] / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна, А. Г. Темченко, О. М. Брадул. – К. : Кондор, 2007. – 240 с. http://eclib.atwebpages.com/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE.html
 28. Вечтомова І. І. Шляхи розвитку економічного аналізу в сучасних умовах / І. І. Вечтомова // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 7. – С. 185-187. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=mnj%5F2016%5F7%5F42
 29. Литвин З. Б. Необхідність аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання / З. Б. Литвин // Економічний аналіз. – 2016. – Том 25. – № 2. – С. 99-107. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecan_2016_25(2)__14
 30. Олійник О. В. Стан економічного аналізу в Україні : проблеми адаптованості до інституційних запитів / О. В. Олійник // Міжнародний збірник наукових праць. – 2015. – Випуск 1(16). – С. 158-169. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:R1o311Ph_X4J:pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/51457/47464+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 31. Парасій-Вергуненко І. М. Еволюція розвитку економічного аналізу в стратегічно-орієнтованій системі управління / І. М. Парасій-Вергуненко // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – Вип. 18. – С. 328–335. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Foa_2011_18_42
 32. Петрицька О. С. Напрямки розвитку економічного аналізу в сучасних умовах / О. С. Петрицька // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 4 (16). – С. 131-136. http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/eco-4-2012/131-136.pdf

 

Матеріали

 

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус