Системний аналіз в економіці та управлінні

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836Ярема О. Р.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФЕ-41сЯрема О. Р., Ярема О. Р.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни “Системний аналіз в економіці та управлінні” – дати систему теоретико-практичних знань щодо здійснення системного аналізу економічних процесів та прийняття управлінських рішень. А також розвиток системного мислення, усвідомлення необхідності застосування системного підходу до завдань управління та прийняття рішень, дослідження складних явищ і процесів у соціально-економічних системах.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань щодо структурного та системного аналізу економічних систем, оцінювання рівня складності та визначення типу динаміки систем для визначення оптимальної методики їх моделювання з врахуванням існуючих прямих та зворотних зв’язків; засвоєння практичних навичок структурного аналізу, економічного оцінювання сценаріїв розвитку систем, оцінювання економічного результату систем, які перебувають в умовах невизначеності з врахуванням супутніх ризиків.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є економіка, її підрозділи та процеси, що у них відбуваються, конкретні моделі, методи та алгоритми розглядаються у зв’язку з відповідними проблемами аналізу та управління в економічних та фінансових системах.

Основними завданнями дисципліни є: ознайомлення з поняттям системного аналізу; з’ясування місця і ролі системного підходу в науковій і практичній діяльності; допомогти опанувати специфіку методології системного аналізу в економіці та управлінні; ознайомлення з методами та інструментами системного аналізу в економіці та управлінні;  навчити застосовувати окремі методи системного аналізу для аналізу економічних процесів.

Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:
а) знати:

 • етапи розвитку системних уявлень, основні напрямки системних досліджень, основні поняття системного аналізу та принципи системного підходу;
 • системно-методологічні аспекти моделювання; методології та методи системного аналізу; методи отримання інформації для системного аналізу;
 • основні методології проектування інформаційних систем;

б) уміти:

 • розрізняти проблеми, до яких застосування системного аналізу є доцільним;
 • інтерпретувати основні поняття системного аналізу та принципи системного підходу до інформаційних систем та об’єктів комп’ютеризації;
 • класифікувати системи та методи системного моделювання; застосовувати аналітичний та синтетичний підходи до моделювання інформаційних систем та об’єктів комп’ютеризації;
 • побудувати життєвий цикл системи, застосовувати методології, методи та алгоритми системного аналізу для розв’язування проблем на складних об’єктах комп’ютеризації;
 • організувати збір інформації для системного аналізу відповідно до принципів системного підходу;
 • застосовувати методології системного аналізу при проектуванні конкретних інформаційних систем.

Рекомендована література

 1. Бродський Ю. Б. Інформатика і системологія : [навч. пос.] /Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014.– 244 с.
 2. Старіш О. Г. Системологія : [підр.] / О. Г. Старіш. – К. :Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.
 3. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ : [учеб. пособ.] / Ю. П. Сурмин. – К. : МАУП, 2003. – 368 с.
 4. Білоконь С. Ф. Конспект лекцій з дисципліни “Системний аналіз в економіці” / С. Ф. Білоконь, Ю. Б. Бродський; Житомирський нац. агроекологічний ун-тет. – Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – 163 с.
 5. Томашевський В. М. Моделювання систем [під ред. М. З. Згуровського] / В. М. Томашевський – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 352 с.
 6. Згуровський М. З. Основи системного аналізу / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова. – К. : BHV, 2007. – 544 с.
 7. Дербенцев В. Д. Системний аналіз : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов – К. : КНЕУ, 2003. – 154 с.
 8. Ларичев О. И. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений / О. И. Ларичев, Е. М. Мошкович. – М. : Наука; Физматлит, 1996. – 208 с.
 9. Форрестер Д. Мировая динамика : пер. с англ. /Д. Форрестер – М. : ООО “Издательство ACT”; СПб. : Terra Fantastica, 2003. – 379 с.
 10. Голиков В. А. Теоретические основы системного анализа [под ред. В. И. Новосельцева] / В. А. Голиков, Б. Е. Демин, В. И. Новосельцев и др. – М. : Майор, 2006. – 592 с
 11. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в MatLab и FuzzyTECH / А. В. Леоненков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.
 12. Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем и системный анализ. – М.: Юрайт, 2010. – 680 с.
 13. Лямец В. И., Тевяшев А. Д. Системный анализ. Харьков, ХТУРЭ, 1998, 252 с.
 14. Яковлев С.В. Теория систем и системный анализ (лабораторный практикум) / С.В. Яковлев. – М.: Гор. линия телеком, 2015. – 320 с.
 15. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ. – К.: МАУП, 2003. 368с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус