Соціальне партнерство

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
98Подвірна Н. С.УФПМ-12з, УФПМ-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
98УФПМ-12зПодвірна Н. С.
УФПМ-11зПодвірна Н. С.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціальне партнерство як самостійний вид професійної діяльності, який спрямований на ефективну розбудову партнерської взаємодії, спрямованої на розширення ринку надання якісних соціальних послуг для вразливих категорій населення в умовах децентралізації влади.

Метою вивчення дисципліни «Соціальне партнерство» є ознайомлення з теоретичними засадами соціального партнерства, міжнародною та вітчизняною правовою базою; вивчення основ проведення соціального діалогу в сфері соціально-трудових відносин на національному, регіональному та місцевому рівні; оволодіння методами розбудови партнерських стосунків шляхом залучення соціально-відповідального бізнесу та громадського сектору для надання соціальних послуг у громаді.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 р. №2862^1. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2862- 17.
 2. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Закони України. – К.: Ін-т законодавства, 2000.-Т. 19.-С. 279­ 296. 6. Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності від 22.06.2012 № 5026-УІ. Доступно: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/5026-17.
 3. Соціальне партнерство/ Н.Ф. Романова, І. П. Мельник: навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 238 с.
 4. Влада і суспільство: діалог через громадські ради: монографія / Шайгородський Ю. Ж., Андрійчук Т. С., Дідух А. Я. Романова Н. Ф. [та ін.]; за заг. ред. Шайгородського Ю. Ж. – К.: Паливода А. В., 2016.
 5. Теорія та практика соціальної роботи: навчальний посібник / О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. – К: Видавничий Дім «Слово», 2015 – 408 с.
 6. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2013.- 230 с.
 7. Горбатенко В. Соціальне партнерство // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2017. — с.679.
 8. Петроє О. Концептуалізація ідей соціального діалогу в зарубіжній суспільній думці / О. Петроє // Вісн. НАДУ. – 2016. – № 1. – С. 265–272.
 9. Петроє О. М. Поняття “діалог” у термінологічній традиціїзарубіжної та вітчизняної наукової думки / О. М. Петроє // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. [Електронний ресурс]. – 2017. – № 2. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Petroe.pdf
 10. Феномен неокорпоративізму: європейські реалії та тенденції інституціювання в Україні / І. С. Сало, О. О. Даниляк, Т. В. Джига ; за заг. ред. В. М. Яблонського, С. О. Янішевського. – К. : НІСД, 2015. – 49 с.
 11. Діденко Н. Державне управління і соціальне партнерство: актуальні проблеми теорії і практики : монографія / Н. Діденко. – Донецьк, 2017. – 404 с.
 12. Задорожний Г.В. Соціальне партнерство – шлях до відкритого суспільства / Г.В. Задорожний, О. Коврига, В.В. Смоловик. – Х. : Вид-во ХІГМ, 2015. – 192 с.
 13. Колосок А. М. Інституційне забезпечення соціального партнерства / А.М. Колосок // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 10. – С. 74-79.
 14. Лебедєв І.В. Соціальне партнерство як спосіб подолання економічної кризи / І.В. Лебедєв // Економіка і держава. – 2019. – № 4. – С. 12-15.
 15. Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління : монографія / [В.Ф.Мартиненко, О.М.Крутій, С.Л.Кирій та ін.]; за заг.ред. В.Ф.Мартиненка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ ”Магістр”, 2015. – 252 с.
 16. Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект: монографія / Ю.О.Куц, В.В. Мамонова, О.К. Чаплигіна та ін – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2018. – 236 с.
 17. Social Dialogue International Labour Organization (ILO). –Режим доступу: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/Socialdialogue/lang– en/index.htm
 18. Social dialogue: information, consultation and participation of workers. – Режим доступу: http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/ policies/ socialemploy /article_7289_en.htm
 19. Social Europe guide : Volume 2 : Social Dialogue. – Luxembourg : European Union, – 111 p.
 20. Boyd S. Partnership working : European soial partnership models/ Stepan Boyd. – STUC, 2012. – 61 p.

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

 1. Верховна Рада України: офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/
 2. Громадянське суспільство і влада : урядовий інформаційно-комунікаційний ресурс. – Режим доступу : http://civic.kmu.gov.ua.
 3. Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України. – Режим доступу : http://civil-rada.in.ua.
 4. Президент України: офіційне Інтернет-представництво. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/
 5. Глосарій термінів Європейського Союзу. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://europa.dovidka.com.ua/p.html#Enterprise_policy
 6. Бібліотека імені  В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua

Матеріали

Робоча програма “Соціальне_партнерство”_2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус