Психологія взаємодії та управління

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Капленко Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118доцент Капленко Г. В.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

 Предметом навчальної дисципліни є система взаємодії та управління у публічній сфері. Актуальність психологічної взаємодії обумовлена необхідністю забезпечення ефективного управління на локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях суспільних відносин.

 

Мета навчальної дисципліни

 Метою вивчення навчальної дисципліни є формування сукупності теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних із розумінням психологічних основ міжособистісної взаємодії в публічному управлінні, основних положень психологічних особливостей керівництва на публічній службі, можливостей використання ділового спілкування для здійснення управлінського впливу та розв’язання конфліктів під час взаємодії в органах публічної влади.

 

Рекомендована література

Основна література

 1. Бакаленко О. А. Психологія управління: навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 120 с.
 2. Психологія управління: навч посібн / Н.А. Липовська, І.В. Письменний. – Дніпро : ГРПНІ, 2019. – 198 с.
 3. Бандурка О.М., Бочарова С.П., Землянська О.А. Основи психології управління: Підручник. Х.: Ун-т внутр. дел, 1999. 524с.
 4. Гриценко Т.Б Етика ділового спілкування. Навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2007. 344 c.
 5. Ефективна комунікація: публічний виступ : навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. К. : НАДУ, 2018.  164 с.
 6. Загірняк М.В., Почтовюк А.Б.. Психологія управління: навчальний посібник. Харків: Видавництво «Точка», 2011. 194 с.
 7. Кайлюк Є.М., Фесенко Г.Г. Психологія управління. Навч. посіб.  2-ге вид., виправл. й доповн.  Х. : ХНАМГ, 2012.  202 с.
 8. Кісіль З. Р. Психологія управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / З. Р. Кісіль, О. Г. Угрин ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2018.  507 с.
 9. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування: навч. посіб. /Уклад.: Гошовська В.А. [та ін.]. К.: К.І.С., 2016. 176 с
 10. Кулинич І.О. Психологія управління: Навчальний посібник. К.: Знання, 2008. 292 с.
 11. Орбан-Лемберик Л.Е. Психологія управління: Навчальний посібник. Івано-Франківськ: Плай,2001. 695 с.
 12. Прищак М. Д. Психологія управління в організації : навч. посіб. / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – Вінниця, 2012. – 141 с.
 13. Психологія управління : навч. посібник / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон / за заг. ред. проф. Д. І. Дзвінчука. К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. 293 с.
 14. Психологія управління та конфліктологія : підручник / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 320 с.
 15. Психологія управління. В. Брич, М. Корман. Видавництво: Кондор, 2013. 384 с.
 16. Психологія управління. Собченко О.М., Подольська Л.Д.: Навч. пос. К.: Кондор-Видавництво, 2013. 196 с.
 17. Соціальна психологія організацій та управління. Підручник. Власова О.І. Центр учбової літератури, 2019. 398 с.
 18. Старовойтенко Н. В. Психологія управління: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни [Електронний ресурс] / авт.-упор. : Н. В. Старовойтенко, В. І. Осипенко, І. А. Чемерис, Л. І. Білик, С. І. Ключка ; М-во освіти і науки України, ЧДТУ. – Черкаси : ЧДТУ, – 2020. – 300 с.
 19. Титов В.М., Стахневич В.І., Свистун В.І., Яшник С.В. Психологія управління: Методичний посібник. К.: Видавничий центр НАУ, 2003. 106 с.
 20. Ходаківський Є. І. Психологія управління : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 664 с.
 21. Чалдини Р. Психология влияния. Спб.: Питер, 2007. 288 с.
 22. Яшник С.В. Психологія управління: ЕНК [для студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування” URL: https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2319
 23. Яшник С.В., Омельченко Л.М., Костюк Д.А. Психологія управління: Навчальний посібник / Укл.: Яшник С.В. – К.: РПФ «КОМПРІНТ», 2020. – 216 с.

Інформаційні ресурси

 1. АвраменкоО. О., Яковенко Л. В.,Шийка В. Я Ділове спілкування: Навчальний посібник. / За наук. ред. О. О. Авраменко. Івано-Франківськ, «Лілея-НВ». 2015. 160 с. http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spilkuv_1.pdf
 2. Бороздіна Г.В. Психологія і етика ділового спілкування https://stud.com.ua/7213/etika_ta_estetika/psihologiya_i_etika_dilovogo_spilkuvannya
 3. Дзюба Т.М. Комплекс методик для діагностики психологічної готовності керівника школи до взаємодії в умовах конфлікту /За наук. ред. Л.М.Карамушки. – Полтава: ПОІППО. 2005. 64с. http://poippo.pl.ua/file/book/dzyba.pdf
 4. Ділове спілкування. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів усіх галузей знань денної форми навчання. Луцьк: Луцький НТУ, 2014. 45 с. http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/profesiyni_komunikaciyi_seminari.pdf
 5. Еипилова, Приз Т.. Психологические методы управления персоналом https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-metody-upravleniya-personalom/viewer
 6. Карпов А.В. Організаційна психологія: навчальний посібник. 2013. https://stud.com.ua/60425/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya
 7. Методи прийняття управлінських рішень // Конспект лекцій з навчальної дисципліни. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 67с. https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/2020/kzpd/z/zl16.2.pdf
 8. Мотозюк Л. Психологічні аспекти ухвалення управлінських рішень file:///C:/Users/Yashnik%20Svetlana/Downloads/Znpkhist_2013_2_33%20(1).pdf
 9. Основні напрямки і перспективи дослідження спілкування https://stud.com.ua/49642/psihologiya/osnovni_napryamki_perspektivi_doslidzhennya_spilkuvannya
 10. Прищак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. [2-ге вид., перероб. і доп.]. Вінниця, 2016. 150 с. https://shron1.chtyvo.org.ua/Pryschak_Mykola/Psykholohiia_upravlinnia_v_orhanizatsii.pdf

 

Матеріали

Робоча програма_”Психологія взаємодії та управління”_2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму