Організація та управління бізнесом

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Маліновська О. Я.УФП-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФП-31сдоцент Маліновська О. Я.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: формування системи спеціальних знань здобувачів вищої освіти з підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів, принципів та інструментів адміністрування, створення цілісної системи управління бізнесом, а також з питань організації бізнесу шляхом ефективного цілепокладання, планування і організації діяльності, самоконтролю і самомотивації для підвищення власної та командної ефективності, а також сформувати у студентів комплекс знань з основ ведення сучасного бізнесу; допомогти майбутньому фахівцю оволодіти інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень.

Завдання вивчення дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти ясне і чітке уявлення про теоретичні та методологічні засади сучасної організації та ведення бізнесу; вироблення навичок самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, делегування повноважень, контролю і оцінки особистих показників діяльності, освоїти навички володіння методами організації робочого часу та раціонального використання ресурсів; формування навички самостійної, творчої роботи; вміння організовувати свою працю, розвинути здібності породжувати нові ідеї, знаходити нові підходи до їх реалізації, опанування суті та форм ведення бізнесу в сучасних умовах господарювання, принципів вибору певного виду підприємницької діяльності; оволодіння новітніми управлінськими підходами та застосування сучасних науково-технічних досягнень в процесі ведення бізнесу; опанування інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця щодо якого він повинен:
знати:
– основи прогнозування напрямків розвитку сучасного бізнесу;
– проблеми ведення сучасного бізнесу в контексті його законодавчого та правового регулювання;
– інфраструктуру сучасного бізнесу;
– організацію фінансового забезпечення бізнесу.
– зміст основних проблем підприємницької діяльності;
– концепцію ринкової системи господарювання, механізм функціонування ринку;
– методи організації підприємницької та управлінської діяльності;
– методику оцінки ефективності діяльності бізнесу.
уміти:
– аналізувати структуру та фактори складових суспільного виробництва на основі
– статистичних даних та матеріалів з практики роботи бізнес-структур;
– визначати тенденції та особливості розвитку економічних суб’єктів;
– оцінювати пріоритети та особливості регулювання взаємодій економічних суб’єктів;
– визначати пріоритетні напрямки інтеграції економічних суб’єктів в сучасну світогосподарську систему;
– оцінювати результативність підприємницької діяльності підприємства в умовах ринку;
– виділяти слабкі та сильні сторони підприємницької та управлінської діяльності;
– розробляти заходи, приймати рішення щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Рекомендована література

БАЗОВА

1. Бабій Л. Конкуренція у міжнародному бізнесі : навч. посіб. / Л. Бабій. − К. : Університет економіки та права «КРОК», 2015. − 158 с. Бабій Л. Стратегії європейських компаній на світових ринках : навч. посіб. / Л. Бабій. −К. : Університет економіки та права «КРОК», 2012. − 138 с.
2. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу : організаційно-правові основи : наук.-практ. посіб. / Ю. В. Бондарчук, А. В. Марущак. − К. : Скіф; КНТ, 2008. − 369 с.
3. Бровкова О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. − К. : Центр учбової літератури, 2012. − 224 с.
4. Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой. – К. : ЦУЛ, 2013. – 368 с.
5. Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. / А. М. Грехов. – К. : Кондор, 2008. – 302 с.
6. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с.
7. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, 14. О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с. – (Вища освіта XXI століття).
8. Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай,  Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.
9. Економічна та майнова безпека бізнесу: навч. посіб. / Б. М. Андрушків, Л. Я. Малюта. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – 180с.
10. Економічне управління підприємством : навч. посіб. / за ред. Н. М. Євдокимової. – К. : КНЕУ, 2011. – 327 с.
11. Зайцева О. О., Болотинюк І. М. Електронний бізнес: навч. посіб. / За наук. ред.Н. В. Морзе. – Івано-Франківськ : «Лілея–НВ», 2015. – 264 с.
12. Кікіб О. М. Теорія бізнесу: навч. посіб. / О. М. Кікіб, К. В. Белоусов. – К. : Алерта, 2012.– 256 с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Організація та управління бізнесом” (бакалавр, денна ф.н.)

Плани і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни “Організація та управління бізнесом” (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Організація та управління бізнесом” (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни “Організація та управління бізнесом” (бакалавр, денна ф.н.)

Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Організація та управління бізнесом” (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус