Мистецтво публічного виступу

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Бобко Л. О.
36доцент Бобко Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Бобко Л. О.
34доцент Бобко Л. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання навчальної дисципліни «Мистецтво публічного виступу» – формування риторичної компетентності студентів, удосконалення комунікативних умінь студентів, долучення їх до практики ораторського мистецтва, формування в них основ майстерності публічного мовлення.
Завданням вивчення дисципліни є оволодіння знаннями з концепції комунікативного менеджменту та навичками використання методів вербального, невербального спілкування в управлінській діяльності. Створення позитивного іміджу управлінця для забезпечення високого рівня професійності на основі прийняття ефективних управлінських рішень.

Вимоги до знань і умінь
знати: основні поняття, тлумачення ораторського мистецтва; типи мовлення, види промов; технології регулювання взаємодії оратора і аудиторії за допомогою вербальних і невербальних засобів; основні закони і закономірності підготовки промов; композицію промови; специфіку роботи над кожним зі структурних елементів промови; специфіку роботи з різними психологічними типами аудиторії; специфіку підготовки промов для різних соціологічних моделей аудиторії; види аргументів; види допоміжного матеріалу в промові; історію становлення спічрайтингу як гілки риторики і ораторського мистецтва; специфіку публічного мовлення залежно від характеру політичного устрою, суспільного ладу; особливості політичного публічного мовлення; особливості мовленнєго впливу в різних сферах і комунікативних ситуаціях.
уміти: визначати мету підготовки публічного виступу; формувати композицію промови; виробляти стратегію публічного виступу; застосовувати різні види аргументів у публічному виступі; застосовувати різні засоби мовленнєвого впливу в тексті публічного виступу; готувати тексти промов відповідно до сфери, теми, характеру аудиторії, часу, місця виступу тощо; аналізувати готовий публічний виступ за системою критеріїв; виголошувати промову.

Рекомендована література

БАЗОВА

1. Абрамович С. Д. Риторика : [навч. посіб.] / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2001. – 240 с.
2. Колотілова Н. А. Риторика : [навч. посіб.] / Н. А. Колотілова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.
3. Мацько Л. І. Риторика : [навч. посіб.] / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 311 с.
4. Миронова Т. В. Язык жестов. Как добиться успеха в жизни / Т. В. Миронова. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2006. – 223 с.
5. Ньемантсвердрит Дж. В. Подготовка успешного устного выступления / Дж. В. Ньемантсвердрит // Протокол и этикет. – 2003. –№4. – С. 36–42.
6. Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. Б. Олійник / М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2010. – 182 с.
7. Пиз А. Язык телодвижений : Как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз. – Москва, 2006. – 272 с.
8. Сагач Г. М. Риторика : [навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закладів] / Г. М. Сагач. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.
9. Спанатій Л. С. Риторика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Л. С. Спанатій. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 144 с.
10.Томан І. Мистецтво говорити : [перекл. з чес.] / І. Томан. – К. : Політвидав України, 1989.– 293 с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, денна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, заочна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, заочна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, заочна ф.н.)

Засоби діагностики (бакалавр)

Конспект лекцій (бакалавр)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Мистецтво публічного виступу (денна ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: Мистецтво публічного виступу (заочна ф.н.)

Завантажити силабус