IT-ENTERPRISE. Бухгалтерія.

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Долбнєва Д. В.УФОМ-62С
1112Долбнєва Д. В.УФОМ-72з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112УФОМ-72зДолбнєва Д. В.
1116УФОМ-62СДолбнєва Д. В.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 IT-ENTERPRISE. БУХГАЛТЕРІЯ

(назва навчальної дисципліни)

вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

цикл професійної та практичної підготовки

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є управління бізнес-процесами і документообігом, особливості та порядок ведення усіх типів бухгалтерського обліку, формування фінансової звітності відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів фінансової звітності, процес бюджетування і здійснення контролінгу з використанням комп’ютерної програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія.

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є здобуття фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навиків щодо порядку функціонування комп’ютерної програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія, використання її функціональних можливостей для забезпечення ведення обліку, складання та подання різних форм фінансової звітності згідно національних і міжнародних стандартів фінансової звітності, бюджетування і здійснення контролінгу.

 Основні завдання

Завданнями дисципліни є: вивчення практичних основ функціонування комп’ютерної програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія; отримання теоретичних знань щодо особливостей її використання; освоєння процедур складання та оформлення первинних документів за допомогою можливостей даної комп’ютерної програми; набуття практичних навичок ведення бухгалтерського обліку касових операцій і розрахунків з підзвітними особами, грошових коштів та їх еквівалентів, основних засобів, нематеріальних активів та капітальних вкладень, ТМЦ і МШП, розрахунків з контрагентами, розрахунків за заробітною платою, калькулювання витрат у комп’ютерній програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія; набуття практичних навичок ведення податкового обліку та складання фіскальної і зведеної бухгалтерської звітності у комп’ютерній програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія; набуття практичних навичок заповнення різних форм фінансової звітності у комп’ютерній програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів

Навчальна дисципліна «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія» вивчається студентами після вивчення таких дисциплін як: «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті», «Комп’ютеризація облікових систем», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Облік на малих підприємствах», «Облік у

зарубіжних країнах», «Звітність підприємств».

 Вимоги до знань і умінь:

Вивчення навчальної дисципліни «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки магістра, за якого він повинен:

а) знати:

– ключові параметри функціонування комп’ютерної програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія;

– функціональні можливості ІТ-Enterprise. Бухгалтерія;

– можливість конфігурування під особливості ведення обліку в компанії;

– основи побудови та організації облікового процесу із застосуванням комп’ютерної програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія;

– можливості комп’ютерної програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія для потреб ведення податкового обліку та складання фіскальної звітності;

– можливості комп’ютерної програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія для складання різних форм фінансової звітності згідно національних і міжнародних стандартів фінансової звітності;

– процес бюджетування і здійснення контролінгу з використанням комп’ютерної програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія.

б) уміти:

– застосовувати набуті теоретичні знання для ведення різних типів бухгалтерського обліку у комп’ютерній програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія;

– користуватися прикладними рішеннями комп’ютерної програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія для заповнення фіскальної, зведеної бухгалтерської і фінансової звітності;

– використовувати можливості комп’ютерної програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія щодо інтеграції з іншими модулями системи керування: керування складським обліком, керування заказами, виробництвом;

– здійснювати процес бюджетування і контролінг за допомогою комп’ютерної програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія та ін.

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер теми

Назва теми

Тема 1. Основи роботи і функціональні можливості  програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія»
Тема 2. Загальна бухгалтерія
Тема 3. Фінансово-розрахункові операції
Тема 4. Розрахунки з дебіторами і кредиторами
Тема 5. Облік основних засобів і нематеріальних активів
Тема 6. Облік запасів та МШП
Тема 7. Облік заробітної плати
Тема 8. Калькулювання фактичної собівартості
Тема 9. Зведені документи
Тема 10. Податковий облік. Фіскальна звітність

 

 

Рекомендована література

 1. Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія / М. М. Бенько. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 336 с. https://knute.edu.ua/file/MTc=/00fe89dcf255176477f44d6060ac7347.pdf
 2. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : підручник /
  Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Т. В. Давидюк, Т. В. Шахрайчук. – Житомир : Рута, 2002. – 544 c. https://www.studmed.ru/butinec-ff-red-ta-n-nformacyn-sistemi-buhgalterskogo-oblku_257370d.html
 3. Долбнєва Д. В. Сучасний стан та перспективи використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній роботі вітчизняних підприємств / Д. В. Долбнєва // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 209-214.
 4. Долбнєва Д. В. Підходи до визначення економічної ефективності впровадження комп’ютеризованих бухгалтерських інформаційних систем на підприємствах в Україні / Д. В. Долбнєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 10/1. – С. 7-12. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Qq1ubuiqcjwJ:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FI21DBN%3DLINK%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20%26S21STN%3D1%26S21FMT%3DASP_meta%26C21COM%3DS%262_S21P03%3DFILA%3D%262_S21STR%3Decfipr_2015_10%25281%2529__4+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 5. Долбнєва Д. В. Необхідність та передумови впровадження автоматизаційно-інформаційних систем ведення обліку на вітчизняних підприємствах / Д. В.Долбнєва // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1(26). – С. 185-192. https://www.uniep.km.ua/pdf/_1_2015.pdf
 6. Дубій О. Посібник користувача персонального комп’ютера : [4-те оновлене і доповнене видання] / Дубій О. – Львів : БаК, 2007. — 248 с. https://www.twirpx.com/file/1039802/
 7. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку і аудиту : навч. посіб. / Івахненков С. В. – К. : Знання-Прес, 2003. – 349 с. https://ivakhnenkovaudit.info/IT_in_control&auditing.pdf
 8. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Клименко. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 320 с. http://lib.mdpu.org.ua/load/menedj/Infornaciyni_systemi_i_tehnologii_v_obliku_O_V_Klimenko.pdf
 9. Павелчак-Данилюк О. Обґрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах / О. Павелчак-Данилюк // Вісник ТНТУ. – 2014. – Том 73. – № 1. – С.209-218. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/3359/2/TNTUB_2014v73n1_O_Pavelchak-Danilyuk-Interpreting_209-218.pdf
 10. Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : Підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. Друге видання, доопрацьоване і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 400 с. https://www.twirpx.com/file/488527/

 

Матеріали

 1. Interprise. Бухгалтерія – РП (дфн)
 2. Interprise. Бухгалтерія – РП (зфн)
 3. ІТ-Enterprise. Бухгалтерія – ПЗ
 4. ІТ-Enterprise. Бухгалтерія – СЗ
 5. ІТ-Enterprise. Бухгалтерія – СРС
 6. ІТ-Enterprise. Бухгалтерія – ІРС
 7. ІТ-Enterprise. Бухгалтерія – лекції
 8. ІТ-Enterprise. Бухгалтерія – Засоби діагностики

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму