Інформаційні системи і технології у фінансах

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Васьків О. М.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с, УФФ-44с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФФ-41сВаськів О. М., Васьків О. М.
УФФ-42сВаськів О. М., Васьків О. М.
УФФ-43сВаськів О. М., Васьків О. М.
УФФ-44сВаськів О. М., Васьків О. М.

Опис курсу

Інформаційні технології та системи досить стрімко увійшли в побут як звичайних людей, так і компаній різного профілю, у тому числі фінансових. Разом з тим, створення та функціонування інформаційних технологій у фінансово-економічній сфері має свою специфіку. Адже якщо у виробничій та обслуговуючій сферах інформація є зазвичай побічною або результуючою діяльністю, то у фінансах вона є, водночас, і як сировина, так і продукт (результат) фінансово-економічної діяльності.

 Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» є автоматизована обробка економічної інформації, інформаційне забезпечення фінансових установ, системи інформаційних технологій, автоматизація обліку в бюджетних установах та на підприємствах.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» є формування знань та вмінь у студентів теоретичних знань та практичних вмінь у галузі організації та функціонування інформаційних систем фінансового обліку, які б дозволили їм ефективно застосовувати у майбутній професійній діяльності основні пакети прикладних програм, у тому числі і спеціалізованих, та самостійно оволодівати новими програмними засобами.

Основні завдання: Ознайомлення та вивчення основних сучасних інформаційних технологій, галузей застосування нових інформаційних технологій в професійній діяльності, ознайомлення з організацією та методологією управління фінансами підприємств засобами програми «1С:Підприємство», а також ознайомлення з організацією та методологією розв’язання прикладних задач в галузі фінансової діяльності в організаціях різного типу.

 Вимоги до знань та умінь

Вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він повинен:

а) знати:

 • поняття інформації;
 • основні визначення та поняття інформаційних систем та технологій;
 • організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем управління фінансами на базі різних пакетів прикладних програм;
 • основні правила автоматизації управління фінансами в різних галузях діяльності та в організаціях різних форм власності;

б) уміти:

 • усвідомлювати ролі спеціалізованих інформаційних систем, зокрема 1С:Підприємство, в управлінні виробничими процесами на сучасному підприємстві;
 • створювати інформаційну базу підприємства та налаштовувати її параметри на основі інформаційної системи 1С:Підприємство; – розуміти методи технологій обліку активів, зобов’язань та капіталу підприємства;
 • вводити початкові залишки в інформаційній системі 1С:Підприємство;
 • створювати за заповнювати довідники в інформаційній системі 1С:Підприємство;
 • проводити облік грошових коштів, розрахунків, запасів, обліку заробітної плати та виробництва засобами інформаційній системі 1С:Підприємство;
 • формування регламентованих та нерегламентованих звітів засобами інформаційної системи.

Рекомендована література

 1. Васьків О.М. Методичні матеріали Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах підприємств». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 94 с.
 2. Горлачук В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : [методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт] / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с. – (Методична серія).
 3. Гартвич А.В. Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприятие 8 / А. В. Гартвич. – СПб. : Питер, 2007. – 160 с.
 4. Гладкий А.А. 1С: Предприятие 8.0. / А. А. Гладкий. – СПб. : Тритон, 2005. – 256 с.
 5. Грянина Е.А. Секреты профессиональной работы с программой “1С: Зарплата и управление персоналом 8”. Управление персоналом : учебное пособие / Е. А. Грянина, С. А. Харитонов. – М. : ООО “1С-Паблишинг”, 2007. – 263 с.: ил.
 6. Заячківська Л. Методичні матеріали до курсу “1С Підприємство 8: Бухгалтерія для України” / Л. Заячківська Л. – 65 с.
 7. Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1 / А. А. Заика // Im ИНТУИТ. – 2010. – 356 с.
 8. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 343 с.
 9. 1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1СУкраина», 2006. – 464 с.
 10. Кацуба О.Б. 1С: Бухгалтерия 8.0 / О. Б. Кацуба, Е. А. Фадеева. – М. : Изд. “Альфа-Пресс”, 2007. – 200 с.
 11. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті” для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” денної форми навчання / укл. Гаврилова А.А., Плеханова Г. О., Великородна Д. В. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с. (Укр. мов.).
 12. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Інформаційні технології в економіці” для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” спеціалі-зації “Інформаційні управляючі системи та технології” всіх форм навчання / укл. О.М. Беседовський, Г. О. Плеханова, А. А. Гаврилова та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 148 с. (Укр. мов.).
 13. Рязанцева Н.А. 1С: Предприятие 8.0. Управление производст-венным предприятием. Секреты работы / Н. А. Рязанцева, Д. Н. Рязан-цев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 704 с.
 14. Сайт группы компаний Дугоба. Описание всех программ 1С. 1С: Управление производственным предприятием. – Режим доступа : http://dugoba.ru/upp/.
 15. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: навч. посібн. / Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 187 с.

ІНТЕРНЕТ-САЙТИ

 1. Виробництво в «1С:Бухгалтерії 1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html.
 2. Введення в експлуатацію ОЗ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os
 3. Управление производственным предприятием для Украины. Интернет-поддержка зарегистрированных пользователей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://v8.1c.ru/regional/ RegionalSolutions_ UA_UPP.htm.
 4. Украинский форум 1C [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/.
 5. Украинский 1С форум. Всѐ про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro1c.org.ua.
 6. Міністерство фінансів України – www. minfin.gov.ua
 7. Державна податкова адміністрація – www. sta.gov.ua
 8. Національний банк України – www. bank.gov.ua
 9. Контрольно-ревізійна служба – www. dkrs.gov.ua
 10. Державна комісія з цінних паперів – www. ssmsc.gov.ua
 11. Державний комітет статистики України – www. ukrstat. gov.ua

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус