Фінансовий і бухгалтерський аутсорсинг

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Долбнєва Д. В.УФО-31с, УФП-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516УФО-31сДолбнєва Д. В.
УФП-31сДолбнєва Д. В.

Опис курсу

ФІНАНСОВИЙ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ

(назва навчальної дисципліни)

вибіркова дисципліна

(нормативна/вибіркова)

 

Дисципліна «Фінансовий і бухгалтерський аутсорсинг» орієнтована на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо порядку проведення фінансового і бухгалтерського аутсорсингу на основі укладених договорів аутсорсингу, взаємодії зі суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм з дотриманням норм законодавства і професійних вимог з метою забезпечення оптимізації обліку та оподаткування субота господарювання – замовника послуги фінансового і бухгалтерського аутсорсингу.

 

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є теоретико-методичні і практичні аспекти надання послуг фінансового і бухгалтерського аутсорсингу з урахування досвіду України і провідних країн світу.

 

Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування базових спеціальних знань щодо сутності і порядку проведення фінансового і бухгалтерського аутсорсингу.

 

Основні завдання

Основні завдання навчальної дисципліни є:

1) сформувати у студентів розуміння теоретико-методологічних засад фінансового і бухгалтерського аутсорсингу;

2) розглянути інноваційний потенціал аутсорсингу в сучасних умовах ведення бізнесу;

3) розкрити переваги та недоліки використання вітчизняними підприємствами послуг з фінансового і бухгалтерського аутсорсингу;

4) забезпечити оволодіння студентами практичних навичок проведення фінансового і бухгалтерського аутсорсингу;

5) розвинути вміння використовувати фінансово-банківський аутсорсинг для підвищення ефективності діяльності підприємства;

6) забезпечити розвиток аналітичного мислення у студентів;

7) розвинути вміння приймати виважені управлінські рішення у складних та мінливих економічних умовах, в умовах зміни методик обліку, вдосконалення нормативних і законодавчих актів тощо.

 

Вимоги до знань і умінь:

Вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий і бухгалтерський аутсорсинг» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати:

– економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;

– законодавчі і нормативно-правові акти з питань фінансового і бухгалтерського аутсорсингу;

– місце і значення аутсорсингу в інформаційному забезпеченні діяльності підприємств;

– ризики, які можуть зазнати як підприємство-замовник, так і аутсорсер від надання фінансового і бухгалтерського аутсорсингу;

– методичний інструментарій фінансового і бухгалтерського обліку аутсорсингу;

– порядок оформлення договору на проведення аутсорсингу;

– правила та особливості проведення фінансового і бухгалтерського обліку аутсорсингу;

– вимоги до діяльності бухгалтерських і фінансових аутсорсерів;

– вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави;

б) уміти:

– застосовувати положення законодавчих і нормативно-правових актів, які регламентують питання аутсорсингу у практичній діяльності підприємств;

− аналізувати управлінські ситуації з позиції аутсорсингу;

− аналізувати динамічні якісні зміни у системі фінансового і бухгалтерського аутсорсингу;

– аналізувати розвиток систем, моделей і методів аутсорсингу;

– впроваджувати на підприємствах України новітню методологію обліку, звітності відповідно до вимог ринкової економіки;

– застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків;

– виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер теми

Назва теми

 

1.Економічна сутність та види аутсорсингу
2. Нормативно-правове забезпечення фінансового і бухгалтерського аутсорсингу
3.Поняття та суб’єкти фінансового аутсорсингу
4.Поняття та суб’єкти бухгалтерського аутсорсингу
5.Особливості укладання договору фінансового і бухгалтерського аутсорсингу
6.Порядок організації та основні етапи проведення фінансового аутсорсингу
7.Порядок організації та основні етапи проведення бухгалтерського аутсорсингу
8. Професійні вимоги та особливості організації роботи аутсорсера

 

 

Рекомендована література

 • Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. № 332-VIII / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
 • Цивільний Кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
 • Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-ІV / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 • Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI / Державна податкова служба України. URL: http://sfs.gov.ua/nk/
 • Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
 • Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР / Верховна рада України. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
 • Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 • Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 09.1999 р. №1105-XIV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
 • Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
 • Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від07.2010 р. № 2464VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
 • Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» : Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
 • Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
 • Порядок подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF#Text
 • Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці : Постанова КМУ від 09.08.1993 р. № 611 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF#Text
 • Порядок обчислення середньої заробітної плати : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995р. № 100 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF.
 • Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
 • Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99#Text.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01#Text.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Наказ
 • Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99#Text.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»: Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03#Text.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05#Text.
 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11#Text.
 • Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон : Наказ Міністерства фінансів України від 13.03. 1998 р. № 59 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98.
 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11#Text
 • Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text.
 • Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.
 • Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ
 • Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text.
 • Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv#Text.
 • Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті : Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#Text
 • Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навчальний посібник] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 772 с.
 • Давидюк Т.В., Манойленко О.В., Ломаченко Т.І., Резніченко А.В. Бухгалтерський облік : [навчальний посібник]. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. 392 с.
 • Кузнецова С.О., Чернікова І.Б. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : [навчальний посібник]. Х. : ХТЕІ КНТЕУ, 2016. 318 с.
 • Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : [навч. посіб.] / М. І. Бондар, Л. Г. Ловінська, Н. М. Лисенко та ін. ; за заг. ред. М. І. Бондаря, Н. М. Лисенко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : ДННУ “Акад. фін. управ ління”, 2014. 585 с.
 • Приймак С.В., Костишина М.Т., Долбнєва Д.В. Фінансова звітність підприємств : [навчально-методичний посібник]. –Львів: Ліга Прес, 2016. 268 с.
 • Романів Є.М., Шот А.П. Фінансовий облік : [навчальний посібник]. – Львів : ЛДФА, 2012. 486 с.
 • Труш І.Є. Облік і аудит: [навчальний посібник]. – Львів: Ліга-Прес, 2016. 203 с.
 • Шот А.П. Фінансовий облік : [навчальний посібник]. – Львів : Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2016. 342 с.
 • Офіційний сайт Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/
 • Офіційний сайт Міністерства фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/
 • Офіційний сайт Державної податкової служби України: http://www.sta.gov.ua/
 • Офіційний сайт Бібліотеки бухгалтерського обліку: http://www.pro-u4ot.info/index.php?section=sitemap
 • Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/
 • Офіційний сайт газети «Все про бухгалтерський облік»: http://www.vobu.com.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус