Дискретний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Задорожна А. В.УФЕ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
324УФЕ-21сдоцент Задорожна А. В., доцент Задорожна А. В.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Дискретний аналіз” є теоретичні засади математичного апарату, закони, що діють у сфері дискретних масових явищ, методи систематизації, опрацювання і аналізу масових дискретних соціально-економічних даних.

Мета вивчення дисципліни “Дискретний аналіз” – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату кількісного аналізу дискретних масових явищ, що характерні для різноманітних економічних об’єктів.

Основні завдання дисципліни “Дискретний аналіз” – вивчення таких розділів дискретного аналізу, як основи теорії множин, математична логіка, комбінаторика, відношення, теорія графів, основи теорії алгоритмів, машини Тьюрінга.

Вимоги до знань і умінь
а) знати

 • методи і прийоми математичного моделювання;
 • математичний апарат;
 • математичні підходи до розв’язку соціально-економічних задач;
 • основні методи комбінаторики; основи теорії графів;

б) уміти

 • здійснювати дії над множинами;
 • будувати таблиці істинності;
 • робити логічні висновки на основі посилань, перевіряти несуперечність множини висловлювань;
 • вживати квантори в логіці предикатів;
 • розв’язувати комбінаторні задачі;
 • проводити класифікацію графів;
 • виконувати математичну постановку прикладних задач, застосовувати основні математичні методи.

Рекомендована література

 1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с.
 2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 2004. – 168 с.
 3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / В. І. Андрійчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 254 с.
 4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / С. В. Яблонский. – 3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с.
 5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища шк., 2002. – 287 с.

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус