БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кафедра державних та місцевих фінансів

Науковий керівник – д-р економ. наук, професор Ситник Н.С.

На основі результатів досліджень питань реалізації фінансової політики у сфері стимулювання конкуренції в системі підприємництва запропоновано інструменти її активізації, зокрема: звільнення на певний час від оподаткування окремих видів економічної діяльності, що не провадяться в Україні; застосування додаткових стимулів та обмежень (квоти, патенти та ін.); повноцінний перехід до електронного надання послуг для суб’єктів підприємництва, фінансування процедур з уніфікації форм звітностей і документів, впровадження електронного документообігу; стимулювання участі малих і середніх підприємств у модернізованих процедурах державних закупівель та запровадження публічної оцінки ефективності діяльності органів державної влади у цій сфері.

За результатами проведеного дослідження: розроблено рекомендації щодо розв’язання проблемних питань та обґрунтовано можливість застосування досвіду зарубіжних країн в питаннях впровадження реформи фінансової децентралізації.

За результатами досліджень опубліковано:

Монографії:

 1. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 2. Ясіновська І.Ф. Вплив фінансової кризи на стан продовольчої безпеки країни / І.Ф. Ясіновська // Europa w okresie przemian; redakcja naukova Pawel Marzec, Kateryna Vaskivska. – Lublin: Polihymnia. – s. 119-129
 3. Бугіль С.Я. Методические подходы обеспечения устойчивости доходной базы бюджетов приграничных территорий / С.Я. Бугіль // «Концептуальні засади економічного зростання в умовах глобалізації» [Текст] : [колективна монографія]. – Нюрнберг, Німеччина. – 2016. – 487 с., С. 218-228
 4. Бугіль С.Я. Реформа фінансової децентралізації в контексті пріоритетних трендів сталого розвитку територіальних громад України за умов євроінтеграційних процесів / С.Я.Бугіль // Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. – 470 p. ‒ S. 282-291 (0,7 друк. арк.).
 5. Біттер О.А., Голинський Ю.О. Казначейське обслуговування бюджетів в Україні / О. А. Біттер, Ю. О. Голинський – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2017 – 224 с. ІSBN 978-966-2042-28-3 (особистий внесок – С.25-186)
 6. Sych O. Revitalization of postindustrial cities / O. Sych. – Beau Bassin: Lambert Academic Publishing, 2018. – 53p. ISBN 978-613-7-37752-9 (2,5 д.а.).

 Навчальні посібники:

 1. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.
 2. Глобальна економіка. Курс лекцій : навч. посіб. / За заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В.] – 2-ге вид., доп., ‒ Львів : СПОЛОМ, 2017. – 316 с.
 3. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / [Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Ч.1.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2018. – 716с.
 4. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / [Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Ч.2.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2018. – 348с.
 5. Збірник тестових завдань для менеджерів: навчальний посібник / Комарницький І.М., Карпінський Б.А., Завальницька Н.Б. та ін. / За ред. д.е.н., проф., завідувача кафедри менеджменту Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту Комарницького І.М. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Рута», 2018. – 576 с.
 6. Сучасний бізнес-менеджмент: термінологічний словник-довідник / У.В. Іванюк, М.В. Оліховська, Є.І. Парфенюк, Ю.В. Шушкова. — Львів : Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. — 188 с.

Також, опубліковано 92 статті у фахових наукових виданнях та 78 тез доповідей та міжнародних та всеукраїнських конференціях.