БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кафедра державних та місцевих фінансів

Науковий керівник – д-р економ. наук, професор Ситник Н.С.

У сучасних умовах господарювання для ефективного розв’язання проблем, що стосуються соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, треба робити акцент на стимулюванні та розвитку підприємницьких процесів. В ринкових умовах одним із основних методів впливу на активізацію підприємництва є виважена і збалансована бюджетно-податкова політика держави. Вона регулює зростання виробництва, інвестиційну активність підприємств та зайнятість населення. Активне відновлення високої якості розвитку вітчизняної економіки неможливе без побудови прогнозованої та дієвої податкової і бюджетної системи, які мають базуватися на використанні нових фіскальних механізмів для формування стабільного підприємницького середовища. Виходячи з цього виникає потреба комплексного дослідження ділової активності підприємницького сектора із метою підвищення ефективності та вирішення проблем бюджетної і податкової політики України для активізації вітчизняного підприємництва в умовах нестабільної та складної політичної ситуації в країні. Практичне значення результатів і висновків дасть змогу їх використання для подальших досліджень загальнотеоретичних проблем розвитку бюджетно-податкової системи України, проектуванні умов підприємницького середовища та його ділової активності на довго- та середньотривалу перспективу.

За результатами досліджень опубліковано:

Монографії:

  1. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
  2. Ясіновська І.Ф. Вплив фінансової кризи на стан продовольчої безпеки країни / І.Ф. Ясіновська // Europa w okresie przemian; redakcja naukova Pawel Marzec, Kateryna Vaskivska. – Lublin: Polihymnia. – s. 119-129
  3. Бугіль С.Я. Методические подходы обеспечения устойчивости доходной базы бюджетов приграничных территорий / С.Я. Бугіль // «Концептуальні засади економічного зростання в умовах глобалізації» [Текст] : [колективна монографія]. – Нюрнберг, Німеччина. – 2016. – 487 с., С. 218-228

 Навчальні посібники:

  1. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.
  2. Глобальна економіка. Курс лекцій : навч. посіб. / За заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В.] – 2-ге вид., доп., ‒ Львів : СПОЛОМ, 2017. – 316 с.

Також, опубліковано 44 статті у фахових наукових виданнях та 28 тез доповідей та міжнародних та всеукраїнських конференціях.