БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кафедра державних та місцевих фінансів

Науковий керівник – д-р економ. наук, професор Ситник Н.С.

У сучасних умовах господарювання для ефективного розв’язання проблем, що стосуються соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, треба робити акцент на стимулюванні та розвитку підприємницьких процесів. В ринкових умовах одним із основних методів впливу на активізацію підприємництва є виважена і збалансована бюджетно-податкова політика держави. Вона регулює зростання виробництва, інвестиційну активність підприємств та зайнятість населення. Активне відновлення високої якості розвитку вітчизняної економіки неможливе без побудови прогнозованої та дієвої податкової і бюджетної системи, які мають базуватися на використанні нових фіскальних механізмів для формування стабільного підприємницького середовища. Виходячи з цього виникає потреба комплексного дослідження ділової активності підприємницького сектора із метою підвищення ефективності та вирішення проблем бюджетної і податкової політики України для активізації вітчизняного підприємництва в умовах нестабільної та складної політичної ситуації в країні. Практичне значення результатів і висновків дасть змогу їх використання для подальших досліджень загальнотеоретичних проблем розвитку бюджетно-податкової системи України, проектуванні умов підприємницького середовища та його ділової активності на довго- та середньотривалу перспективу.

За результатами досліджень опубліковано:

Монографії:

 1. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні : кол. моногр./ [Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З., А.В. Стасишин та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С.– Львів : «Сполом», – 2016. – Ч 1. – 412 с.
 2. Ватаманюк-Зелінська У. З. Концептуальні засади інтеграції суб’єктів господарської діяльності машинобудівного комплексу України : [монографія] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Economic activity management: problems and prospects: Collective monograph. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2016. – p. 4-22.

 Навчальні посібники:

 1. Маркетинг : Навч. посіб / [Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я., Янишин Я.С.]; за заг. ред. В.В. Липчука. – 2-ге вид. стереотипне, Львів: «Магнолія-плюс», 2016. – 456 с. (28,5 друк. арк., у т.ч. автора – 6,8 друк. арк.).

Наукові статті:

 1. Vatamaniuk-Zelinska U. Z. Theoretical and meth odological basics of developing unions in ukrainian machin ery construction / U. Z. Vatamaniuk-Zelinska // European Cooperation: Scientific Approaches and Applied Technologies. Wspolpraca europejska. – V. 2(9). – P. 37-47.
 2. Бугіль С.Я. Посилення ресурсної бази муніципалітетів через пaртнерство та співробітництво / С.Я. Бугіль., О.Р. Західна // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Т. 21. – №. 9 (51). – 2016. – С. 56-63.
 3. Бугіль С.Я. Фінансова стійкість та безпека місцевих бюджетів в умовах обмеженості фінансових ресурсів / С.Я. Бугіль. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : відп. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1. (117). С. 55-60.
 4. Ватаманюк-Зелінська У. З. Організація інтеграційних об’єднань у машинобудівному комплексі України / У. З. Ватаманюк-Зелінська. – Black sea scientific journal of academic research. Economy and Management of National Economy. – V. 27. – Iss. 01 (January) [Tbilisi (Georgia) : Gulustan-bssjar, Publishing house Kalmasoni, 2016]. – P. 6-11.
 5. Ватаманюк-Зелінська У. З. Стимулювання розвитку машинобудівного підприємництва в умовах інтернаціоналізації економічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Бізнес Інформ. – 2016. – №1. – C. 219–224.
 6. Ватаманюк-Зелінська У.З. Принципи промислового співробітництва територіальних громад та їх добровільного об’єднання у контексті положень однойменних законів України / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. Р. Пазак, П. І. Малець // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4730
 7. Ватаманюк-Зелінська У.З. Управління процесом формування державного оборонного замовлення України в контексті економії бюджетних видатків / Н. С. Залуцька, У.З. Ватаманюк-Зелінська, О. М. Кочерган // Економіка та держава. – 2016. № 7. – С. 77-79.
 8. Голинський Ю. О. Методи наукових досліджень та аналізу процесу виконання бюджетів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – Вип. 15. – Одеса, 2016. – С. 96-100.
 9. Голинський Ю. О., Луців Л. М. Модернізація інформаційної системи казначейського обслуговування бюджетів / Ю. О. Голинський, Л. М. Луців //  Науковий вісник  Херсонського державного  університету. Серія: Економічні науки. Випуск 15. Ч.5. – Херсон: ХДУ, 2015. – С.149-152.
 10. Дуб А. Р. Джерела фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україні / Дуб А. Р., Хлопецька М.-С. Б. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАНУ». – 2016. – Вип. 1 (117). – С. 87-92.
 11. Дуб А. Р. Ідентифікація міжнародних грошових переказів у фінансових ресурсах домогосподарств / А. Р. Дуб // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5 (179). – 2016. – С.280-287.
 12. Дуб А. Р. Канали міжнародних грошових переказів та чинники, що впливають на їх вибір / А. Р. Дуб // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон : Видавничий дім «Гельветика». – 2016. – Вип. 16. – Ч. 4. – С. 17-20.
 13. Дубик В. Я. Інноваційна діяльність як передумова сталого розвитку національної економіки / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. – 2016. – № 3-4. (62) – С. 5–9.
 14. Західна О.Р. Громадський контроль виконання бюджетів Львівської області / О.Р.Західна, Ю.І.Мидлик // Економіка. Фінанси. Право. : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – Київ : Академія муніципального управління, 2016. – № 1. – С.12–16.
 15. Західна О.Р. Ринок місцевих запозичень: сучасний стан та перспективи розвитку / О.Р. Західна, А. Лис, Е.П. Шульц // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішного НАН України, 2015. – випуск 5(115). – С.43-46.
 16. Західна О.Р. Інвестиційний клімат України в період АТО (2014-2015рр.) та шляхи його покращення // Економіка. Фінанси. Право. щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – Київ : Академія муніципального управління, 2016. – № 5. – С.22-28.
 17. Перетятко Л.А. Експортний потенціал України: проблеми і перспективи реалізації / Л.А. Перетятко, Л.Д. Чалапко, С. І. Козаки // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 247-253.
 18. Ситник. Н.С. Інноваційні чинники та механізми модернізації сфери внутрішньої торгівлі. / Ситник Н. С. // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Вип. 50. – 2016. – С.23 – 29.
 19. Ситник Н.С. Формування конкурентоспроможної системи сфери товарного обігу на основі модернізації / Н. С. Ситник // Вісник ОНУ. – Одеса, 2016. – Том 21. Вип. 6(48). – Серія: Економічні науки. – С. 70-74.
 20. Ситник. Н.С. Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації. / Ситник Н. С., Ярема Б.П.// Вісник Хмельницького національного університету. – Львів: Економічні науки№2 т.1 (234). – 2016. – С.23 – 29.
 21. Татарин Н.Б. Бюджетно-податкова політика: основні напрями удосконалення та забезпечення стабільності здійснення в Україні / Н.Б. Татарин // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», 2016. – Т. 21. Вип. 2. – С. 174-178.
 22. Ярема Б.П. Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації / Б.П. Ярема, Н.С. Ситник // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2016, № 2, Т.1 (234). – С.75-80.
 23. Ярема Я.Р. Механізм реалізації стимулюючого потенціалу фіскальної політики / Я.Р. Ярема // Вісник Хмельницького національного університету. – № 2, Т. 1 (234), 2016. – С. 210 –213.

Інші публікації:

 1. Бугіль С.Я. Посилення стимулюючої ролі державної політики через фіскальні важелі і механізми / С.Я. Бугіль  О.Р. Західна // Confereinta internationala stiintifico-practica «Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intr-un mediu competitive la nivel global, сonferinta internationala stiintifico-practica», 26 februar. 2016, Chsinau / com.org.: O. Ticu (presedinte) [et al.]. Chsinau : S. n., 2016 (Editura Universitate de stat din Moldova). 294-297.
 2. Dubyk V. Intensification of the participation of Ukrainian enterprises in a new technological order as a way of innovative breakthrough and increasing of profitability // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.1-3.
 3. Zakhidna O.R. Impact on budget reform implementation city budget of Lviv // O.R. Zakhidna, S.J. Buhil / Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 2. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. – S. 48-51.
 4. БугильС.Я. Методические подходи обеспечения устойчивости доходной базы бюджетов приграничных территорий / С.Я. Бугиль  О.Р. Захидна // Сборник тезисов докладов Международной научной конференции на тему «Экономика и социум: современный фундамент развития человечества», 31 октября 2016, г.Лейпциг, Германия. – С. 26-28.
 5. Бугіль С.Я. Роль органів місцевого самоврядування у стимулюванні розвитку підприємництва / С.Я.Бугіль, Р.Р. Сеник // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 3-5.
 6. Бугіль С.Я. Методичні підходи фінансової стійкості і безпеки місцевих бюджетів в умовах децентралізації / С.Я. Бугіль // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та фінансів» : 30 жовтня 2016, Київ-Санкт-Петербург-Відень. – С. 6-8.
 7. Бугіль С.Я. Фіскальні механізми стимулюючої ролі державної політики / С.Я. Бугіль // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 9-11.
 8. Ватаманюк-Зелінська У. З. Нормативно-законодавче забезпечення передумов співпраці територіальних громад у напрямку промислового розвитку територій / У. З. Ватаманюк-Зелінська, У.П. Хоцяновська : зб. тез наук. робіт V міжнародн. наук.-практ. конф. [«Науковий диспут: питання економіки та фінансів»], (Ки­їв-Будапешт-Відень, 26 лют. 2016 р.) / Фінансово-еконо­мічна наукова рада, 2016. – С. 60-63.
 9. Ватаманюк-Зелінська У. З. Передумови участі малих та середніх промислових підприємств у формуванні інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. “Перспективи розвитку національної економіки”, (Запоріжжя, 12-13 лют. 2016 р.). – Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО “СІЕУ”, 2016. – Ч. 1. – С. 101-103.
 10. Ватаманюк-Зелінська У. З. Принципи промислового співробітництва територіальних громад та їх добровільного об’єднання у контексті положень однойменних законів України / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. Р. Пазак, П. І. Малець // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4730
 11. Ватаманюк-Зелінська У. З. Пріоритети підприємницького розвитку територій через призму реформ адміністративно-територіального устрою України / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Дзьоба В.І. // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economists and in the Era of Globalization: Conference Proceedings. 2016. – January 29 [Klaipeda: Baltija Publishing]. – 2016. – P. 43-46.
 12. Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування підприємницького середовища в Україні / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 216-219.
 13. Голинський Ю. О. Економічний, політичний та соціальний аспекти ефективності казначейського обслуговування бюджетів / Ю. О. Голинський // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» 17-22 січня 2016 р., Братислава-Відень-Будапешт : тези доп. / Братислава, 2016. – С. 12-14.
 14. Голинський Ю. О. Модернізація інформаційної системи казначейського обслуговування бюджетів як напрям удосконалення державних фінансів України / Ю. О. Голинський // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 55-59.
 15. Голинський Ю. О. Можливості використання корисного зарубіжного досвіду в процесі казначейського обслуговування бюджетів в Україні / Ю. О. Голинський // International scientific conference “Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment”. – Chesinau, Republica Moldova. – 2016. P.250-252.
 16. Дуб А. Р. Використання міжнародних грошових трансфертів українськими домогосподарствами: стан і перспективи / А. Р. Дуб // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – C. 96-98.
 17. Дуб А. Р. Джерела фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україні / Дуб А. Р., Хлопецька М.-С. Б. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАНУ». – 2016. – Вип. 1 (117). – С. 87-92.
 18. Дуб А. Р. Міжнародна конкурентоспроможність України: стан та перспективи / А. Р. Дуб // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції : матер. доп. міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 грудня 2015 р. (м. Ужгород). – У 2-х частинах. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. – С. 36-39.
 19. Дуб А. Р. Мінімальна заробітна плата як важіль фіскальної політики / А. Р. Дуб // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 15-17.
 20. Дуб А. Р. Причини неплатоспроможності українських банків / А. Р. Дуб // Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization : матер. доп. міжнар. наук.-практ. конф. 29 січня 2016. (Klaipeda. Lithuania). – Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. С. 62-65.
 21. Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції // [Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу], (м. Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 258-260.
 22. Дубик В.Я. Фінансова глобалізація та тенденції її впливу на розвиток сучасного бізнесу // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 18-20.
 23. Залуцька Н. С. Управління процесом формування державного оборонного замовлення України в контексті економії бюджетних видатків / Н. С. Залуцька, У.З. Ватаманюк-Зелінська, О. М. Кочерган // Економіка та держава. – 2016. № 7. – С. 77-79.
 24. Західна О.Р. Інвестиційний клімат України в період АТО (2014-2015рр.) та шляхи його покращення / О.Р. Західна //  Економіка. Фінанси. Право.  : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – Київ : Академія муніципального управління, 2016. – № 5. – С.22.
 25. Західна О.Р. Громадський контроль виконання бюджетів Львівської області / О.Р.Західна, Ю.І.Мидлик // Економіка. Фінанси. Право. : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – Київ : Академія муніципального управління, 2016. – № 1. – С.12–16.
 26. Західна О.Р. Ринок місцевих запозичень: сучасний стан та перспективи розвитку / О.Р. Західна, А. Лис, Е.П. Шульц // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішного НАН України, 2015. – випуск 5(115). – С.43 – 46.
 27. Західна О.Р. Управління фінансовою стійкістю та безпекою регіону / О.Р. Західна // Інформаційна та економічна безпека (INFECO): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 28-30 квітня 2016 року. – УБС НБУ, 2016. – 208-212 с.
 28. Перетятко Л.А. Експортний потенціал України: проблеми і перспективи реалізації / Л.А. Перетятко, Л.Д. Чалапко, С. І. Козаки // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 247-253.
 29. Перетятко Л.А. Політика сприяння розвитку МСП в Україні в умовах євроінтеграції/ Л.А. Перетятко // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 21-23.
 30. Перетятко Л.А. Пріоритетні напрями реформування національної податкової системи. Європейський вибірУкраїни / Л.А. Перетятко // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 24-26.
 31. Перетятко Л.А. Стратегічні орієнтири розвитку міжнародного лізингу в Україні/ Л.А. Перетятко // Збірник тез доповідей звітної наукової конференції факультету за 2015 рік. – ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 156-158.
 32. Петик Л. О. Публічне розміщення акцій: сутність та види / Петик Л.О. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 48-52. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/ 0B7L4az058xokUTM0S2J5SkxwS28/view
 33. Петик Л. О. Удосконалення системи оподаткування як складова забезпечення розвитку фондового ринку України / Петик Л. О. // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 26-28.
 34. Попович Д.В. Сучасні тенденції державно-приватного партнерства в Україні / Д.В.Попович // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (м. Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – 294 с.
 35. Попович Д.В. Шляхи вдосконалення банківської системи України в контексті євроінтеграційних процесів / Д.В.Попович, О.М. Савич // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 28-30.
 36. Sitnik. Directions implementation of fiscal policy Ukraine. /International Scientific-Practical Conference From Baltic to Blanck Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, Part I, March 25, 2016. Riga: Baltja Publishng. 356 pages.
 37. Ситник Н.С. Стан зовнішньоекономічної діяльності україни в умовах євроінтеграції Н.С. Ситник // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. -42-46.
 38. Ситник Н. Вплив інноваційних факторів на модернізацію внутріщньої торгівлі / Н.С. Ситник // International Scientific Conference: Development of social and economic systems in a global competitive environment,February 26, 2016. Chisinau, Republika Moldova, 302 p.
 39. Татарин Н.Б. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн / Н.Б. Татарин // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 30-32.
 40. Татарин Н.Б. Вплив бюджетно-податкової політики на конкурентоспроможність національної економіки / Н.Б. Татарин // Збірник тез звітної конференції Львівського національного університету ім. І.Франка факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка. – С. 198-202.
 41. Татарин Н.Б. Конкурентоспроможність фінансового ринку України в умовах сьогодення / Н.Б. Татарин // Актуальні питання та перспективи економічного розвитку держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 лютого 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 2. – С. 68-71.
 42. Татарин Н.Б. Механізм формування та роль інноваційно-інвестиційної стратегії в процесі розвитку підприємств України / Н.Б. Татарин // International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IIІ, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU. 316 pages. – P. 94-98.
 43. Татарин Н.Б. Місце страхових посередників на фінансовому ринку / Н.Б. Татарин // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІV Міжнар.науково-практичн. семінар, 12-13 травня 2016 р. м. Львів [матеріали]; редкол.: – Львів: ЛНУ, 2016. – С. 52-57.
 44. Татарин Н.Б. Особливості та перспективи розвитку в Україні корпоративного управління / Н.Б. Татарин // Сучасні концепції управління економічним розвитком країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 січня 2016р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О.: ЦЕДР, 2016. – Ч. 2. – С. 86-89.
 45. Татарин Н.Б. Система управління фінансовими ресурсами підприємств та напрями її вдосконалення / Н.Б. Татарин // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 21-22 квіт. 2016 р. / Нац. метал. академія України. – 2016. – С. 59-62.
 46. Шушкова Ю.В. Податкові пільги як фактор впливу на функціонування та розвиток підприємств / Ю.В. Шушкова // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 черв. 2016 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України” ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 122-128.
 47. Ярема Б.П. Напрями реалізації бюджетно-податкової політики України / Б.П. Ярема, Н.С. Ситник // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, Part 1, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. – Р. 32-35.
 48. Ярема Я.Р. Механізми реалізації стимулюючого потенціалу фіскальної політики // Збірник тез звітної конференції Львівського національного університету ім. І. Франка, факультет управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2-6 лютого 2016р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – С. 248-251.
 49. Ярема Я.Р. Формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції “Європейcький вибір економічного поступу регіону” Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, (м. Чернівці, 26 – 27 травня 2016 року), – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – C. 132-133.