МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра економічної кібернетики
Науковий керівник – канд. екон. н., доц. Жмуркевич А.Є.

В результаті проведених досліджень отримано наступні узагальнені результати:

  Доведено необхідність широкого застосування в сучасних умовах господарювання систем нереляційного типу (NoSQL), що охоплюють широкий спектр різних технологій баз даних, які розроблені у відповідь на зростання обсягу різнорідної інформації, частоти отримання доступу до цих даних і потреби продуктивності й обробки.

  Проаналізовано основні напрямки застосування інформаційних технологій у діяльності органів Пенсійного фонду України різних рівнів. Побудовано економіко-математичні моделі, що відображають характер взаємовпливу функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні та розвитку національної економіки. Обґрунтовано, що вони можуть бути взяті за основу математичного забезпечення інформаційних технологій автоматизованої обробки інформації, що характеризує стан справ в сфері пенсійного забезпечення населення на національному та регіональному рівнях, та дослідження як на цьому процесі відображаються закономірності розвитку та зміни в економіці країни.

  Проведено практичну реалізацію методики кластерного аналізу для формування кредитних програм комерційних банків для позичальників фізичних осіб.

  Використовуючи математичний апарат оцінки розвитку набору сценаріїв, розроблено механізм розрахунку та планування обсягів невідшкодованого ПДВ. Запропонована модель може бути використана для планування обсягів виявлених Рахунковою палатою невідшкодованого ПДВ, неефективного використання бюджетних коштів, порушень та недоліків адміністрування доходів Державного бюджету центральними та регіональними представництвами Рахункової палати.

  Застосовано методи теорії ймовірності та математичної статистики для оцінки ймовірності ризику банкрутства вітчизняних страхових компаній.

  Сформульовано задачу моделювання вибору суб’єктом господарювання стратегії випуску продукції засобами теорії безмежних антагоністичних ігор, що забезпечує обчислення значення стратегій ринку щодо класифікованих товарів та розрахунок оптимальних напрямів господарської діяльності підприємства.

За результатами досліджень опубліковано:

  1. Гарасим П. Ринок фінансових інвестицій в Україні: формування та розвиток [Монографія] / Гарасим П., Танчак Я., Гарасим М.– .Львів: СПОЛОМ, 2015. – 200 с. 11,6/4,0
  2. Танчак Я.А. Інтернет-трейдинг на Українському ринку фінансових інвестицій : Танчак Я. А. Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.
  3. Васьків О.М. Інформаційна технологія автоматизованого розрахунку нарощування виробничих потужностей підприємства / О.М. Васьків, І.Б. Шевчук // Вісник Маріупольського державного університету. Збірник наукових праць. – Маріуполь. – 2014. – Вип. 8. – С. 14-20. («Index Copernicus International» (Польща))
  4. Шевчук И.Б. Расширенная классификация информационных технологий: научно-теоретические и региональный подходы. / И.Б. Шевчук. // Международный электронный научно-практический журнал «Перспективы науки и образования». − 2014. − № 6(12). – 177 с. − URL: https://pnojournal.files.wordpress.com/2014/07/1406pno.pdf. – с. 41-47. (РИНЦ,  Index Copernicus Journals, Global Impact Factor, Universal Impact Factor).