РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКТРИНИ ТА ІНСТРУМЕНТАРНОГО АПАРАТУ ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ І АКТИВІЗАЦІЇ ДОМІНАНТ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ

Кафедра економіки та менеджменту

Науковий керівник – канд. екон. н., професор Карпінський Б.А.

В рамках держбюджетної науково-дослідної теми працівниками кафедри було виділено характерні ідентифікаційні характеристики державотворчого патріотизму нації в якісній та кількісній домінантах, які можуть через взаємодію впливати на його рівень, виходячи з засад формування сучасної управлінської доктрини, можливостей оцінювання та порівняння в динамічному і територіальному розрізах. На основі запропонованого стратегіологічного підходу щодо інструментарного апарату проведено оцінювання з окремих блоків даного патріотизму, а саме: інтегровані підприємницькі структури, агропромисловий комплекс та захист врожайності, інвестиційне зростання, виходячи з формування фінансового механізму в ньому. Синтезовано критеріальні ознаки за якими можливо оцінювати та порівнювати державотворчий патріотизм нації на регіональному рівні, а саме: кількість підприємств на 10 000 осіб; кількість зайнятих працівників; ВРП на одного працюючого; обсяги інвестицій на одного працюючого тощо. Розроблено новий підхід до оцінювання освітян і науковців на основі індексу Гірша, що впливатиме на проявність державотворчого патріотизму нації.

За результатами досліджень захищені дисертації аспірантами:

Горбачевська О.В. «Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких структур в Україні». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Дата захисту: 24.02.2017 р.

Максимів Д.Я. «Формування фінансового механізму інвестиційного зростання в Україні». Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Дата захисту: 24.02.2017 р.

За результатами досліджень опубліковано:

Gerasymenko O. Features of transport logistics management as factor of influence on enterprise competitiveness / P. Garasyim, M. Walczak, O. Gerasymenko, M. Garasym / Wspolczesna organiyacja – wspolczesne wyzwania: Collective monograph. – Poland, Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017. – Р. 15-22.

Olga Malinovska. The Meaning of Executive Controlling in Business Management – Results of the Research Survey / Janusz Nesterak and Olga Malinovska // business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers’ demands /Edited by Adam Nalepka and Anna Ujwary. – Poland, Nowy Sącz : Wyższa.Szkoła.Biznesu. NationalLouis.University, 2017. – P. 219-231.

Карпінський Б. А. Стратегіологія розвитку фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур в Україні / Б. А. Карпінський, О. В. Горбачевська // Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 25-50.

Карпінський Б. А. Стратегіологія розвитку інвестиційних платформ як ефективних фінансових посередників у системі фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 18-36. Маліновська О. Я. Необхідність формування резерву в кредитній спілці / О. Я. Маліновська // Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 187-196.

Карпінський Б. А. Стратегіологія формування та реалізації фінансово-економічних переваг застосування авіації у сільськогосподарському виробництві / Б. А. Карпінський, Р. Т. Владика // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств : колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. – С. 106-139.

Карпінський Б.А. Економетрика : Парна лінійна регресія: Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. –  80 с. – Серія «Економетрика». (5 д.а. / 1,2 д.а.).

Карпінський Б.А. Економетрика : Множинна регресія (класична й узагальнена моделі): Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка.. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 101 с. – Серія «Економетрика». (6,6 д.а. / 1,7 д.а.).

Карпінський Б.А. Вибрані розділи економетрики: Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 88 с. – Серія «Економетрика». (5,5 д.а. / 1,4 д.а.).

Карпінський Б.А. Вступ до економетрики : Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 296 с. (16,8 д.а. / 4,2 д.а.).

Також, опубліковано 4 статті (у т.ч. 2 входять до наукометричних баз даних) та 18 тез доповідей на конференціях.