ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кафедра обліку і аудиту.

Науковий керівник – канд. екон. н., професор Романів Є.М.

Протягом звітного періоду були отримані такі узагальнення:

  1. Розвиток бізнесу в Україні та світі супроводжується зростанням ролі міжнародної (європейської) інтеграції у сфері економіки та висуває певні вимоги до однаковості й зрозумілості застосовуваних у різних країнах принципів формування облікової інформації, яка розкривається у фінансових звітах, а також застосування єдиних методик і підходів до проведення аудиту суб’єктів господарювання, які містяться в міжнародних стандартах.
  2. В Україні ведення обліку та здійснення аудиторської діяльності відповідають чинному вітчизняному законодавству і мають свої особливості, але в той же час євроінтеграційні процеси зумовлюють потребу гармонізації національної облікової системи та методики проведення аудиту у міжнародному та європейському масштабах.
  3. На сьогодні міжнародні стандарти виступають ефективним інструментом підвищення прозорості і єдиного розуміння інформації, що відображає основні показники діяльність суб’єктів господарювання, формує достовірну базу для визнання їх доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики, а також порівнювати результати їх діяльності (як на національному, так і міжнародному рівнях) в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення ефективних управлінських рішень.
  4. Ключовим питанням подальшого розвитку як економіки України в цілому, так і вітчизняних суб’єктів господарювання, їх взаємовідносин зі світовим економічним співтовариством є необхідність реформування та трансформації національної системи обліку та аудиту у відповідності з міжнародними стандартами та вимогами законодавства Європейського Союзу. Від цього значним чином залежить місце нашої країни серед європейських країн та іміджу представників вітчизняного бізнесу у світі.
  5. Здійснення євроінтеграції національної системи обліку та проведення аудиту у відповідності до міжнародних стандартів вимагають на усіх рівнях управління (державному, місцевому, суб’єкт господарювання) забезпечення такого рівня організації та ведення обліку, складання фінансової звітності та проведення її аудиту при якому обов’язковим є дотримання принципів законності, об’єктивності, прозорості та достовірності інформації, яка формується в обліку, звітності та за результатами аудиту.

За результатами досліджень опубліковано:

Монографії

  1. Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств: [колективна монографія] / за ред. Л.М. Савчук. – Дніпро: Герда, 2016. – 336 с. (Конвергенція обліково-аналітичних та фіскальних механізмів інвестування в Україні / Н.О. Лобода. – С. 147-159).

 Навчальні посібники:

  1. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навчальний посібник] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 36/5 від 31 травня 2017 року).
  2. Труш І.Є. Державний аудит: навч. посібник / Є.М. Романів, І.Є. Труш. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 235 с.

Також, опубліковано 10 статей та 26 тез доповідей на конференціях.