ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦІЛЬОВИХ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЬВІВЩИНИ

Кафедра обліку і аудиту.

Науковий керівник – канд. екон. н., професор Романів Є.М.

В результаті теоретичного аспекту дослідження зроблені основні висновки та рекомендації щодо ефективності виконання бюджетних програм в охороні здоров’я, а саме:

– недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я;

– відсутність визначеного законодавством і нормативно-правовими актами чіткого переліку медичної допомоги, що повинна надаватись у державних і комунальних закладах охорони здоров’я безкоштовно;

– відсутність зв’язку між фінансуванням державних і комунальних закладів охорони здоров’я і кінцевими результатами їх роботи;

– неможливість ефективного управління обмеженими ресурсами в умовах існуючої системи постатейного фінансування громадських лікувально- профілактичних закладів;

– фінансування лікувально-профілактичних закладів різного рівня з бюджетів різного рівня, що додатково ускладнює координацію надання допомоги.

Інструментами економічної мотивації та адміністративних важелів до покращення якості та ефективності є:

– чітка система взаємовідносин та направлень між різними рівнями медичної допомоги (первинна, вторинна, третинна);

– можливість автономії постачальників медичних послуг – як фізичних, так і юридичних осіб;

– заміна, використовуваного нині методу оплати постачальників медичних послуг з постатейним кошторисом, новими, орієнтованими на результат;

– перехід до активної моделі закупівель медичних послуг на контрактній основі;

– необхідність розробки та затвердження основаних на принципах доказової медицини медичних стандартів.

Фінансування перелічених заходів потребує розробки та впровадження спеціалізованих бюджетних програм.

За результатами досліджень опубліковано:

  1. Романів Є.М. Розвиток держаного фінансового контролю : [монографія] / Романів Є.М., Гончарук С.М., Приймак С.В., Даниляк Л.Я., – за заг. ред. проф. Романіва Є.М. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 174с.

2.Труш І.Є. Державне регулювання макроекономічних процесів на основі грошово-кредитного механізму [монографія]  / Г.І.Башнянин, О.Ю.Носов, І.Є. Труш.– Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2015. – 222 с. / С.123-186

3.Труш І.Є. Кредитне стимулювання економіки України [монографія]  / Г.І.Башнянин, О.Ю.Носов, І.Є.Труш.– Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2015. – 228с./С.68-126

  1. Р. Garasym Studenci w świecie bankowości elektrononicznej : [Monografia] / Р. Garasym A. Borcuch M.Garasym. – Lwów: Spolom, 2015.-142s.
  2. Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: [колективна монографія] / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. 455 с. (Первинна інсталяція лізингових операцій в облікових реєстрах / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим. – С. 328-337).
  3. Романів Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва : [навч. посібник] / Романів Є.М., Приймак С.В – Львів, – Львів, Ліга-Прес, 2015. – 425 с.