Зеленко Василь Анатолійович

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: vasyl.zelenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми трансформації системи соціального страхування в Україні, пенсійні реформи в Україні та світі, соціально-економічна політика держави, проблеми європейської інтеграції, зокрема – імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Курси

Публікації

Посібник

1. Глобальна економіка. Курс лекцій: навч. посіб. / за заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В. – 2-ге вид., доп. – Львів: СПОЛОМ, 2017. 316 с.

Статті

1. Зеленко В.А. Запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи: аналіз переваг та нових загроз / В.А. Зеленко, О.Г. Гупало // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11.– С. 320–324.

2. Зеленко В.А. Актуальні проблеми пенсійного забезпечення в Україні / В.А. Зеленко // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2013. – № 24. – С. 199–205. 0,3 друк. арк.

3. Зеленко В.А. Про деякі аспекти пенсійної реформи в Україні та її фінансове забезпечення // Вісник Пенсійного фонду України. – 2013. – №8 (134).– С.32–33. 0,2 друк. арк.

4. Зеленко Василь. Пенсійні системи України та Польщі: досвід реформування (System emerytalny na Ukrainie i w Polsce: doświadczenia reformy).– Międzynarodowa konferencja naukowa «Wektory bezpieczeństwa  Publicznego (Jarosław 09  maja 2014 r.)

5. Гупало Олег, Зеленко Василь. Психолого-педагогічні аспекти активізації пізнавальної діяльності студентів / О. Гупало, В. Зеленко // Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки / голов. ред. Сливка Ю.Ю. – Львів: ЛДФА, 2014. – № 13. – С. 37-44. 0,3 друк. арк.

6. Зеленко В.А., Зеленко Н.М. Діяльність малого та середнього бізнесу в контексті пенсійної реформи в Україні / В.А. Зеленко, Н.М. Зеленко // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА, 2014. – № 26. – С. 229-236.

7. Зеленко В.А. Пенсійна реформа в Україні у контексті Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / В.А. Зеленко, Н.М. Зеленко // Регіоналізм та інтеграція. Науковий Щорічник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. – 2017. – №2 (0,51 д.а.), С. 26–39

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших

1. Зеленко В.А. Трансформування системи соціального страхування України: аналіз задекларованих змін /Зеленко В.А., Стасишин А.В.// Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» [голов. ред. Кравців В.С.]. – Львів : ІРД, 2015, С. 29–35.

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

1. Зеленко В.А. Основні проблеми фінансового забезпечення системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні / В.А. Зеленко // VII Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові механізми активізації підприємництва» 7-8 листопада 2013 р. м. Львів. – С.35-37. – 0,2 друк.арк.

2. Зеленко В.А. Особливості конкуренції  у міжнародному бізнесі в умовах глобалізації / О.Г. Гупало, В.Г. Дулюк. В.А. Зеленко, О.І. Пікулик // III Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасна економічна наука: теорія та практика”, м. Полтава, 2013 р. – С.19-24. – 0,2 друк.арк.

3. Зеленко В.А. Проблеми малого та середнього бізнесу через призму пенсійної реформи в Україні / Василь Зеленко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей Дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 26-27 березня 2015 року / Тернопіль: Астон, 2015. – С. 151-152.

4. Зеленко В.А. Актуальність вивчення дисциплін з економіки у європейській інтеграції студентами економічних спеціальностей / В.А. Зеленко, Н.М. Зеленко // Європейські студії в Україні: здобутки,  виклики та перспективи (електронне видання (UNDER ERASMUS+ JEAN MONNET PROJECT 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA)) : матер. доп. у міжнародній науково-практичній конференції Української Асоціації Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. 02 червня 2017 р. (Київ, Україна). – К.: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2017, С.123–128.

5. Зеленко В. А. Особливості пенсійної реформи України в умовах запровадження угоди про асоціацію з ЄС / Зеленко В. А., Зеленко Н.М.// матеріали ІV Міжнародного науково-практичного семінару «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації» (електронне видання): кафедра фінансів суб’єктів господарювання факультету управління фінансами та бізнесу (Львів, 12-13 травня 2016 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016,  С. 34–39.

6. Зеленко В.А. Роль пенсійної реформи у процесі європейської інтеграції України на сучасному етапі / Зеленко В.А., Зеленко Н.М. // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції “Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні ” (електронне видання): (Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016.

7. Vasyl Zelenko. Comparative analysis of social security in the EU and UKRAINE and their impact on the social welfare concepts /В.А. Зеленко// Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції «Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості». – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018, С. 187–198.

8. Зеленко В. Реформування пенсійних систем України та Польщі: порівняльний аналіз. «Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український щорічник з європейських інтеграційних студій. Вип. ІІ. – Луцьк, Терен, 2019, С. 113–126.

9. Zelenko Vasyl. European integration: social economics dimension / В.А. Зеленко // Czasopismo naukowe „Przegląd Nauk Ekonomicznych” Wydawnictwа polskiego towarzystwa ekonomicznego, oddział w Łodzi. – № 33, str. 7–24 (Index Copernicus).

10. Зеленко Н.М. Аналіз ринку недержавного пенсійного страхування в Україні: соціально-економічний вимір / Н.М. Зеленко, В.А. Зеленко/ Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”  – 2019.

 Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

1. Зеленко В.А. Аналіз реформування системи соціального страхування: позитивні та негативні аспекти / В.А. Зеленко // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу (Львів, 2-6 лютого 2016р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016,  С. 133-137.

2. Зеленко В.А. Проблема вивчення та дослідження економіки європейської інтеграції у ВНЗ України / Зеленко В.А.// Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України»: (Київ 22 квітня 2016 року). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016, С. 68–69.

3. Зеленко В.А. Проблеми та перспективи викладання і дослідження економіки у європейській інтеграції / В.А. Зеленко // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 66-70.

4. Зеленко В.А., Зеленко Н.М. Пенсійна реформа як важливий індикатор виконання Угоди про асоціацію України та ЄС /В.А. Зеленко, Н.М. Зеленко // Збірник тез наукових доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державна фінансова політика України в Умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків» (Львів, 14 грудня 2017 р.).

5. Vasyl Zelenko, Natalia Zelenko. Innovations in the system of social protection of Ukraine: EU experience // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (Харків, 5 березня 2018 р.).

6. Зеленко В. А., Зеленко Н. М. Пенсійна реформа як важливий індикатор виконання угоди про асоціацію України та ЄС. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2017 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 46–49.

7. Зеленко В. А. Проблеми та перспективи викладання і дослідження економіки у європейській інтеграції: зб. тез наук. доп. Звітної наук. конф. Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік: Секція факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2–8 лютого 2018 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 51–54.

Біографія

У 2005 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка (економічний факультет). Отримав диплом магістра з відзнакою (напрямок «менеджмент організацій», спеціальність «менеджер-економіст»). 2005–2008 рр. – навчання в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка. У 2009 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління процесами формування коштів пенсійних фондів в Україні». У 2013 р. одержав диплом про другу вищу освіту (Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки ЛНУ імені Івана Франка, факультет міжнародного права і бізнесу, напрям – право Європейського Союзу) та одержав кваліфікацію «юрист-міжнародник».
У 2009-2010 рр. працював на посаді старшого викладача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. У 2010-2015 рр. працював на посаді доцента кафедри економічної теорії Львівської державної фінансової академії. У 2014 р. – присвоєно звання доцента. У 2014 – 2015 н. р. – голова ради молодих учених Львівської державної фінансової академії. З 2011 р. – заступник завідувача кафедри зі студентської наукової роботи, керівник студентського наукового гуртка «Економіст»
З 01.09.2015 р. – переведений на посаду доцента кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 01.01.2016 р. – координатор проекту за Програмою Жана Моне    (Еразмус +) «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

Наукові стажування

Відповідно до плану реалізації проекту 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір» за програмою Жана Моне та в рамках співпраці кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка з кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу університету Політехніка Лодзька доц. Зеленко Василь проходив стажування на кафедрі європейської інтеграції та міжнародного маркетингу університету Політехніка Лодзька з 09.01.2017 по 14.01.2017.

Проекти

Проект за програмою Жана Моне № 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Economics in european integration: internal challenges and external dimension». Проект реалізується на кафедрі економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу. Проектний період: 01.09.2016 – 31.08.2019. Координатор проекту.

Більш детальніше з інформацією про проект можна ознайомитися за посиланнями:

посилання №1
посилання №2

 

Нагороди

Диплом Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради Обласна премія талановитим молодим вченим та спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Розклад