ЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНА

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Теоретико-методологічні засади забезпечення стійкості фінансової системи регіонів;
проблеми місцевих фінансів в умовах самоврядування

Курси

Публікації

 1. Буряк П.Ю., Західна О.Р., Піхоцька О.М., Прядко В.В. та інші Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф.О. Ярошенка] – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.
 2. Буряк П.Ю., Західна О.Р., Піхоцька О.М., Тарангул Л.Л. та інші Управління державним бюджетом [підручник] / колектив авторів [заг. редакція М.Я.Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с. (затверджено МОН України від 23.11.2010 р. № 1/11-10759)
 3. Ватаманюк-Зелінська У.З. Макрофінансове бюджетування [навчальний посібник] / У.З. Ватаманюк-Зелінська, О.Р. Західна – Львів : ЛДФА, 2011. – 62 с.
 4. Механізми забезпечення стійкості фінансової системи регіону: [монографія] / [П.Ю. Буряк, І.З. Сторонянська, О.Р. Західна, С.Я. Бугіль, Н.В. Савчук, О.Я. Савчук]– Львів. : ЛІГА-ПРЕС, 2011. – 190 с.
 5. Сторонянська І.З., Західна О.Р. Теоретико-методологічні засади формування системи управління фінансовим потенціалом регіону / І.З. Сторонянська, О.Р. Західна // Соціально – економічні проблеми сучасного періоду України. Управління фінансовими ресурсами регіону : збірник наукових праць. – Львів : ІРД НАНУ, 2011 р. – Вип. 3 (89). – С. 9–16.
 6. Західна О. Р. Організація системи контролю за дотриманням бюджетного законодавства України в умовах реформування / О. Р. Західна, Н. В. Шевчук // Економічний простір : збірник наукових праць. – № 68. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – С.127 – 137.
 7. Західна О. Р. Удосконалення міжбюджетних відносин у контексті принципів бюджетної децентралізації в Україні / О. Р. Західна, Н. В. Савчук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково – технічних праць. – 2012. – випуск 22.7. – С. 188 – 196.
 8. Західна О. Р. Забезпеченість міського бюджету міста Львова власними фінансовими ресурсами / О. Р. Західна, І. І. Романишин // Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково – виробничий журнал. – 2012 [16]. – № – С. 139 – 145.
 9. Західна О. Р. Аналіз міжбюджетних трансфертів міського бюджету м. Львова / О. Р. Західна // Економіка Фінанси Право : щомісячний інформаційно – аналітичний журнал. – 2013. – № 3/1. – С.49 – 53. – Режим доступу: http: efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/efp3-1-2013.pdf
 10. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону: [монографія] / [П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П.Ярема, Н.В.Савчук, У.З. Ватаманюк та ін.; ЛДФА. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.
 11. Західна О.Р., Савчук Н.В. Аналіз фінансування закладів шкільної освіти м.Львова у розрізі поточного та капітального бюджетування / Економіка. Фінанси. Право.  : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – Київ : Академія муніципального управління, 2014. – № 4/1. – С.28–32. – Режим доступу: http:efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/…/efp%204-1%202014.pdf
 12. Західна О.Р. Визначення потенціалу інвестиційних проектів та конкурентних переваг регіону на основі ефекту мультиплікації / О.Р. Західна, Х.О. Патицька // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2014. – № 8.
 13. Пелехатий А.О., Західна О.Р. Адміністративно-територіальна реформи як інструмент децентралізації фінансових ресурсів / А.О. Пелехатий, О.Р. Західна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4 (108). – С. 155-162.
 14. Піхоцька О.М., Західна О.Р. Аналіз ефективності використання видатків місцевих бюджетів // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА, 2014. – № 26. – С.78 – 85.
 15. Західна О.Р. Ринок місцевих запозичень: сучасний стан та перспективи розвитку / О.Р. Західна, А. Лис, Е.П. Шульц // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішного НАН України, 2015. – випуск 5(115). – С. 43 – 46.
 16. Західна О.Р. Громадський контроль виконання бюджетів Львівської області / О.Р. Західна, Ю.І.Мидлик // Економіка. Фінанси. Право. : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – Київ : Академія муніципального управління, 2016. – № 1. – С.12–16.
 17. Західна О.Р., Чернецький М.В. Інвестиційний клімат України в період АТО (2014-2015 рр.) та шляхи його покращення // Економіка. Фінанси. Право. : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – Київ : Академія муніципального управління, 2016. – № 5. – С.22 – 25.
 18. Західна О.Р. Посилення ресурсної бази муніципалітетів через пaртнерство та співробітництво / С.Я. Бугіль., О.Р. Західна // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Т. 21. – №. 9 (51). – 2016. – С. 116-119.
 19. Західна О.Р. Посилення стимулюючої ролі державної політики через фіскальні важелі і механізми / С.Я. Бугіль,  О.Р. Західна // Confereinta internationala stiintifico-practica «Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intr-un mediu competitive la nivel global, сonferinta internationala stiintifico-practica», 26 februar. 2016, Chsinau / com.org.: O. Ticu (presedinte) [et al.]. Chsinau : S. n., 2016 (Editura Universitate de stat din Moldova). – 294-297. 
 20.  Захидна О.Р. Методические подходи обеспечения устойчивости доходной базы бюджетов приграничных территорий / С.Я. Бугиль, О.Р. Захидна // Сборник тезисов докладов Международной научной конференции на тему «Экономика и социум: современный фундамент развития человечества», 31 октября 2016, г. Лейпциг, Германия.
 21. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.

Біографія

Народилася 28 червня 1977 року в м. Тернополі.

ОСВІТА

2014  присвоєно вчене звання доцента.

2013 – стажування в Управлінні фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради.

2010 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему „Механізми забезпечення стійкості фінансової системи регіону”.

2000 – закінчила Тернопільську академію народного господарства, з присвоєнням кваліфікації „Економіст” за спеціальністю „Фінанси і кредит”.

1995 – закінчила Львівський фінансово-економічний коледж, спеціальність «Фінанси і кредит».

1992 – закінчила СЗШ № 85 м.Львова.

РОБОТА

2016 – доцент ЛНУ імені Івана Франка

2013 – доцент  у Львівській державній фінансовій академії

2005 – старший викладач Львівської державної фінансової академії

2002 – асистент Львівського державного фінансово-економічного інституту

1996 – економіст у Залізничному райфінвідділі м. Львова

Розклад