ЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНА

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: iryna.yasinovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Напрями наукових досліджень: фінансування розвитку малого і середнього бізнесу; вплив зміни державної регуляторної політики на фінансовий стан суб’єктів господарювання; малий бізнес як основа диверсифікованого розвитку сільських територій, покращення інвестиційної привабливості економіки України.

Є автором понад 70 праць, з них 55 наукового характеру. Співавтор двох навчальних посібників та двох монографій.

Курси

Публікації

Основні публікації:

 1. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / П.Ю. Буряк, К.В. Васьківська, І.Ф.Ясіновська, І.І. Пасінович. – Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2011. – 308 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-7770 від 13.08.2010 р.).
 2. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси»: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів суб`єктів господарювання К. В. Васьківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес, 2010. – 179 с.
 3. Cтратегічні напрями активізації фондового ринку України : монографія / за заг. ред. П.Ю. Буряка, К.В. Васьківської, О.А. Біттера. – Львів, 2011. – 220 с.
 4. Ясіновська І.Ф. Основні напрямки розвитку птахівництва у Львівській області / І.Ф.Ясіновська // Економіка АПК. − 2009. − № 11 − С. 31–34.
 5. Ясіновська І.Ф. Проблеми забезпечення сталого розвитку регіонів країни в трансформаційний період / І.Ф. Ясіновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України : регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій : збірник наукових праць / Інститут регіональних досліджень НАН України. Редкол. : Є.І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 1 (87). – С. 295–300.
 6. Ясіновська І.Ф. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств Львівщини / І.Ф. Ясіновська // Економіка АПК, 2011. −  №.5. − С. 107–112.
 7. Ясіновська І.Ф. Інвестиційна активність підприємств Львівщини / І.Ф. Ясіновська // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. : А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.]. – Умань : УНУС, 2011. – Вип. 75. – Ч. 2 : Економіка. – С.155–160.
 8. Ясіновська І.Ф. Розвиток державної регуляторної політики України у сфері малого та середнього бізнесу в умовах переходу до ринкової економіки / І.Ф. Ясіновська, Л.А.Перетятко // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА, 2011. – № 21. – С. 68–73.
 9. Ясіновська І.Ф. Професійна діяльність учасників фондового ринку України / І.Ф.Ясіновська // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.04. – С. 292-297.
 10. Ясіновська І.Ф. Проблеми прибутковості та рентабельності виробництва продукції сільського господарства підприємствами Львівщини / І.Ф. Ясіновська, Н.Є.Цицька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.17. – С. 310–313.
 11. Ясіновська І.Ф. Особливості функціонування інститутів спільного інвестування на фондовому ринку України / І.Ф.Ясіновська // Materialy VII mezinarodni vedecko – prakticka conference «Veda tecnologie: krok do budoucnosti – 2011». – Dil Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – s. 56-58.
 12. Ясіновська І.Ф. Актуальні проблеми забезпечення фінансової стійкості суб’єктів малого підприємництва / І.Ф. Ясіновська // Материали за 7-а международна научна практична конференция, «Бъдещете изследвания», – 2011. Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – с. 43-45.
 13. Ясіновська І.Ф. Особливості формування рівня життя сільського населення на прикладі Карпатського регіону / І.Ф. Ясіновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку : збірник наукових праць / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол. : Є.І. Бойко (відп. ред.).– Львів, 2012. – Вип. 6 (98). – С. 338–344.
 14. Ясіновська І.Ф. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва та її вплив на діяльність суб’єктів господарювання / І.Ф. Ясіновська // Інноваційна економіка : всеукраїнський  науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2012. – № 5 [31]. – С. 312–315.
 15. Ясіновська І.Ф. Стимулювання розвитку малого бізнесу як основа диверсифікованого розвитку сільських територій / І.Ф. Ясіновська // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2012. – № 2 [28]. – С. 30–32.
 16. Ясіновська І.Ф. Аналіз та оцінка майнового стану сільськогосподарських підприємств / І.Ф. Ясіновська // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2013. – №24. – С. 157–165.
 17. Ясіновська І.Ф. Особливості та проблеми інтенсифікації виробництва продукції сільського господарства / І.Ф. Ясіновська // Вісник Львівського національного аграрного університету : Економіка АПК. – № 20 (1). – Львів : ЛНАУ, 2013. – С.83–88.
 18. Пасінович І.І. Регіональні аспекти активізації підприємництва / Пасінович І.І.,  Ясіновська І.Ф // Науковий вісник Херсонського університету. Редкол. : К.С. Шаповников (гол. ред.) та ін. – Херсон, 2015. – Вип. 13. – Ч. 1 : Економічні науки. – С. 114–118.
 19. Ясіновська І.Ф. Структура українського експорту та оптимізація експортної політики України / І.Ф. Ясіновська, С.Д. Смолінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 37–41.
 20. Ясіновська І.Ф. Cтабільний фінансовий стан – запорука інвестиційної привабливості підприємства / І.Ф.Ясіновська // Materialy XI Miedzynadowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2015» Volume Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia – s.67-70.
 21. Ясіновська І.Ф. Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств / І.Ф.Ясіновська // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. – 2016. – № 2. – С.169–175.
 22. Ясіновська І.Ф. Значення і потенціал вітчизняних підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки / І.Ф. Ясіновська // Інноваційна економіка : Науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2016. – № 1-2 [61]. – С. 119–123.
 23. Ясіновська І.Ф. Оцінка фінансового стану підприємств регіону / І.Ф. Ясіновська // Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. – Львів. – 2016. – № 1. –  С. 188–195
 24. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 25. Ясіновська І.Ф. Вплив фінансової кризи на стан продовольчої безпеки країни / І.Ф. Ясіновська // Europa w okresie przemian; redakcja naukova Pawel Marzec, Kateryna Vaskivska. – Lublin: Polihymnia. – s. 119-129 (ISВN 978-83-7847-414-2).
 26. Ясіновська І.Ф. Підвищення ефективності управління ризиком ліквідності банків в умовах фінансової нестабільності /І.Ф. Ясіновська, Н.В. Смаль // Інноваційна економіка : Науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2017. – № 1-2 [67]. – С. 133–136 (Index Copernicus).
 27. Ясіновська І.Ф. До питання забезпечення фінансової стійкості вітчизняних підприємств / І.Ф. Ясіновська // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 90–93.
 28. Ясіновська І.Ф. Страхування фінансових ризиків як фактор забезпечення фінансових ресурсів підприємства / І. Ясіновська, Л. Врублевська // Матеріали V Міжнародного наукового семінару «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації» (18-19 травня 2017 р.). – м. Львів : ЛНУ, ч. І, 2017. – с. 121-123.
 29. Yasinovska I. Innovation company as a factor of economic development in Ukraine / Yasinovska, S. Kozak // Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2018, 07 -15 stycznia 2018 roku po sekcjach: Ekonomiczne nauki. – s.23-25.
 30. Yasinovska I. Financial instruments and problems of attracting financial resources in the small and medium business in Ukraine / I. Yasinovska, S. Kozak // Sustainable development of economy. – International scientific and production journal. ‒ 1’2018 (38). – p. 67-73.
 31.  Ясіновська І.Ф. Забезпечення фінансової стійкості суб’єктів малого підприємництва в умовах макроекономічної нестабільності / І. Ясіновська, Т. Верхоляк // Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – С.201-203.
 32. Ясіновська І.Ф. До питання управління оборотними активами підприємства / І. Ясіновська, С. Хміль // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи: матеріали IІІ міжнар. наук.-практ. конф. 16 листопада 2018 р. – Тернопіль : Крок, 2018. – С. 251-253.
 33. Yasinovska I. Diversification as a factor of improving efficiency of business activities of enterprises / I. Yasinovska, I. Hritsko // Матеріали ІІІ Всеуккр.наук-практ. конф. з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» (м. Київ, 4 квітня 2018 р.). ‒ ТОВ «ДКС центр», 2018. – С. 176-177.
 34. Yasinovska I. The problems of improving of Lviv region investment prospects / I. Yasinovska, S. Smolinska // Ecological and economic problems of international trade. ‒ Lviv, Ukraine, October 24-25, 2017, p. 204-207.
 35. Ясіновська І.Ф. Перешкоди на шляху до активізації банківського кредитування суб’єктів підприємництва в Україні / І. Ясіновська, Л. Башко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2018. ‒ № 10.
 36. Ясіновська І.Ф. Актуальні проблеми ведення бізнесу в Україні / І. Ясіновська, Т. Верхоляк, С. Хміль // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 10 (2). – С. 24-28.
 37. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест – контроль. Частина 1 / Ситник Н.С., Стасишин А.В., Західна О.Р., Ясіновська І.Ф. та ін. / За ред. Н.С. Ситник.- Л.: Видавництво “Апріорі”, 2018. – 698 с.
 38. Yasinovska I. Improvement of investment activity of enterprises / I. Yasinovska, S. Smolinska // Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problemy. – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2018. – p. 181-192.

Біографія

ОСВІТА

2017 – cтажування в рамках програми «Еразмус+», Вища школа техніко-економічна імені Броніслава Маркевича в Ярославі (Республіка Польща)

2015 – стажування на кафедрі економіки та управління Жешівського університету (Республіка Польща)

2014 – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання

2009 –  підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти ДННУ «Академія фінансового управління»

2008 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»

2001 – закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського державного аграрного університету та здобула кваліфікацію економіста-менеджера зовнішньоекономічної діяльності

1996 – закінчила Букачівську СШ із золотою медаллю.

 

РОБОТА

2017-по даний час – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка

2015-2017 – доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівського національного університету імені Івана Франка

2009-2015 – доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної фінансової академії

2008-2009 – асистент кафедри статистики та аналізу Львівського національного аграрного університету

2002-2009 – економіст 1 категорії, провідний економіст, головний економіст відділу статистики сільського господарства та навколишнього середовища Головного управління статистики у Львівській області

Розклад