ЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНА

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Напрями наукових досліджень: фінансування розвитку малого і середнього бізнесу; вплив зміни державної регуляторної політики на фінансовий стан суб’єктів господарювання; малий бізнес як основа диверсифікованого розвитку сільських територій, покращення інвестиційної привабливості економіки України.

Є автором понад 70 праць, з них 55 наукового характеру. Співавтор двох навчальних посібників та двох монографій.

Курси

Публікації

Основні публікації:

 1. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / П.Ю. Буряк, К.В. Васьківська, І.Ф.Ясіновська, І.І. Пасінович. – Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2011. – 308 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-7770 від 13.08.2010 р.)/
 2. Cтратегічні напрями активізації фондового ринку України : монографія / за заг. ред. П.Ю. Буряка, К.В. Васьківської, О.А. Біттера. – Львів, 2011. – 220 с.
 3. Ясіновська І.Ф. Основні напрямки розвитку птахівництва у Львівській області / І.Ф.Ясіновська // Економіка АПК. − 2009. − № 11 − С. 31–34.
 4. Ясіновська І.Ф. Проблеми забезпечення сталого розвитку регіонів країни в трансформаційний період / І.Ф. Ясіновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України : регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій : збірник наукових праць / Інститут регіональних досліджень НАН України. Редкол. : Є.І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 1 (87). – С. 295–300.
 5. Ясіновська І.Ф. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств Львівщини / І.Ф. Ясіновська // Економіка АПК, 2011. −  №.5. − С. 107–112.
 6. Ясіновська І.Ф. Інвестиційна активність підприємств Львівщини / І.Ф. Ясіновська // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. : А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.]. – Умань : УНУС, 2011. – Вип. 75. – Ч. 2 : Економіка. – С.155–160.
 7. Ясіновська І.Ф. Розвиток державної регуляторної політики України у сфері малого та середнього бізнесу в умовах переходу до ринкової економіки / І.Ф. Ясіновська, Л.А.Перетятко // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА, 2011. – № 21. – С. 68–73.
 8. Ясіновська І.Ф. Проблеми прибутковості та рентабельності виробництва продукції сільського господарства підприємствами Львівщини / І.Ф. Ясіновська, Н.Є.Цицька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.17. – С. 310–313.
 9. Ясіновська І.Ф. Особливості формування рівня життя сільського населення на прикладі Карпатського регіону / І.Ф. Ясіновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку : збірник наукових праць / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол. : Є.І. Бойко (відп. ред.).– Львів, 2012. – Вип. 6 (98). – С. 338–344.
 10. .Ясіновська І.Ф. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва та її вплив на діяльність суб’єктів господарювання / І.Ф. Ясіновська // Інноваційна економіка : всеукраїнський  науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2012. – № 5 [31]. – С. 312–315.
 11. .Ясіновська І.Ф. Стимулювання розвитку малого бізнесу як основа диверсифікованого розвитку сільських територій / І.Ф. Ясіновська // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2012. – № 2 [28]. – С. 30–32.
 12. Ясіновська І.Ф. Аналіз та оцінка майнового стану сільськогосподарських підприємств / І.Ф. Ясіновська // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2013. – №24. – С. 157–165.
 13. Ясіновська І.Ф. Особливості та проблеми інтенсифікації виробництва продукції сільського господарства / І.Ф. Ясіновська // Вісник Львівського національного аграрного університету : Економіка АПК. – № 20 (1). – Львів : ЛНАУ, 2013. – С.83–88.
 14. Пасінович І.І. Регіональні аспекти активізації підприємництва / Пасінович І.І.,  Ясіновська І.Ф // Науковий вісник Херсонського університету. Редкол. : К.С. Шаповников (гол. ред.) та ін. – Херсон, 2015. – Вип. 13. – Ч. 1 : Економічні науки. – С. 114–118.
 15. .Ясіновська І.Ф. Структура українського експорту та оптимізація експортної політики України / І.Ф. Ясіновська, С.Д. Смолінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 37–41.
 16. Ясіновська І.Ф. Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств / І.Ф.Ясіновська // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. – 2016. – № 2. – С.169–175.
 17. Ясіновська І.Ф. Значення і потенціал вітчизняних підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки / І.Ф. Ясіновська // Інноваційна економіка : Науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2016. – № 1-2 [61]. – С. 119–123.
 18. .Ясіновська І.Ф. Оцінка фінансового стану підприємств регіону / І.Ф. Ясіновська // Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. – Львів. – 2016. – № 1. –  С. 188–195

Біографія

ОСВІТА

2017 – cтажування в рамках програми «Еразмус+», Вища школа техніко-економічна імені Броніслава Маркевича в Ярославі (Республіка Польща)

2015 – стажування на кафедрі економіки та управління Жешівського університету (Республіка Польща)

2014 – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання

2009 –  підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти ДННУ «Академія фінансового управління»

2008 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»

2001 – закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського державного аграрного університету та здобула кваліфікацію економіста-менеджера зовнішньоекономічної діяльності

1996 – закінчила Букачівську СШ із золотою медаллю.

 

РОБОТА

2017-по даний час – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка

2015-2017 – доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівського національного університету імені Івана Франка

2009-2015 – доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної фінансової академії

2008-2009 – асистент кафедри статистики та аналізу Львівського національного аграрного університету

2002-2009 – економіст 1 категорії, провідний економіст, головний економіст відділу статистики сільського господарства та навколишнього середовища Головного управління статистики у Львівській області

Розклад