ЯРЕМА Богдана Павлівна

Посада: доцент кафедри економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: bohdana.yarema@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

   Бюджетно-податкова політика держави, напрями розвитку та результати її реалізації

Курси

Публікації

1. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.
2. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.
3. Податковий менеджмент : Підручник / Б.П. Ярема, В.П. Маринець, Н.В. Савчук, О.М. Шевчук, О.П. Буряк, Р.С. Филипів – Львів: „Магнолія”, 2013. – 352 с.
4. Податковий менеджмент: Навчальний посібник / Ярема Б.П., Маринець В.П // – Львів: „Магнолія”. – 2009. – 224 с.
5. Податкова система: збірник задач і тести: Навчальний посібник / Ярема Б.П., Маринець В.П. – [2-ге видання, перероблене і доповнене] – Львів: „Магнолія” – 2009. – 275 с.
6. Податковий менеджмент : Навчальний посібник / П.Ю. Буряк, Н.В. Савчук, Б.П. Ярема, В.П. Маринець, Р.С. Филипів, О.М. Шевчук // – ЛДФА, Львів: ВТЗНВ, 2011. – 220 с.
7. Податкова система: Збірник тестових завдань / Б.П. Ярема, Я.Р. Ярема, В.П. Маринець – Львів, 2011. – 132 с.
8. Податкова система: теорія і практика застосування активних методів навчання: Навчальний посібник/ Буряк П.Ю., беркита К.Ф., Ярема Б.П. – К.: ВД “Професіонал“, 2004. – 224 с.
9. Особливості оподаткування товарів при переміщенні через митний кордон України: Навчальний посібник/ Ярема Б.П. – К.: ВД “Професіонал“, 2004. – 272 с.
10. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки: [колективна Е45 монографія у 2т.] / Ярема Б.П., Остафій М.М. – Дніпропетровськ, 2014. – Т.2. – C. 292–299.
11. Державна підтримка підприємництва в контексті оцінки джерел фінансування / Ярема Б.П., Остафій М.М. // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2014. – Т.19.Випуск 2. – С. 237–240.
12. Економічні парадигми розвитку підприємницького потенціалу регіону / Ярема Б.П., Остафій М.М. // Вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2014. – Випуск 8. – С. 165.
13. Фактори впливу на процес формування і реалізацію податкового потенціалу регіону / Б.П.Ярема, Я.Р.Ярема, В.П.Маринець. – Вісник ЛДФА Економічні науки. – №24 . – 2014.
14. Окремі аспекти державної підтримки стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні / Ярема Б.П., Остафій М.М // Матеріали XII Міжнародної науково – практичної конференції молодих науковців „Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України” (23 березня 2012 р.) – К.: УДУФМТ, 2012. – С. 189–191.
15. Податкове стимулювання малого та середнього підприємництва в Україні / Ярема Б.П. // Матеріали круглого столу „Бюджетно-податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку” (15 травня 2014 р.) – Львів: ЛДФА, 2014. – С. 18-20.

16. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр./ [Ситник Н.С., А.В. Стасишин, Ватаманюк-Зелінська У.З., Ярема Б.П. та ін.]; під заг. д.е.н. Ситник Н.С.– Львів : «Сполом», – 2016. – Ч 1. – 418 с.

17. IndexCopernicus – Ярема Б.П., Ситник Н.С. Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації//Вісник Хмельницького національного університету.- 2016. – №2.- С.75-80.

18. Ярема Б.П., Ситник Н.С. Напрями реалізації бюджетно-податкової політики України//InternationalScientific-PracticalConferenceFromBaltictoBlackSea:NationalModelsof Economic Systems: Conference Proceedings, Part I, March 25, 2016. Riga:BaltijaPublishing. 356pages.

19.Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр./ [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З., Ярема Б.П. та ін.]; під заг. д.е.н. Ситник Н.С.– Львів : «Сполом», – 2016. – Ч 1. – 418 с.

20.Дзівінська Ю.О., Ярема Б.П. Сучасний стан та перспективи оподаткування прибутку підприємств України/ Ю.О. Дзівінська, Б.П. Ярема// Молодий вчений: науковий журнал – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика» №3 – 2017 – 710 с.

21.Ярема Б.П., Дзівінська Ю.О. Оподаткування розподіленого прибутку як альтернатива податку на прибуток підприємств/ Б.П. Ярема, Ю.О. Дзівінська// Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. – 2016. –с. 79.

22.Ярема Б.П., Субицька Д.Я. Світовий досвід податкового консультування/ Б.П. Ярема, Д.Я. Субицька// Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. – 2016. –с. 273.

23.Ярема Б.П., Коваль Г.І. Світові тенденції формування та реалізації фіскальної політики/ Б.П. Ярема, Г.І. Коваль//Збірник тез доповідей звітної наукової конференції факультету за 2016 рік: [ електронне видання ]: Секція факультету управляння фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – ЛНУ ім. І.Франка, 2017.-с.109.

Біографія

  •    Закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут, з присвоєнням кваліфікації „економіст” за спеціальністю „Фінанси та кредит”.

З 1973 по 1996 р. працювала в Львівському обласному фінансовому управлінні, з 1996 по 1998 р. – в Управлінні державного казначейства у Львівській області.
У 1999 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК на тему „Розвиток соціальної сфери села”.
З 15.09.2009 по 15.10.2009р. проходила стажування в державній податковій інспекції у м. Львові. За час стажування опрацювала практичні матеріали з питань нарахування та перерахування в бюджет податку на додану вартість, податку на прибуток, податку з доходів фізичних осіб, плати за землю, ресурсних платежів, місцевих податків і зборів, застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва.
У 2016 р. проходила стажування в Львівському інституті ДВНЗ “Університету банківської справи”.

Нагороди

Почесна грамота МФУ
Почесна грамота ДПА України
Подяка Головного управління Державного казначейства України у Львівській області

Розклад