Труш Іванна Євгенівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: ivanna.trush@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Розвиток теорії бухгалтерського обліку; теоретичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах; запровадження в практиці ведення обліку та складання звітності Міжнародних стандартів фінансової звітності; розвиток аудиту; проблеми банківського кредитування в Україні.

Курси

Публікації

Наукові публікації:

 1. Труш І.Є. Іноземний досвід здійснення банківських операцій щодо надання споживчих кредитів / І.Є.Труш // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 327-333.
 2. Труш І.Є. Основні методи оцінки кредитного ризику банку в системі управління ним [Електронний ресурс] / І.Є.Труш // Ефективна економіка. – 2013. – № 9. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 3. Труш І.Є. Міжнародний досвід з кредитування малого підприємництва та його адаптація до особливостей національної економіки / І.Є. Труш // Держава та регіони. – 2013. – Вип. 4. Економіка та підприємництво. – C. 104-107.
 4. Труш І.Є. Основні напрями розширення меж кредиту в сучасних умовах / І.Є. Труш // Науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – Вип. 36. Ефективність державного управління. – С.362-369.
 5. Труш І.Є. Сучасні методи управління ризиками банківського споживчого кредитування та їх мінімізація / І.Є.Труш // Науковий журнал Луцького національного технічного університету. – 2014. – Вип. 1. – С. 229-235.
 6. Труш І.Є. Грошово-кредитний механізм у системі державного регулювання економіки: теоретичний підхід до його суті / І.Є. Труш // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – 2015. Вип. 8. Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/avtoram.
 7. Труш І.Є. Формування грошово-кредитного механізму державного регулювання економічних процесів в Україні / О.М. Мартин, І.Є.Труш // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – 2015. Вип. 7. Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/avtoram
 8. Труш І.Є. Грошово-кредитний механізм у системі державного регулювання економіки / І.Є.Труш // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка – 2015. Вип. 2(46). С. 97-103.
 9. Труш І.Є. Механізм ефективного впливу кредиту на розвиток ринкової економіки / І.Є.Труш // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка – 2015. Том. 20. Вип. 4. С. 48-53.
 10. Труш І.Є. Роль грошово-кредитної політики в економічному зростанні України / І.Є. Труш // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2015 р., Херсон / Херсонський державний університет. – Херсон, 2015. – С. 42-43.
 11. Труш І.Є. Особливості формування облікової політики в бюджетних установах / І.Є. Труш // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 249-253 p.
 12. Труш І.Є. Особливості формування облікової політики субʼєкта державного сектору / І.Є. Труш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – Вип. 16. – Частина 3 – С. 140-143.
 13. Труш І.Є. Державний фінансовий контроль в умовах економічних трансформацій / І.Є. Труш // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» – 2017. – Вип. 14. – С. 141-144.

Біографія

З 2000-2005 рр. навчалася у Львівській державній фінансовій академії за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво», спеціальність 8.050104 «Фінанси» і здобула кваліфікацію «спеціаліста з фінансів». В 2014 р. закінчила аспірантуру Львівської комерційної академії, як здобувач за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. В 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Державне регулювання макроекономічних процесів на основі грошово-кредитного механізму» у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

В період 2004-2010 рр. – бухгалтер I категорії Львівської державної фінансової академії, а з 2007р. за  сумісництвом асистент кафедри обліку і аудиту.

З 2013 по 2015 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії.

З вересня 2015 року доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка.

Розклад