Труш Іванна Євгенівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: ivanna.trush@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Розвиток теорії бухгалтерського обліку; теоретичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах; запровадження в практиці ведення обліку та складання звітності Міжнародних стандартів фінансової звітності; розвиток аудиту; проблеми банківського кредитування в Україні.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Труш І.Є. Державне регулювання макроекономічних процесів на основі грошово-кредитного механізму / Г.І.Башнянин, О.Ю.Носов, І.Є. Труш // Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2015. – 222 с.
 2. Труш І.Є. Кредитне стимулювання економіки України / Г.І.Башнянин, О.Ю.Носов, І.Є.Труш, Т. А. Піхняк // Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2015. – 210с.

 

Навчальні посібники:

 1. Труш І.Є. Облік у бюджетних установах: Практикум: [Навч. Посібник] / І.Є. Труш. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 196 с.
 2. Труш І.Є. Облік у бюджетних установах: [Навч. Посібник] / І.Є. Труш. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 249 с.
 3. Труш І.Є. Облік у зарубіжних країнах: Практикум: [Навч. Посібник] / М.Т. Костишина, І.Є. Труш. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 123 с.
 4. Труш І.Є. Облік і аудит: [Навч.посібник] / І.Є. Труш. – Львів: Ліга-Прес, 2016.- 203 с.
 5. Труш І.Є. Державний аудит: [Навч.посібник] / І.Є. Труш. – Львів: Ліга-Прес, 2017.- 222 с.

 

Статті:

 1. Trush I.E. Basic methods of credit risk of bank in it’s management / I.E.Trush // Europäische Fachhochschule: European Applied Sciences. – 2013. – № 9. – Vol. 2. – Р. 118-120.
 2. Труш І.Є. Державний фінансовий контроль в умовах економічних трансформацій / І.Є. Труш // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» – 2017. – Вип. 14. – С. 141-144.
 3. Труш І.Є. Особливості формування облікової політики субʼєкта державного сектору / І.Є. Труш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – Вип. 16. – Частина 3 – С. 140-143.
 4. Труш І.Є. Грошово-кредитний механізм у системі державного регулювання економіки: теоретичний підхід до його суті / І.Є. Труш // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – 2015. Вип. 8. Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/avtoram.
 5. Труш І.Є. Формування грошово-кредитного механізму державного регулювання економічних процесів в Україні / О.М. Мартин, І.Є.Труш // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – 2015. Вип. 7. Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/avtoram.
 6. Труш І.Є. Грошово-кредитний механізм у системі державного регулювання економіки / І.Є.Труш // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 2 (46) – С. 97-102.
 7. Труш І.Є. Механізм ефективного впливу кредиту на розвиток ринкової економіки України / І.Є.Труш // Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Економіка». – 2015. – Том. 20. – Вип. 3. – С. 48-53.
 8. Труш І.Є. Сучасні методи управління ризиками банківського споживчого кредитування та їх мінімізація / І.Є.Труш // Науковий журнал Луцького національного технічного університету. – 2014. – Вип. 1. – С. 229-235.
 9. Труш І.Є. Міжнародний досвід з кредитування малого підприємництва та його адаптація до особливостей національної економіки / І.Є. Труш // Держава та регіони. – 2013. – Вип. 4. Економіка та підприємництво. – C. 104-107.
 10. Труш І.Є. Іноземний досвід здійснення банківських операцій щодо надання споживчих кредитів / І.Є.Труш // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 327-333.
 11. Труш І.Є. Основні напрями розширення меж кредиту в сучасних умовах / І.Є. Труш // Науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – Вип. 36. Ефективність державного управління. – С.362-369.
 12. Труш І.Є. Основні методи оцінки кредитного ризику банку в системі управління ним [Електронний ресурс] / І.Є.Труш // Ефективна економіка. – 2013. – № 9. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

 

Тези:

 1. Труш І.Є. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами в державному секторі / І.Є. Труш // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації»,24 березня 2017 року. Клайпеда: Литва. – С. 239-242.
 2. Труш І.Є. Особливості формування облікової політики в бюджетних установах / І.Є. Труш // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 249-253 p.
 3. Труш І.Є. Нематеріальні активи: особливості обліку в державному секторі / І.Є. Труш // « Dezvoltarea sistemelor sociale și economice într-un mediu competitiv la nivel global», conferinta internationala știintifico-practica (2016, Chisinau) 26 februar. 2016,  Chisinau / com. org.: O. Ticu (presidinte) [et al.]. – Chișinau: S. n., 2016 Editura Universitate de stat din Moldova). – 219-222 р.
 4. Труш І.Є. Грошово-кредитна політика у системі державного регулювання: удосконалення визначення / І.Є.Труш // Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 грудня 2015 р.). – У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 1. – С. 78-83.
 5. Труш І.Є. Грошово-кредитна політика в Україні: етапи становлення / І.Є. Труш // Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку: матеріали підсумкової міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25- 26 грудня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 101-103.
 6. Труш І.Є. Інструменти грошово-кредитної політики: суть та особливості в Україні / І.Є. Труш // Фактори сталого розвитку сучасної держави в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. 1. – С. 19-22.
 7. Труш І.Є. Роль грошово-кредитної політики в економічному зростанні України / І.Є. Труш // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2015 р., Херсон / Херсонський державний університет. – Херсон, 2015. – С. 42-43.
 8. Труш І.Є. Особливості скоринг-системи як найбільш поширеного методу оцінки ризиків споживчого кредитування / І.Є.Труш // Фінансові механізми активізації підприємництва: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 листопада 2013 р., Львів / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 198-200.
 9. Труш І.Є. Особливості кредиту в умовах економічної нестабільності / І.Є.Труш // Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах: матеріали XIII Міжнародної студентсько-аспірантської конференції, 23 листопада 2012 р., Львів / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С. 157-159.

 

 

 

Біографія

З 2000-2005 рр. навчалася у Львівській державній фінансовій академії за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво», спеціальність 8.050104 «Фінанси» і здобула кваліфікацію «спеціаліста з фінансів». В 2014 р. закінчила аспірантуру Львівської комерційної академії, як здобувач за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. В 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Державне регулювання макроекономічних процесів на основі грошово-кредитного механізму» у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

В період 2004-2010 рр. – бухгалтер I категорії Львівської державної фінансової академії, а з 2007р. за  сумісництвом асистент кафедри обліку і аудиту.

З 2013 по 2015 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії.

З вересня 2015 року доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка.

Розклад