СМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНА

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: fms.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Функціонування ринку фінансових послуг, вдосконалення реалізації фінансових послуг суб’єктами ринку, напрями активізації фондового ринку, розвиток підприємництва в умовах євроінтеграції, вдосконалення земельних відносин та функціонування аграрних підприємств.
Викладає навчальні дисципліни «Ринок фінансових послуг» та «Аналіз банківської діяльності».
Є автором більш як 60 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. навчальних посібників та підручника.

Курси

Публікації

1. Фінанси : підручник. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 392 с. (Затверджено МОН України, лист № 1/11-1618 від 11.03.2010 р.)
2. Фінансовий ринок / Фінанси : курс для фінансистів : підручник / За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 528 с. (Затверджено МОН України, лист № 1/11-4160 від 18.05.2010 р.)
3. Державні та ринкові механізми регулювання малого підприємства / Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах : монографія / З.б. Живко, С.В. Князь, В.І.Ляшенко, Н.В. Осаддча таі. ; за заг.ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. Львів : Укр.акад.друкарства, 2015. – С. 80-104.
4. Перспективи розвитку фондового ринку України / Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : збірник наукових праць. Вип. 4 (17) : Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2009. – С. 14–18.
5. Напрями активізації підприємництва на ринку цінних паперів України / Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – С. 169–173.
6.. Інвестиційний потенціал земель аграрних підприємств / Вісник ЛНАУ : економіка АПК. – 2015. – №22(2). – С. 40-44
7. Іпотечне кредитування як інноваційний напрям використання земель аграрних підприємств / Фінансові механізми активізації підприємництва : Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 листопада 2013 р.) − Л. : ЛДФА, 2013 р. – С. 54-56.
8. Страхування землі в умовах становлення земельного ринку / Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІІІ Міжнар. науково-практичн. семінар, 14-15 травня 2015 р. м. Львів [матеріали] / Львівська державна фінансова академія; редкол.: К.В. Васьківська [та ін.]. – Львів: ЛДФА, 2015. – С. 25-27.

Біографія

   У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію.
У 2011 році присвоєне вчене звання доцента.
Є автором більш як 60 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. навчальних посібників та підручника.
Керує науковою роботою студентів.

Розклад