Шот Анна Петрівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: hanna.shot@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми обліку, аудиту, фінансового контролю, регіональної економіки, розвиток національної енергетичної системи, запровадження та використання елементів логістики на вітчизняних підприємствах, інші.

Курси

Публікації

Навчальні посібники

 1. Шот А.П., Романів Є.М. Фінансовий облік : [навчальний посібник]. – Львів : ЛДФА, 2012. – 486 с.
 2. Шот А.П. Фінансовий облік : [навчальний посібник]. – Львів : Видавництво ТзОВ «Растр -7», 2016. – 342 с.
 3. Шот А. П. Фінансовий облік. Практикум : [навчальний посібник]. – Львів.: Львівська державна фінанс. акад., 2010. – 236 с.
 4. Шот А.П. Збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку / Шот А.П., С.М. Гончарук. Інформаційно-довідкове видання. – Львів. : ЛДФА, 2012. – 296с.
 5. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: [навчальний посібник] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с.

Наукові публікації

 1.  Шот А. П. Контроль якості аудиторських послуг / Гончарук С. М., Шот А.П. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 156 –160.
 2. Шот А. Світові тенденції та перспективи розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні / Шот А. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. праць. – Львів : ЛУБП, 2011. – № 6. – С. 220–226.
 3.  Шот А. П. Проблеми удосконалення ринку електроенергії в Україні в контексті виходу з кризи / А.П. Шот // Економічні науки. Вісн. Львівськ. держ. фінанс. академії. – Львів : Держ. фінанс. академія, 2011. – № 20. – С. 66–73.
 4. Шот А.П. Передумови стабілізації національної економіки і макроекономічні пріоритети / Шот А.П., Петецький І. // Сучасна наукова економічна думка. Вісник Університету банківської справи Національного банку України : зб. наук. праць. – Київ : УБС НБУ, 2011. – № 2 (11). – С. 3–7.
 5. Шот А.П. Макроекономічні чинники антикризової політики і досвід Польщі / Шот А.П., Малолєпши П. // Ефективність державного управління [Текст] : наук. збірник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред.чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 26. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 382–387.
 6. Шот А. Світові тенденції та перспективи розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні / Шот А. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. праць. – Львів : ЛУБП, 2011. – № 6. – С. 220–226.
 7. Шот А. П. Проблеми забезпеченості України енергоресурсами та їх вплив на розвиток нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / А.П. Шот // Збірн. тез доп. УІ Міжн. наук.-практ. конф. [Фінансові механізми активізації підприємництва], (Львів, 10–11 листопада 2011 р.) / Мн-во фінансів України, Львів. держ. фінанс. академія. – Львів: Держ. фінанс. академія, 2011. – С. 217–220.
 8. Шот А.П. Удосконалення звітності підприємств як необхідна умова інтеграції України у світовий економічний простір / А.П. Шот // Економічні науки. Вісн. Львівськ. держ. фінанс. академії. – Львів : Держ. фінанс. академія, 2012. – № 23 . – С.149−157 .
 9. Шот А. П. Державний внутрішній фінансовий контроль та його ефективність в контексті євроінтеграційних процесів / А.П. Шот // Збірн. тез доп. УІІ Міжн. наук.-практ. конф. [Фінансові механізми активізації підприємництва], (Львів, 10–11 листопада 2013 р.) / Мн-во освіти і науки України, Львів. держ. фінанс. академія. – Львів: Держ. фінанс. академія, 2013. – С. 252-254..
 10. Шот А.П. Роль кредитної політики комерційних банків у забезпеченні їх ефективної діяльності / А.П. Шот // Економічні науки. Вісн. Львівськ. держ. фінанс. академії. – Львів : Держ. фінанс. академія, 2014. – № 26. – С.191−198 .
 11. Шот А.П. Оцінка діяльності та роль державного внутрішнього фінансового контролю і аудиту в сучасних умовах / А.П. Шот // Економічні науки. Вісн. Львівськ. держ. фінанс. академії. – Львів : Держ. фінанс. академія, 2014. – № 25. – С.76−83.
 12. Шот А.П. Тенденції розвитку туризму в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / А.П. Шот // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. [Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону], (Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.) / Мн-во освіти і науки України, ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці, 2015. – С. 97–100.
 13. Шот А.П. Вплив фінансово-економічної кризи на стан дебіторcько-кредиторської заборгованості підприємств / А.П. Шот // Матеріали звітної наук. конф. факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка (2-6 лютого 2016 р.). – Львів, 2016. – С.110-112.
 14. Шот А.П. Вплив фінансової кризи на стан дебіторcько-кредиторської заборгованості підприємств Львівщини. / А.П. Шот // Науковий вісн. Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород : 2016. Випуск (1) 47. Том 1. –  С. 306 -311.
 15. Шот А.П. Проблеми залучення депозитних коштів комерційними банками в умовах фінансової кризи / А.П. Шот, Т. М. Бахур // Матеріали II Міжнародної наук.-практ. конф. [Фінансово-кредитна система: вектор розвитку], (Ужгород, 26 квітня 2017 р.). – Ужгород, 2017. – С.103-104.
 16. Шот А.П. Удосконалення обліку розрахунків з кредиторами в умовах фінансової кризи.  / А.П. Шот //  Науковий вісн. Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород : 2017. Випуск (1) 49. Том 1. –  С. 370 –  374.
 17. Шот А.П. Зміни в законодавстві з питань оподаткування та обліку в Україні / А.П. Шот, А.С. Сівак // Бізнес-Інформ., 2017. – № 11. – С.80-88.

Біографія

У 1989 році закінчила Ленінградський фінансово-економічний інститут (спеціальність – “Ревізія і контроль”). Закінчивши навчальний заклад, працювала в КРУ у Львівській області.

З 1990 по 2015 р. працювала доцентом на кафедрі обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії.

З вересня 2015 року доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2010 році у ЛНУ „Львівська політехніка” захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Нагороди

Нагороджена грамотами ЛДФА та КРУ у Львівській обл. за багаторічну плідну працю і значний внесок у підготовку високопрофесійних фахівців для КРУ та фінансової системи України, за активну участь у національно-патріотичному вихованні молоді.

Розклад