Шевців Любов Юліанівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Наукові інтереси

Обліково-аналітичні аспекти стратегічно зорієнтованого управління: облік, аналіз, логістика                    

Курси

Публікації

Навчально-методичні видання та монографії

 1. Шевців Л.Ю. «Облік у банках» (збірник завдань для виконання практичних робіт) : навч. посіб. / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2010. – 220 с.
 2. Шевців Л.Ю. «Облік у банках» (курс лекцій) : навч. посіб. / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2010. – 262 с.
 3. Шевців Л.Ю. Навчально-методичні матеріали презентацій лекцій з навчальної дисципліни «Облік у банках» : навч. посіб. / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
 4. Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства : формування та оцінювання : монографія / Л.Ю. Шевців, І. Петецький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 244 с.
 5. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах : навч. посіб. / П.Ю. Буряк, Л.Ю.Шевців – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 440 с. Рекомендовано Мін. освіти і науки України (лист № 1/11-20158 від 27.12.2012).
 6. Шевців Л.Ю. Управлінський облік : навч.-методичний посіб. / Л.Ю.Шевців – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, –  480 с.
 7. Шевців Л.Ю. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю : монографія / С.В. Князь, Н.М. Байдала, Р.Б. Вільчуцька, Л.Ю. Шевців. – Львів : Вид-во “НУ Львівська політехніка”, 2014. –372с.

Статті (науково-метричні видання)

 1. Шевців Л.Ю. Вплив управлінських рішень на планування логістичних витрат машинобудівних підприємств / Шевців Л.Ю. // Економічні науки. Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – Т. 3 (140). – С. 191–195.
 2. Шевців Л.Ю. Теоретико-методичні підходи до оцінювання та планування логістичних витрат підприємств / Шевців Л.Ю. // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – № 34. – С. 276–287.
 3. Шевців Л.Ю. Маржинальний дохід як об’єкт маркетингового і логістичного аналізу в системі цінностей підприємства / Шевців Л.Ю. // Прометей : регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – Вип. 1(31). – С. 176–180.
 4. Шевців Л.Ю. До питання вибору постачальників промислового підприємства / П.Г.Ільчук, Р.Л.Сопільник, Л.Ю. Шевців // Логістика. Вісник НУ «Львівська політехніка»: Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво НУ «ЛП», 2010 – № 669. – С. 69–74.
 5. Шевців Л.Ю. Розвиток самоорганізації і знань підприємства та моделювання результатів логістико-маркетингової діяльності / О.Б.Мних, Л.Ю.Шевців // Економічні науки. Вісник Хмельницького національного університету. – 2010.– № 5. – Т.4 (166) – С. 26–32.
 6. Шевців Л.Ю. Дослідження ринку трубної продукції і результати ефективності виробничих структур / Л.Ю. Шевців // Економіка : проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 264: В 9 т.– Т.VI. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 1440–1448.
 7. Шевців Л.Ю. Основні аспекти впровадження концепції «розумної організації» на промисловому підприємстві / С.В.Леонова, Л.Ю. Шевців // Наукові записки Зб. наук. праць. Вісник Львівського університету бізнесу та права –2012. – №9. – С.55-60.
 8. Шевців Л.Ю. Маркетингові дослідження ринку страхових послуг для коригування стратегії розвитку страхової компанії бізнесу / Л.Ю. Шевців // Зб.наук.праць ДонДУУ. – Донецьк ДонДУУ, 2013. – т. XIV вип. 278 (серія «Економіка»). – С.376 – 390.
 9. Шевців Л.Ю. Управлінський облік як фактор підвищення конкурентоспроможності бізнесу / Л.Ю. Шевців, С.В. Приймак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.2. – С.316 – 323.
 10. Шевців Л.Ю. Управління відносинами в ланцюгу поставок на засадах Vested / Л.Ю. Шевців Л.Ю., Л.Я. Якимишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.3. – С.309–315.
 11. Шевців Л.Ю. Організація управлінського обліку логістичних витрат / Л.Ю.Шевців // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 11 (41). – Ч. 1. – Луцьк, 2014. – С. 319 –328.
 12. Шевців Л.Ю. Еластичність часу праці у формуванні кадрового потенціалу підприємства / Є.В. Крикавський, С.В. Леонова  Л.Ю. Шевців //   Збірник наукових праць  «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно ресурсного потенціалу регіону фінансова політика та інвестиції».  –  Рівне: НУВГП –  Вип. 20, №3, 2015. – С.145-156.
 13. Шевців Л.Ю. Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». – Львів, 2015. – № 833. – С. 153–159.
 14. Шевців Л.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення логістично-зорієнтованого стратегічного розвитку підприємства / Шевців Л.Ю., Шевців А.Б. // Технологічний аудит та резерви виробництва № 6/5 (26), 2015. – С.32-38. Web of Science
 15. Шевців Л.Ю. Концептуальні основи формування ефективної системи управління витратами машинобудівних підприємств / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 72-81. Web of Science
 16. Шевців Л.Ю. Міжнародні та національні чинники впливу на розвиток товарних ринків в Україні / О.Є. Шандрівська, Л.Ю. Шевців // Вісник ДНУ «Світове господарство», Дніпропетровськ. – Том 24. – Вип. 8, – С.93-104.  Web of Science
 17. Шевців Л.Ю. Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні / О.Є. Шандрівська, Л.Ю. Шевців // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки», Київ. 2016. – №7 (181), С.163-174. (ISNN:1993-6788). Scopus
 18. Шевців Л.Ю. Стратегічне логістичне управління діяльністю машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів / Л.Ю. Шевців // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Дніпропетровськ. – Вип. 9. – Т.25. – С.118-136. ISNN: 2409-9228. Web of Science

Біографія

У 1987 р. закінчила економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1987 – працювала інженером обчислювального центру, з 1990 р. бухгалтером, економістом, старшим бухгалтером, головним бухгалтером у підприємницьких структурах, з 2002 рік – викладач кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання та планування логістичних витрат машинобудівних підприємств» в Національному університеті «Львівська політехніка» (ДК № 055714 від 18.11.09). 1 липня 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки (протокол № 3/56-Д) присвоєне звання доцента кафедри обліку і аудиту.
З 2010 року – заступник завідувача кафедри з навчально-виховної роботи. За активної участі студентів академії було проведено чимало виховних заходів: до 155 років з дня народження Великого Каменяра – екскурсію до Національного літературно-меморіального музею Ів.Франка (с. Нагуєвичі); проведено відкритий виховний захід для відзначення 200-річчя від народження Т.Г.Шевченко. Кафедра є ініціатором проведення Тижнів професії. З нагоди святкування днів кафедри обліку і аудиту і Днів Обліково-економічного факультету проводилися відкриті виховні заходи: «Моя професія бухгалтер» (доц. Шевців Л. Ю.), «Практична підготовка студента – засіб зростання майбутнього бухгалтера і аудитора» (доц. Шевців Л. Ю.). У 2014-2015 н.р. до 100-річчя з дня створення Легіону УСС проведено відкритий виховний захід на тему «Не сміє бути в нас страху!» за участі студентів першого курсу спеціальності облік і аудит.
З 2009 по 2013 роки була рецензентом бакалаврських курсових робіт на кафедрі маркетингу та логістики НУ «Львівська політехніка». Відповідно до наказу № 1825л від 30.05 2013р була головою експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» у Бізнес-коледжі ПВНЗ «Європейський університет». У 2014-2015 н.р. з навчальної дисципліни «Управлінський облік» проведено відкрите лекційне заняття та відкрите практичне заняття – ділову гру на тему: «Бюджетування і контроль».

Розклад