Шевців Любов Юліанівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Наукові інтереси

Витрати: облік, управління, логістика; управлінський облік.

Курси

Публікації

1. Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства : формування та оцінювання : [монографія] / Л.Ю. Шевців, І. Петецький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 244 с.
2. Шевців Л.Ю. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю : [монографія] / С.В. Князь, Н.М. Байдала, Р.Б. Вільчуцька, Л.Ю. Шевців. – Львів : Вид-во “НУ Львівська політехніка”, 2014. –372с.
3. Буряк П.Ю. Облік на малих підприємствах [Текст]: навч. посіб. / П.Ю. Буряк, Л.Ю.Шевців – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 440 с. Рекомендовано Мін. освіти і науки України (лист №№ 1/11-20158 від 27.12.2012).
4. Шевців Л.Ю. Інтерактивний навчально-методичний комплекс з курсу «Особливості обліку на малих підприємствах» / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2010. – 166с.
5. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах // Засоби діагностики знань студентів. : Навч. пос. / Л.Ю. Шевців, Д.В. Долбнєва – Львів: ЛДФА, 2013. – 116 с.
6. Шевців Л.Ю. «Облік у банках» (збірник завдань для виконання практичних робіт) / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2011. – 148 с.
7. Шевців Л.Ю. «Облік у банках» (курс лекцій) / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2011. – 262 с.
8. Шевців Л.Ю. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни «Облік у банках» / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2011. – 114с.
9. Шевців Л.Ю. Навчально-методичні матеріали презентацій лекцій з навчальної дисципліни «Облік у банках» / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.
10. Шевців Л.Ю. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни «Управлінський облік» / Л.Ю. Шевців. – Львів: Видавництво ЛДФА, 2011. – 88 с.
11. Шевців Л.Ю. Практикум з курсу «Управлінський облік» / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2012. – 98 с.
12. Шевців Л.Ю. Опорний конспект з навчальної дисципліни «Управлінський облік» / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2014. – 144 с.
13. Матеріали з національно – патріотичного виховання студентської молоді на кафедрі обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії . – ЛДФА, Львів: Видавництво ЛДФА, 2011. – 116 с.
14. Методичні розробки тематично-виховних заходів студентської молоді на кафедрі обліку і аудиту. – ЛДФА, Львів: Видавництво ЛДФА, 2012. – 136 с.
15. Методично-виховні заходи з національного виховання, розвитку і соціалізації студентської молоді на кафедрі обліку і аудиту (до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка). – ЛДФА, Львів: Видавництво ЛДФА, 2014. – 148 с.
16. Шевців Л.Ю. Теоретико-методичні підходи до оцінювання та планування логістичних витрат підприємств / Шевців Л.Ю. // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – № 34. – С. 276–287.
17. Шевців Л.Ю. Маржинальний дохід як об’єкт маркетингового і логістичного аналізу в системі цінностей підприємства / Шевців Л.Ю. // Прометей : регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – Вип. 1(31). – С. 176–180.
18. Ільчук П.Г. До питання вибору постачальників промислового підприємства / П.Г.Ільчук, Р.Л.Сопільник, Л.Ю. Шевців // Логістика. Вісник НУ “Львівська політехніка“: Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво НУ “ЛП“, 2010 – № 669. – С. 69–74.
19. Мних О.Б. Розвиток самоорганізації і знань підприємства та моделювання результатів логістико-маркетингової діяльності / Мних О.Б., Л.Ю.Шевців // Економічні науки. Вісник Хмельницького національного університету. – 2010.– № 5. – Т.4 (166) – С. 26–32.
20. Шевців Л.Ю. Дослідження ринку трубної продукції і результати ефективності виробничих структур / Л.Ю. Шевців // Економіка : проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 264: В 9 т.– Т.VI. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 1440–1448.
21. Шевців Л.Ю. Підтримка та розвиток малого та середнього підприємництва / Л.Ю. Шевців // Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва : VI Міжнар. Наук.-практ. Конф., 10-11 листопада 2011 р. – Львів : ЛДФА, 2011. Т.1 – С. 204–207.
22. Леонова С.В. Основні аспекти впровадження концепції «розумної організації» на промисловому підприємстві / С.В.Леонова, Л.Ю. Шевців // Наукові записки Зб. наук. праць. Вісник Львівського університету бізнесу та права. – 2012. – №9. – С.55-60.
23. Шевців Л.Ю. Маркетингові дослідження ринку страхових послуг для коригування стратегії розвитку страхової компанії бізнесу / Л.Ю. Шевців// Зб.наук.праць ДонДУУ. – Донецьк ДонДУУ, 2013. – т. XIV вип. 278 (серія «Економіка»). – С.376 – 390.
24. Шевців Л.Ю. Управлінський облік як фактор підвищення конкурентоспроможності бізнесу /Л.Ю. Шевців, С.В. Приймак// Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.2. – С.316 – 323.
25. Шевців Л.Ю. Управління відносинами в ланцюгу поставок на засадах Vested / Л.Ю. Шевців Л.Ю., Л.Я. Якимишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.3. – С.309–315.
26. Шевців Л.Ю. Організація управлінського обліку логістичних витрат / Л.Ю.Шевців // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 11 (41). – Ч. 1. – Луцьк, 2014. – С. 319 – 328 с.
27. Крикавський Є.В. Еластичність часу праці у формуванні кадрового потенціалу підприємства / Є.В. Крикавський, С.В. Леонова Л.Ю. Шевців //Збірник наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону фінансова політика та інвестиції». – Рівне: НУВГП – Вип. 20, №3, 2015. – С.145-156.
28. Шевців Л.Ю. Управління інноваційним розвитком на засадах маркетингу і логістики / Л.Ю. Шевців // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, Е90 маркетинг, бізнес [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 березня 2015 р. // Черкас. держ. технол. у-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 69-70.

Біографія

У 1987 р. закінчила економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1987 – працювала інженером обчислювального центру, з 1990 р. бухгалтером, економістом, старшим бухгалтером, головним бухгалтером у підприємницьких структурах, з 2002 рік – викладач кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання та планування логістичних витрат машинобудівних підприємств» в Національному університеті «Львівська політехніка» (ДК № 055714 від 18.11.09). 1 липня 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки (протокол № 3/56-Д) присвоєне звання доцента кафедри обліку і аудиту.
З 2010 року – заступник завідувача кафедри з навчально-виховної роботи. За активної участі студентів академії було проведено чимало виховних заходів: до 155 років з дня народження Великого Каменяра – екскурсію до Національного літературно-меморіального музею Ів.Франка (с. Нагуєвичі); проведено відкритий виховний захід для відзначення 200-річчя від народження Т.Г.Шевченко. Кафедра є ініціатором проведення Тижнів професії. З нагоди святкування днів кафедри обліку і аудиту і Днів Обліково-економічного факультету проводилися відкриті виховні заходи: «Моя професія бухгалтер» (доц. Шевців Л. Ю.), «Практична підготовка студента – засіб зростання майбутнього бухгалтера і аудитора» (доц. Шевців Л. Ю.). У 2014-2015 н.р. до 100-річчя з дня створення Легіону УСС проведено відкритий виховний захід на тему «Не сміє бути в нас страху!» за участі студентів першого курсу спеціальності облік і аудит.
З 2009 по 2013 роки була рецензентом бакалаврських курсових робіт на кафедрі маркетингу та логістики НУ «Львівська політехніка». Відповідно до наказу № 1825л від 30.05 2013р була головою експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» у Бізнес-коледжі ПВНЗ «Європейський університет». У 2014-2015 н.р. з навчальної дисципліни «Управлінський облік» проведено відкрите лекційне заняття та відкрите практичне заняття – ділову гру на тему: «Бюджетування і контроль».

Розклад