Попович Дарія Володимирівна

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку, захист корпоративних прав держави, фінансові аспекти діяльності суб’єктів господарювання, проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства, управління в сфері оподаткування.

Автор 45 публікацій (у т.ч. – наукових статей у фахових виданнях – 13, співавтор 1 монографії, співавтор 1 навчального підручника, затвердженого МОН України, співавтор 2 навчальних посібників, один з них затверджений МОН України), з них – 23 наукового та 22 навчально-методичного характеру.

Курси

Публікації

 1. Попович Д.В. Підвищення інвестиційної привабливості акцій вітчизняних підприємств при управлінні їх ринковою вартістю / Л.Є. Альошина, Д.В. Попович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 125-132.
 2. Попович Д.В. Вплив сучасного стану фондового ринку на інвестиційну привабливість акцій підприємств / Д.В. Попович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3. – С. 226-233.
 3. Попович Д.В. Теоретико-правові підходи до оцінки ринкової вартості акцій вітчизняних підприємств / Д.В. Попович // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2010. – № 18. – С. 72-78.
 4. Попович Д.В. Особливості оподаткування дивідендів в Україні / Д.В. Попович, Х.С. Сичова // Вісник Львівської державної фінансової академії : [зб. наук. пр.] / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2013. – № 24. – С. 66–72.
 5. Попович Д.В. Теоретико-методологічні підходи до трактування сутності та складу фінансових ресурсів підприємств / Д.В. Попович // Вісник Львівської державної фінансової академії : [зб. наук. пр.] / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2014. – № 26. – С. 161–169.
 6. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації. Монографія / За ред. О.А. Біттера, А.Р. Дуба. – Львів, 2014. – 172 с. [Біттер О.А., Артус М.М., Дуб А.Р., Перетятко Л.А., Попович Д.В., Петик Л.О., Лукаш С.В., Полянчич Т.М., Радіца О.А., Голинський Ю.О. та ін.] (7,5 друк. арк.).
 7. Попович Д.В. Особливості застосування основних підходів до оцінювання бізнесу в період кризи / Д.В. Попович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : [зб. наук. пр.]. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.1. – С. 338–344.
 8. Попович Д.В. Концесія як форма державно-приватного партнерства: сутність, переваги і недоліки застосування [Електронний ресурс] / Д.В. Попович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 49–53. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html
 9. Попович Д.В. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та перспективи для України / Д.В. Попович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2015. – Вип. 10. Ч. 1. – С. 39–42.
 10. Попович Д.В. Бенчмаркінг як дієвий інструмент управління ефективністю підприємства / Д.В. Попович, О.Б. Тарнавська // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. – 2015. – Вип. 4. – С. 544-546.
 11. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр./ [ Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С.– Львів:«Сполом», – 2016. – Ч 1. – 412 с.

Біографія

Народилась 26 липня 1976 року у м. Львові.

ОСВІТА:

2016 – проходила стажування на кафедрі фінансів та фінансово-економічної безпеки Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

2015 – присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2011 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Формування та оцінка вартості акцій в системі їх інвестиційної привабливості»

2004 – 2007 – навчалася в аспірантурі Львівської державної фінансової академії на кафедрі фінансів

1993 – 1999 – Львівська комерційна академія – магістр зі спеціальності «Облік і аудит»  (з відзнакою – червоний диплом)

1983 – 1993 – Львівська ЗСШ №11 (з відзнакою – золота медаль)

РОБОТА:

2016 – по сьогоднішній день – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка

2013 – 2015 – доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2010 – 2013 – старший викладач кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2009 – 2010 – старший викладач кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії

2006 – 2009 – старший викладач кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії

2003 – 2006 – асистент кафедри фінансів Львівського державного фінансово-економічного інституту

1998 – 2003 – викладач економіки та підприємництва у класах економічного профілю СШ №63 м. Львова

Розклад