Перетятко Любов Антонівна

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Оцінка інвестиційної привабливості підприємств; особливості розвитку лізингу в розвинутих країнах світу та в Україні; лізинг як фінансовий інструмент інвестування в оновлення основних фондів підприємств, експортний потенціал: проблеми та перспективи.

Публікації

 1. Перетятко Л.А. Економіко-математична модель управління грошовими потоками лізингової компанії / Л.А. Перетятко // Інноваційна економіка. – 2010. – С. 216 – 220.
 2. Перетятко Л. А. Фінансові стратегії антикризового управління лізинговими компаніями: Монографія / П.Ю. Буряк, Л.А. Перетятко, Н.С. Ситник.– Львів: Сполом, 2011. – 208 с.
 3. Перетятко Л.А. Законодавчі умови та заходи державної підтримки розвитку лізингового бізнесу в кризовий та посткризовий періоди / Л.А. Перетятко, С.Я. Бугіль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18 – С. 147-151.
 4. Перетятко Л.А. Побудова сучасної системи ризик-менеджменту лізингових компаній / Л.А. Перетятко // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2011. – № 20. – С. 153-161.
 5. Перетятко Л. А. Удосконалення ризик-менеджменту лізингових компаній / Л.А.Перетятко // Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва в Україні : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листопада 2011 р. : зб. тез наук. доп. : [у 2 т. ]. – Т. 1. – Львів : ЛДФА, 2011. – С. 167-170.
 6. Перетятко Л.А. Регулювання розвитку лізингу / Л.А. Перетятко // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: сучасний стан та пріоритети розвитку». Тези доповідей. – Сімферополь: «ДІАЙПІ», 2011. – С. 141-143.
 7. Перетятко Л., О.Біттер О., Добровольська С. Розвиток вітчизняного сільського господарства у світлі праксеологічного підходу Людвіга Мізеса // Економічна теорія  та публічна  політика: цикл  конференцій  “Людвіґ фон  Мізес  і  сучасні  суспільства”  [Текст] :  зб.  наук.  пр.  /  за  наук.  ред. М. З. Буника,  І. Б. Кіянки.  —  Львів  :  ЛРІДУ  НАДУ,  2014. – С. 149 – 159. – Режим доступу: http:www.lvivacademy.com/download_4/vd/mizes_2015/MISES_2014.pdf
 8. Перетятко Л.А. Цінові тенденції на світовому та національному агропродовольчих ринках // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 р.). – Дніпропетровськ, 2015.
 9. Перетятко Л.А. Експортний потенціал України: проблеми і перспективи реалізації / Л.Д. Чалапко, Л.А. Перетятко, С.І. Козак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 247-253.
 10. Перетятко Л.А.  Стратегічні орієнтири розвитку міжнародного лізингу в Україні // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету ім. І. Франка за 2015 рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 42 – 45.
 11. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр./ [ Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С.– Львів:«Сполом», – 2016. – Ч 1. – 412 с.

Біографія

ОСВІТА

2014 – підвищувала кваліфікацію на кафедрі аналітичної економії і міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка.

2012 – присвоєно вчене звання доцент.

2010 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Фінансові стратегії антикризового управління лізинговими компаніями України».

1995 – 2000 – навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність “Фінанси і кредит”), який закінчила з відзнакою.

1996 – закінчила Державний університет «Львівська політехніка», за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері».

1976 – 1984 – навчалася у Бортятинській СШ (с. Бортятин Мостиського району Львівської області).

РОБОТА

2015 – по даний час – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка.

2001 – 2015 – доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії.

Розклад