ПАСІНОВИЧ ІРИНА ІГОРІВНА

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Є автором 35-х наукових праць, співавтором навчального посібника, двох колективних монографій.

Напрями наукових досліджень: фінансове планування та бюджетування; фінансові потоки на мікро- та макрорівні; структурна політика держави; фінансові аспекти економічного зростання.

Курси

Публікації

Основні публікації:

 1. Пасінович І.І. Просторово-диференційні тенденції соціального розвитку України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій : зб. наук. праць ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів : ІРД НАНУ, 2011. – Вип. 1 (87). – С. 300-309.
 2. Пасінович І.І., Ясіновська І.Ф. Місце ділової активності в аналізі фінансового стану підприємства та актуальність її оцінки // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр.; Львівський національний університет Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. − Вип. 24. – С. 301-307.
 3. Пасінович І.І., Сич О.А. Пріоритети фінансової стратегії на різних етапах життєвого циклу підприємства // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. пр. – Львів : ЛДФА, 2012. – № 23. – С. 225-235.
 4. Пасінович І.І. Сич О.А. Фінансові чинники активізації економічного зростання // Zeszyty naukowe. Wspolczesne problemy zarzadzania. − Nr 1. Rynki finansowe i finance przedsiebsorstw. − Jaroslaw : W-wo Panstwowej Wyzszej Szkoly Techiczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronislawa, 2013. − С. 97-108.
 5. .Миськів Г.В., Пасінович І.І. Інституційний механізм кредитного ринку та його ефективність // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова : зб. наук. пр. − Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечнікова, 2014. − Т. 19. Вип. 2/5. − С. 190-193.
 6. Пасінович І.І. Тенденції розвитку та перспективи відновлення вітчизняної банківської системи // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. пр. − № 26. − Львів : ЛДФА, 2014. − С. 145-155.
 7. .Пасінович І. І. Структурна політика як системоутворюючий елемент соціально-економічної політики держави / І. І. Пасінович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ»; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 32-37.
 8. Пасінович І.І. Формування фінансових джерел ревіталізації постіндустріальних міст / Ольга Сич, Ірина Пасінович // Економічний часопис-ХХІ. −2015. − № 9-10. − с. 87-90. (англійською мовою).
 9. Пасінович І.І. Підходи до структуризації економіки та роль фінансових потоків у структурних змінах / Пасінович І.І. // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. − 2016. − № 1. − С. 19-26.
 10. .Пасінович, І.І. Фінансові потоки структурних перетворень та необхідність їх державного регулювання / Ірина Ігорівна Пасінович // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – 2016. – Том 22 №1. – С. 41-47.
 11. .Пасінович І.І. Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні / І.І. Пасінович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). − С. 82-86.
 12. Пасінович І.І., Іванець Л.В.  Проблема правової ідентифікації суб’єктів господарювання та їх фінансової діяльності / І.І. Пасінович, Л.В. Іванець // Регіональна економіка. − 2016. − №1. − С. 178-187.
 13. Пасінович І.І. Доцільність використання методичного інструментарію фінансового контролінгу у фінансовому управлінні // Фінансові механізми активізації підприємництва : збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Львів, 7−8 листопада 2013 р.). − Львів : ЛДФА, 2013. – С. 278-281.
 14. Пасінович І.І. Необхідність стратегічного підходу в оновленні державного регулювання економіки // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів : Всеукраїнська науково-практична конференція, (Львів, 15 травня 2015 р.). − Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. С. 130-133.
 15. Пасінович І.І. Моральна домінанта − запорука успішності банківського бізнесу // Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 19 лютого 2016 р.). − С. 230-234.
 16. Система управління підготовкою робітничих кадрів Львівської області: стан та напрями вдосконалення // [монографія] / Інститут регіональних досліджень НАН України ; [відп. ред. д.е.н., проф. Л.К Семів]. – Львів : ІРД НАНУ, 2008. – 147 с.
 17. Стратегічні напрями активізації фондового ринку України / [монографія] / [П.Ю. Буряк, К.В. Васьківська, О.А. Біттер і ін.] за заг. ред. П.Ю. Буряка. − Львів : В-во ТзОВ Ліга-Прес, 2011. – 220 с.
 18. Фінансовий аналіз / [навчальний посібник] / П.Ю. Буряк, К.В. Васьківська, І.Ф. Ясіновська, І.І. Пасінович. – Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2011. – 308 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-7770 від 13.08.2010 р.)
 19. Пасінович І.І. Фінансове забезпечення розвитку економіки: досвід Польщі та України / Вовчак О.Д., Миськів Г.В., Пасінович І.І. / Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». − №2 (23), 2017. − Web of Science.
 20. Пасінович І.І. Необхідність і напрями модернізації механізму фінансового забезпечення ЖКГ / Пасінович І.І., Іванець Л.В. / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Зб. наук. праць. ДУ «ІРД ім. М.І. Долішнього АНУ» − Вип. 3(125), 2017 р. − С. 51-56.
 21. .Пасінович І.І. Технологічні інновації: виклики та перспективи для страхового ринку // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар. науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] І частина / За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017
 22. Пасінович І.І. Нова індустріалізація як інвестиційний пріоритет // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євро інтеграційних процесів в Україні : зб. тез наук. доп. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч. − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. − 2016. − С. 239-244.
 23. Пасінович І.І. Трансформаційні перетворення та їх вплив на фінанси суб’єктів господарювання // Зб. тез звітної наукової конференції ЛНУ імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2017 р.). − Львів : ЛНУ ім.. І. Франка, 2016. − С. 172-176.
 24. На V міжнародній науковій конференції «Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych» (22-23 czerwca 2017. −  PWSTE. – Jaroslaw. Polska) дистанційна участь: Pasinovych I. Financial leverages of structural changes in transition economy (Фінансові важелі стимулювання структурних змін в транзитивній економіці).
 25. Пасінович І.І. Підходи до структуризації економіки та роль фінансових потоків у структурних змінах / Пасінович І.І. // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. − 2016. − № 1. − С. 19-26.
 26. Пасінович, І.І. Фінансові потоки структурних перетворень та необхідність їх державного регулювання / Ірина Ігорівна Пасінович // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – 2016. – Том 22 №1. – С. 41-47.
 27. Пасінович І.І. Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні / І.І. Пасінович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). − С.
 28. Пасінович І.І., Іванець Л.В.  Проблема правової ідентифікації суб’єктів господарювання та їх фінансової діяльності / І.І. Пасінович, Л.В. Іванець // Регіональна економіка. − 2016. − №1. − С. 178-187.
 29. Пасінович І.І. Фінансове забезпечення розвитку економіки: досвід Польщі та України / Вовчак О.Д., Миськів Г.В., Пасінович І.І. / Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». − №2 (23), 2017. − С. 361-371. − Web of Science.
 30. Пасінович І.І. Необхідність і напрями модернізації механізму фінансового забезпечення ЖКГ / Пасінович І.І., Іванець Л.В. / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Зб. наук. праць. ДУ «ІРД ім. М.І. Долішнього АНУ» − Вип. 3(125), 2017 р. − С. 51-56.
 31. Пасінович І.І., Сич О.А. Модернізація механізмів державного регулювання економіки України // Зб. наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», УБС, Харківський ННІ. − Вип. 1 (24), 2018. − С. 398-408. − Web of Science.
 32. Пасінович І.І. Проблеми та напрями удосконалення надання державної допомоги суб’єктам господарювання // Формування ринкової економіки в Україні : наук. збірник / Львівський національний університет імені Івана Франка. − Львів, 2018. − Вип. 39. С. 118-127. − Index Copernicus.
 33. Пасінович І.І. Необхідність та умови відновлення кредитування для забезпечення економічного зростання в Україні / Пасінович І.І., Кучма М.І. // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. 20. Частина 2, 2018. − С. 161-166. − Index Copernicus.
 34. Пасінович І.І., Сич О.А. Індустріальна політика як драйвер економічного зростання: досвід ЄС для України // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал ДУ «ІРД імені М. Долішнього НАН України». − 2019. − №2. − С. 56-64. − Index Copernicus.
 35. Пасінович І.І., Дмитрук В.О. Кредитування реального сектора економіки регіону: стан, проблеми, перспективи // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал ДУ «ІРД імені М. Долішнього НАН України». − 2019. − №3. (прийнята до публікації). − Index Copernicus.
 36. Iryna Pasinovych. Experience of economic reforms’ implementation in Poland and Ukraine / Lyubov Нalkiv, Galina Myskiv, Iryna Pasinovych // International Journal of New Economics and Social Sciences № 1(7), 2018 − Published by: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska.− Р. 51-62.
 37. Pasinovych I. Priorities of financial strategy at the different stages of the life cycle of the enterprise / Olga Sych, Iryna Pasinovych // Finanse i rachunkowość ,red. Anna Ćwiąkała-Małys // Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław. – N 4/2018. − Р. 143-155.

Біографія

Народилась у м. Львові. Вищу освіту здобула у Львівському державному університеті імені Івана Франка; навчалась на денній формі за спеціальністю «економіка підприємства», у 1997 році закінчила університет з відзнакою.

Після закінчення університету розпочала професійну діяльність як державний службовець на посаді економіста. З 1998 року працювала викладачем Львівського техніко-економічного коледжу, у 2000-2001 рр. − асистент на кафедрі менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.

У 2009 р. захистила дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України (тема дисертації − «Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин»). У цьому ж році розпочала роботу на посаді доцента у Львівській державній фінансовій академії.  В 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання.

.

Розклад