КОГУТ МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: асистент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Теоретико-методологічні основи міжнародного трансферу технологій, вплив міжнародного трансферу технологій на економічне зростання в різних країнах світу

Курси

Публікації

 1. Когут М. В. Розвиток інновацій та технологій в умовах глобалізації: світовий досвід та Україна / М. В. Когут // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини– 2014. – Вип. 36(1). – С. 92-100.
 2. Когут М. В. Вплив транснаціональних корпорацій на міжнародний трансфер технологій / М. В. Когут // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка.– 2015. – Т. 20, Вип. 3. – С. 19-22.
 3. Когут М. В. Теоретико-методологічні основи аналізу міжнародного трансферу технологій / М. В. Когут // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту: зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 13. – С. 161 166.

Публікації у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Index Copernicus:

 1. Когут М. В. Трансфер технологій в Україні та США: економетричний аналіз / М. В. Когут // Економічний простір: зб. наук. праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2015. – № 107. – С. 28–35.
 2. Когут М. В. Аналіз розвитку трансферу технологій в країнах світу / М. В. Когут // Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки – 2016. –вип. 18, ч. 1. – С. 36– 39.
 3. Когут М. В. Роль ТНК на міжнародному ринку трансферу технологій / М. В. Когут // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 6(1). – С. 175-177.
 4. Kohut M. The Influence of Foreign Direct Investmenton International Technology Transfer / М. Kohut // Handel wewnetrzny. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. – 2016. – Nr. 4 (363). – S. 69–76.

Співавторство у колективній монографії:

 1. Kohut M.V., Hrynkevych S.S. Technology transfer in the system of international economic relations //Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Wieslaw Olszewski, Magdalena Osinska, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – 203 p.

Тези наукових доповідей:

 1. Когут М. В. Ефективність міжнародного трансферу технологій як чинник економічного добробуту України / М. В. Когут // Шевченківська весна: Економіка, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ / за заг. ред. проф. В. Д. Базилевича. – Київ : ДП “Прінт-Сервіс”, 2013. – Вип. ХI. – С. 278–279.
 2. Когут М. В. Сучасний світовий ринок технологій та перспективи його розвитку / М. В. Когут // Глобальні проблеми та світовий економічний розвиток: матеріали XXIX міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 6–7 вересня 2013 року; Громадська організація “Львівська економічна фундація”. – Львів : ЛЕФ, 2013. – С. 43–46.
 3. Когут М. В. Міжнародний трансфер технологій як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіону / М. В. Когут // Інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 вересня 2013року; Національний гірничий університет. – Дніпро : Видавничий дім “Гельветика”, 2013. – С. 17–18.
 4. Когут М. В. Перспективи України у міжнародному трансфері технологій / М. В. Когут // Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 27–28 вересня 2013 року: у 2 ч.; Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Донецьк : ГО “СІЕУ”, 2013. – Ч. 2. – С. 21–23.
 5. Когут М. В. Проблеми і перспективи стимулювання інноваційного розвитку української економіки / М. В. Когут // Механізми державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 27–28 вересня 2013 року; Інститут економіки та міжнародних відносин “Ужгородський національний університет”. – Ужгород, 2013. – С. 20–21.
 6. Kohut M. Influence of international technology transfer on the environmental and economic development / M.Kohut // Materials of Second International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 22–23, 2013. – P. 1. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2013. – P. 51–53.
 7. Когут М. В. Пріоритети включення економіки України в глобальне технологічне співробітництво / М. В. Когут // Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014 року; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 44–45.
 8. Когут М.В. екологічні аспекти міжнародного трансферу технологій: світовий досвід та Україна // збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції на тему «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях», Львів, 20-21.10.2015 р. – Львів. – 2015. – С. 29-30.
 9. Kohut M. International technology transfer in the context of the competitive advantages of the country / M. Kohut // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. матер. V щоріч. міжн. наук.-практ. конф., 22.04.2016 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 172–175.
 10. Когут М.В. Суть та принципи міжнародного трансферу технологій / М. Когут // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. матер. VІІІ щоріч. міжн. наук.-практ. конф., 16.09.2017 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 220 –224.
 11. Когут М.В. Проблеми і перспективи участі України у міжнародному трансфері технологій // збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції на тему «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях», Львів, 25-26.10.2017 р. – Львів. – 2017. – С. 29-32.

 

 

Біографія

ОСВІТА

У 2012 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «міжнародний бізнес» та отримала диплом магістра з відзнакою.

У 2011 році вступила на гуманітарно – природничий факультет  Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «англійська мова та література», який закінчила у 2015 році.

У 2017 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.02- Світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему: «Міжнародний трансфер технологій як чинник економічного зростання».

РОБОТА

З вересня 2017 р. – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного аграрного університету.

З вересня 2017 р. – асистент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад