Карпінський Борис Андрійович

Посада: професор кафедри економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: borys.karpinskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 Основні напрями наукової діяльності: стратегіологія розвитку держави, збалансованість фінансової системи, оцінювання державотворчого патріотизму нації, продуктивність і сталий розвиток економіки, які мають світову пріоритетність. Зокрема, Карпінським Б.А. кристалізовано сутнісні основи державотворчого патріотизму з позиції податкової домінанти та розроблена управлінська концепція. Вперше здійснено порівняльний аналіз ряду конституцій щодо фінансового забезпечення державотворення. Проаналізовано еволюцію підходів до кількісної складової в українських конституціях. Вперше акцентовано увагу на тому, що нині не просто зменшується чисельність громадян України – саме головне, з ідеології стратегічних можливостей держави, зменшується чисельність платників податків. Обґрунтовано потребу введення в Конституцію України принципової парадигми щодо державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти. Наукові результати досліджень відбито в 4-х томній монографії, яка видана в започаткованій Карпінським Б.А. у 2004 році спеціальній серії наукових видань «Економіка території». В 2007 році ним започаткована наукова серія «Фінансові стратегії» (видано 3 томи).
Результати його наукових досліджень апробовані на міжнародних та українських наукових конференціях, симпозіумах, виставках, зокрема, у США, Японії, Португалії, Болгарії, Польщі, Чехії, Росії тощо. Має понад 400 наукових публікацій, з них – 16 підручників і навчальних посібників та 19 монографій.
Карпінський Б.А. здійснює керівництво науково-дослідною проблематикою та підготовкою аспірантів. Зокрема, в останній період науковий керівник тем: «Розробка концепції та інструментарію оцінювання і порівняння державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти» (номер держреєстрації 0113U000590) (фундаментальна тематика); «Розробка методики визначення впливу негативної синергічності на фінансову продуктивність регіону» (номер держреєстрації 0113U000591) (прикладна тематика), які фінансуються Міністерством освіти і науки України. У 2009-2011 рр. був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К.35.886.01. Під його науковим керівництвом захищено 7 кандидатських робіт.
Співпрацює з багатьма провідними науковими та виробничими колективами України і зарубіжжя. Приймав безпосередню участь у розробці ряду крупних програм розвитку території, а саме: Державна програма соціально-економічного розвитку Карпатського регіону (Постанова Кабінету Міністрів України №368); Державна програма соціально-економічного розвитку Поділля (Постанова Кабінету Міністрів України №279); Програма державної підтримки комплексного розвитку м. Львова (Постанова Кабінету Міністрів України № 1406), Стратегії соціально-економічного розвитку Львівської області до 2020 року. Він є співавтором Державного класифікатора України (ДК017-98) «Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності», який згідно Постанови Кабінету Міністрів України з 1999 р. введено в дію в усіх відомствах.
З 2004 р. – академік Міжнародної Кадрової Академії.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Карпинский Б.А. Финансовый климат территории и ее потенциал: сущность и взаимодействие в повышении конкурентоспособности социально-экономической системы // Факторы устойчивого развития регионов : [монография] / А.М. Белоусова, Б.А. Карпинский, В.О. Григоренко и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : „СИБ-ПРИНТ”, 2013. – 199 с.
 2. Карпинский Б.А. Влияние финансовой глобализации на экономическую безопасность государства в системе внешнеторговых отношений / Экономическая безопасность в условиях глобализации : [монография] // АА. Баранников, Б.А. Карпинский, В.Я. Дубык и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2013. – 170 с.
 3. Карпінський Б.А. Інноваційне мале та середнє підприємництво, як інструмент генерування фінансового потенціалу території / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко, Карпінська О.Б. // Інтеграція економічних та інформаційних  процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. (С. 230-254).
 4. Карпінський Б.А. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научные ответы на вызовы современности: экономика. В 2 книгах. К 1. : монография. – Одесса : Куприенко СВ, 2016. – 178 с. (С. 7-35, 164-171). http://www.sworld.com.ua/files/content_simp/s6/book2.1.pdf
 5. Карпінський Б.А. Фінансовий механізм формування інтегрованих підприємницьких структур в Україні / Б.А. Карпінський, О. В. Горбачевська // Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств: загрози та виклики: монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2016. – 350 с. (С. 140-164).
 6. Карпінський Б.А. Стратегіологія розвитку фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур в Україні / Б.А. Карпінський, О.В. Горбачевська // Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки : монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 272 с. (С. 25-50).
 7. Карпінський Б.А. Стратегіологія формування та реалізації фінансово-економічних переваг застосування авіації у сільськогосподарському виробництві / Б.А. Карпінський., Р.Т. Владика // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств : монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. – 384 с. (С. 106-139).
 8. Карпінський Б. А. Стратегіологія розвитку інвестиційних платформ як ефективних фінансових посередників у системі фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 18-36.

 Навчальні посібники:

 1. Карпінський Б.А. Вступ до економетрики: Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 296 с. (16,8 д.а. / 4,2 д.а.).
 2. Карпінський Б.А. Економетрика : Парна лінійна регресія: Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 80 с.
 3. Карпінський Б.А. Економетрика : Множинна регресія (класична й узагальнена моделі): Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка.. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 101 с.
 4. Карпінський Б.А. Вибрані розділи економетрики: Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 88 с.
 5. Карпінський Б.А. Вступ до економетрики : Навчальний посібник / І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – 280 с.

 Статті:

 1. Карпінський Б.А. Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, оцінювання, динаміка / Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2013. – Вип. 23.1. – С. 183-189.
 2. Карпінський Б.А. Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи / Б.А. Карпінський, О.П. Буряк, В.Я. Дубик // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 177-184.
 3. Карпінский Б.А. Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2013. – Вип. 23.3. – С. 331-337.
 4. Карпінський Б.А. Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і Європейського Союзу в умовах глобалізації / Б.А. Карпінський, В.Я. Дубик // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2013. – Вип. 23.4. – С. 147-156.
 5. Карпінский Б.А. Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2013. – Вип. 23.7. – С. 139-151.
 6. Карпінський Б.А. Фінансова глобалізація в контексті зрушень у національних фінансових системах: еволюційний підхід / Б.А. Карпінський, В.Я. Дубик, О.П. Буряк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 150-158.
 7. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу (Частина І) / Б.А. Карпінський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 211-219.
 8. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу (Частина ІІ) / Б.А. Карпінський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 221-231.
 9. Карпінський Б.А. Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі / Б.А. Карпінський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 362-375.
 10. Карпінський Б.А. Синергетика: еволюція поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі. Частина І / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 366-375.
 11. Карпінський Б.А. Синергетика: еволюція поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі. Частина ІІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 252-259.
 12. Карпінський Б.А. Взаємовплив збалансованості фінансової системи та фінансового потенціалу території: методика оцінювання фінансового потенціалу у процесі прийняття управлінських рішень / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. – Львів : ЛДФА, 2013. – № 24. – С. 35-45.
 13. Карпінський Б.А. Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (Частина І) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – №11-12(І). – С. 91-94.
 14. Карпінський Б.А. Фінансовий клімат території: теоретичні основи та концепція оцінювання (Частина ІІ) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – – №11-12(ІІ). – С. 33-37.
 15. Карпінський Б.А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти / Б.А. Карпінський – Львів: ЛДФА, 2014. – 12 с.
 16. Карпінський Б.А. Політична непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 157-167.
 17. Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України Економічний часопис-ХХІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64.
 18. Карпінський Б.А. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (Частина І) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 199-208.
 19. Карпінський Б.А. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (Частина ІІ)) / Б.А. Карпінський В.О. Григоренко, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 155-168.
 20. Карпінський Б.А. Еволюція концепцій бюджетоутворюючих податків / Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка //Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2014. – № – С. 52-62.
 21. Карпінський Б.А. Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків / Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 221-231.
 22. Карпінський Б.А. Еволюція підходів у моделюванні соціально-економічних процесів і сталого розвитку / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. – С. 253-265.
 23. Карпінський Б.А. Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання і порівняння / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – С. 223-234.
 24. Карпінський Б.А. Модель сталого розвитку економіки: формування та порівняльна динаміка змін. Частина І / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців, // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 13-27.
 25. Карпінський Б.А. Модель сталого розвитку економіки: формування та порівняльна динаміка змін. Частина ІІ / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 7-21.
 26. Карпінський Б.А. Функціонування міст – важлива складова державотворчого патріотизму нації / Б.А. Карпінський, Г.О. Комарницька // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2016. – Випуск 1(5). – С. 228-236.  – фах.
 27. Карпінський Б. А. Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур / Б. А. Карпінський, О.В. Горбачевська  // Бізнес Інформ. – 2016. – №4. – C. 226–231. – фах.
 28. Карпінський Б.А. Формування і управління фінансово-податковим механізмом інвестиційного зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Научный взгляд в будущее. – 2016. – Выпуск 1(1). – Том 5. – С. 19-30. – фах.
 29. Карпінський Б. А. Децентралізація: сутнісний апарат та можливості фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська // Бізнес Інформ. – 2016. – №8. – С. 29–36. (0,5 д.а.) – фах.
 30. Карпінський Б. А. Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі транскордонної інтеграції / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 71-78. – фах.
 31. Карпінський Б.А. Теоретичні основи фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання / Д.Я. Максимів, Б.А. Карпінський // Одеський науковий часопис. – 2016. – №2 (27). – С. 18–28. – фах.
 32. Карпінський Б. А. Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації крізь призму податкового чинника розбудови держави / Б. А. Карпінський, Г. В. Капленко // Бізнес Інформ. – 2016. – №11. – C. 247–252. – фах.
 33. Карпінський Б.А. Основні аспекти державотворчого патріотизму нації / Карпінський Б.А., Пак Н.Т. // Науковий огляд. – 2017. – №2(34) – С. 1-27.
 34. Карпінський Б. А. Стратегіологія формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-ресурсного коридору на засадах програмно-цільового управління та задіювання інвестиційних платформ / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Бізнес Інформ. – 2017. – №7. – C. 76–85.
 35. Карпінський Б. А. Фінансово-організаційні основи оцінювання та порівняння науково-публікаційної активності працівників наукової сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації // Бізнес Інформ. – 2017. – №12. – C. 209–217.
 36. Карпінський Б. А. Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина // Проблеми економіки. – 2017. – №4. – C. 88–95.

Публікації у матеріалах конференцій:

 1. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації : основи та перспективи активізації / Б.А. Карпінський // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 9-15.
 2. Карпінський Б.А. Оцінювання синергетичного ефекту фінансового механізму конкурентоспроможних інтегрованих підприємницьких структур України / Б.А. Карпінський, О.В. Горбачевська // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств : Зб. мат.-лів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016р. / Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 28-31. – всеукр.
 3. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: проявність, виклики і податкова домінанта / Б.А. Карпінський // Соціальна відповідальність: сучасні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – С. 57-59. – міжн.
 4. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації : фінансова доктрина життєформування й розвитку держави / Б.А. Карпінський // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 грудня 2016 року м. Одеса. – Одесса : Бондаренко М.О., 2016. – С. 210-212. – міжн.
 5. Карпінський Б. А. Фіскальний механізм прояву державотворчого патріотизму нації / Б. А. Карпінський // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 27−31 березня 2017 р. / Університет ДФС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Науково-дослідний інститут фіскальної політики. – Ірпінь : Видавництво Університету ДФС України, 2017. – С. 135-139.
 6. Карпінський Б. А. Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком на прикордонних територіях / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 27−31 березня 2017 р. / Університет ДФС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Науково-дослідний інститут фіскальної політики. – Ірпінь : Видавництво Університету ДФС України, 2017. – С. 350-354.
 7. Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації : стратегіологія розвитку фінансової домінанти / Б. А. Карпінський // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2017 року м. Одеса. – Одесса : Бондаренко М.О., 2017. – С. 191-193.
 8. Карпінський Б. А. Програмно-цільове управління фінансово-економічним станом і розвитком у прикордонні / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2017 року м. Одеса. – Одесса : Бондаренко М.О., 2017. – С. 145-147.
 9. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації : територіальний розріз / Б.А. Карпінський // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 20-26.
 10. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: виклики, домінанти, оцінювання / Б. А. Карпінський // Збірник тез доповідей Дискусійного клубу «Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації» (в рамках Фестивалю науки 2017 р.), 17.05.2017 р., факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 6-12.

Подано 71 заявку до Державної служби захисту інтелектуальної власності України, за напрямками діяльності наукової школи (фундатор – професор Карпінський Б.А.) «Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного господарства»:

 Управління і економіка національного господарства

 1. Стратегіологія розвитку держави за сучасних викликів
 2. Strategic tax management as the trend of new economic science – strategiology
 3. Економічна безпека в контексті нарощування продуктивності економіки України
 4. Конкурентоспроможність як відображення інноваційного регіонального розвитку промисловості
 5. Фінансова продуктивність національного господарства в умовах глобальних фінансових викликів
 6. Основи формування стратегічного податкового менеджменту
 7. Реформування податково-бюджетних відносин як механізм посилення конкурентоспроможності національної економіки
 8. Удосконалення взаємин податкової служби з платниками податків
 9. Особливості прояву економічних суперечностей у податково-бюджетній сфері економіки
 10. Особливості прояву суперечностей у територіальних податково-бюджетних відносинах
 11. Особливості ресурсного потенціалу в системі податкового контролю
 12. Реалізація ресурсного потенціалу податкових органів як метод нарощування податкових надходжень до бюджету держави
 13. The priority trends of disagreements avoiding in tax-budget sphere
 14. Податок на нерухомість: потреба та становлення в Україні
 15. Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання та порівняння
 16. Модель сталого розвитку економіки: формування і порівняльна динаміка змін (у двох частинах)
 17. Моделювання науково-технічного прогресу на основі засад сталого розвитку економіки
 18. Ефективність інноваційних технологій в системі викладач – студент
 19. Фінансово-економічний стан та перспективи розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну
 20. Фінансове забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної продукції – важливий чинник поглиблення зовнішньоторговельних відносин України з країнами Європейського Союзу
 21. Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і Європейського Союзу в умовах глобалізації
 22. Інноваційно-технологічний потенціал підприємств регіону: аналіз формування та фінансування
 23. Інвестиційний клімат західного регіону України: етапи становлення та розвитку
 24. Фінансово-статистична оцінка ефективності підприємництва в контексті регіональних товарних груп
 25. Соціодіалектологія та демографічна криза в Україні
 26. Socio-dialectal transformations due to demographic contradictions in Ukraine
 27. Інфляційні очікування: прояви та загрози економічній безпеці держави
 28. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (у двох частинах)

 

Формування та функціонування державотворчого патріотизму нації з позиції кількісної (податкової) домінанти

 1. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання зі сторони податкової домінанти
 2. Державотворчий патріотизм нації: проявність, виклики і податкова домінанта
 3. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти
 4. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу (у двох частинах)
 5. Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі
 6. Положення про транскордонну науково-дослідну лабораторію з фінансово-економічних проблем державотворення. Ustalenia dotyczace transgranicznego laboratorium naukowo-badawczego problematyki funkcjonowania panstwa w obszarze finansowo-ekonomicznym
 7. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти
 8. Функціонування міст – важлива складова державотворчого патріотизму нації

 

Інструментарій та моделювання у фінансовій системі держави

 1. Закон збалансованості фінансової системи та його вплив на економічну безпеку
 2. Методологія збалансованості фінансової системи держави
 3. Збалансованість фінансової системи держави як інтегральний індикатор стану фінансової безпеки
 4. Підприємництво в стратегіології розвитку та його вплив на збалансованість фінансової системи держави
 5. Інтегральний індикатор збалансованості фінансової системи України з огляду фінансової безпеки
 6. Інтегральний індикатор збалансованості регіональної фінансової системи в оцінці фінансової безпеки
 7. Індикатори фінансової безпеки в контексті збалансованості фінансової системи держави
 8. Оцінювально-прогностичний підхід щодо впливу бюджетоутворюючих податків на збалансованість фінансової системи держави
 9. Вплив інвестиційних процесів на регіональну збалансованість фінансової системи
 10. Основи формування інтегрального індикатора збалансованості фінансової системи України та регіонів з позицій фінансової безпеки
 11. Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи
 12. Фінансова глобалізація в контексті зрушень у національних фінансових системах: еволюційний підхід
 13. Негативна синергічність фінансової продуктивності регіонів України за впливу глобальних фінансових викликів
 14. Вплив системи адміністрування податку на додану вартість на регіональний розвиток
 15. Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території
 16. Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, оцінювання, динаміка
 17. Динаміка та моделювання надходжень бюджетоутворювальних податків у фінансовій системі держави
 18. Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової політики держави
 19. Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію
 20. Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень
 21. Фінансовий клімат території: основи і прояви
 22. Політична непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території

 

Управлінські механізми та підходи

 1. Механізм державного управління економічним розвитком території в контексті збалансованості фінансової системи
 2. Механізм формування та управління збалансованістю фінансової системи території
 3. Функціонування механізму збалансованості фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів
 4. Формування і управління фінансово-податковим механізмом інвестиційного зростання
 5. Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур
 6. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави
 7. Фінансове забезпечення як складова менеджменту сімейної медицини в Україні
 8. Формування і розвиток лідерських основ в умовах глобальних фінансових викликів
 9. Еволюція підходів у моделюванні соціально-економічних процесів сталого розвитку
 10. Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків
 11. Еволюція концепцій бюджетоутворюючих податків
 12. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання
 13. Децентралізація: сутнісний апарат і можливості фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання

Патенти на винахід (корисну модель):

 1. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67037. – 04.08.2016.
 2. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу (у двох частинах) – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу» (у двох частинах) / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67038. – 04.08.2016.
 3. Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67035. – 04.08.2016.
 4. Положення про транскордонну науково-дослідну лабораторію з фінансово-економічних проблем державотворення. Ustalenia dotyczace transgranicznego laboratorium naukowo-badawczego problematyki funkcjonowania panstwa w obszarze finansowo-ekonomicznym – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Положення про транскордонну науково-дослідну лабораторію з фінансово-економічних проблем державотворення. Ustalenia dotyczace transgranicznego laboratorium naukowo-badawczego problematyki funkcjonowania panstwa w obszarze finansowo-ekonomicznym» / Б. А. Карпінський, Ришард Пукала // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67078. – 09.08.2016.
 5. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67080. – 09.08.2016.
 6. Фінансово-економічний стан та перспективи розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-економічний стан та перспективи розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67710. – 09.09.2016.
 7. Фінансове забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної продукції – важливий чинник поглиблення зовнішньоторговельних відносин України з країнами Європейського Союзу – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансове забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної продукції – важливий чинник поглиблення зовнішньоторговельних відносин України з країнами Європейського Союзу» / Б. А. Карпінський, В. Я. Дубик // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67710. – 09.09.2016.
 8. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (у двох частинах) – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора» (у двох частинах) / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко, О. Б. Карпінська // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67027. – 04.08.2016.
 9. Вплив системи адміністрування податку на додану вартість на регіональний розвиток – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Вплив системи адміністрування податку на додану вартість на регіональний розвиток» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67712. – 09.09.2016.
 10. Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67079. – 09.08.2016.
 11. Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, оцінювання, динаміка – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Соціально-економічний розвиток території та нарощування надходжень від бюджетоутворювальних податків: взаємозв’язок, оцінювання, динаміка» / Б. А. Карпінський, С. К. Шкулка // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67025. – 04.08.2016.
 12. Динаміка та моделювання надходжень бюджетоутворювальних податків у фінансовій системі держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Динаміка та моделювання надходжень бюджетоутворювальних податків у фінансовій системі держави» / Б. А. Карпінський, С. К. Шкулка // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67033. – 04.08.2016.
 13. Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової політики держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової політики держави» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67034. – 04.08.2016.
 14. Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію» / Б. А. Карпінський // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67036. – 04.08.2016.
 15. Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Збалансованість фінансової системи і фінансовий потенціал території: методологія та оцінювання стану при прийнятті управлінських рішень» / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67039. – 04.08.2016.
 16. Політична непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Політична непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території» / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67040. – 04.08.2016.
 17. Формування і управління фінансово-податковим механізмом інвестиційного зростання – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Формування і управління фінансово-податковим механізмом інвестиційного зростання» / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67723. – 09.09.2016.
 18. Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур» / Б. А. Карпінський, О. В. Горбачевська // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67722. – 09.09.2016.
 19. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави» / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67720. – 09.09.2016.
 20. Формування і розвиток лідерських основ в умовах глобальних фінансових викликів – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Формування і розвиток лідерських основ в умовах глобальних фінансових викликів» / Б. А. Карпінський, Ю. І. Стеблецька // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67711. – 09.09.2016.
 21. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання – Карпінський Б. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання» / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська // Державна служба інтелектуальної власності України. – № 66839. – 21.07.2016.

Біографія

Освіта: закінчив у 1976 р. Львівський державний університет ім. Івана Франка, фізичний факультет.

У 1990 р. в Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічні фактори прискорення впровадження науково-технічних розробок в умовах інтенсифікації виробництва». У 1996 р. присуджено вчене звання старший науковий співробітник, у 2004 р. – доцента, а у 2011 р. – професора. З 2004 р. – академік Міжнародної Кадрової Академії.

З 1981 р. працює в системі освіти та Національної академії наук України. Зокрема, 1981-1996 рр. – наукова робота у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України, де пройшов шлях від інженера до завідувача сектором, заступника вченого секретаря інституту. У 1986-1996 рр. – член Вченої ради Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. 1994-2001 рр. – наукова діяльність у міжвідомчому відділі Інституту регіональних досліджень НАН України (Львів) та Науково-дослідному інституті статистики Державного комітету статистики України (Київ) на посадах: старший науковий співробітник, з 2000 р. – провідний науковий співробітник. Одночасно у 1996-2001 рр. – заступник директора Львівської філії Центру розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України.

З 2001 р. і донині – фундатор і завідувач кафедри економіки та менеджменту (започаткував читання на кафедрі понад 30 нових дисциплін), член Вченої ради. Водночас здійснює наукове керівництво випускними роботами у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів Державної податкової служби України (відділення західного регіону).

Основні напрями наукової діяльності: стратегіологія розвитку держави, збалансованість фінансової системи, оцінювання державотворчого патріотизму нації, продуктивність і сталий розвиток економіки, які мають світову пріоритетність. Зокрема, Карпінським Б.А. кристалізовано сутнісні основи державотворчого патріотизму з позиції податкової домінанти та розроблена управлінська концепція. Вперше здійснено порівняльний аналіз ряду конституцій щодо фінансового забезпечення державотворення. Проаналізовано еволюцію підходів до кількісної складової в українських конституціях. Вперше акцентовано увагу на тому, що нині не просто зменшується чисельність громадян України – саме головне, з ідеології стратегічних можливостей держави, зменшується чисельність платників податків. Обґрунтовано потребу введення в Конституцію України принципової парадигми щодо державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти. Наукові результати досліджень відбито в 4-х томній монографії, яка видана в започаткованій Карпінським Б.А. у 2004 році спеціальній серії наукових видань «Економіка території». В 2007 році ним започаткована наукова серія «Фінансові стратегії» (видано 3 томи).

Результати його наукових досліджень апробовані на міжнародних та українських наукових конференціях, симпозіумах, виставках, зокрема, у США, Японії, Португалії, Болгарії, Польщі, Чехії, Росії тощо. Має понад 500 наукових публікацій, з них – 20 підручників і навчальних посібників та 19 монографій. Отримав понад 70 свідоцтв на авторське право від Державної служби інтелектуальної власності України.

Карпінський Б.А. здійснює керівництво науково-дослідною проблематикою та підготовкою аспірантів. Зокрема, в останній період науковий керівник тем: «Розробка концепції та інструментарію оцінювання і порівняння державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти» (номер держреєстрації 0113U000590) (фундаментальна тематика); «Розробка методики визначення впливу негативної синергічності на фінансову продуктивність регіону» (номер держреєстрації 0113U000591) (прикладна тематика), які фінансувались Міністерством освіти і науки України. У 2009-2011 рр. був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К.35.886.01. Під його науковим керівництвом захищено 8 кандидатських робіт.

Співпрацює з багатьма провідними науковими та виробничими колективами України і зарубіжжя. Приймав безпосередню участь у розробці ряду крупних програм розвитку території, а саме: Державна програма соціально-економічного розвитку Карпатського регіону (Постанова Кабінету Міністрів України №368); Державна програма соціально-економічного розвитку Поділля (Постанова Кабінету Міністрів України №279); Програма державної підтримки комплексного розвитку м. Львова (Постанова Кабінету Міністрів України № 1406), Стратегії соціально-економічного розвитку Львівської області до 2020 року. Він є співавтором Державного класифікатора України (ДК017-98) «Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності», який згідно Постанови Кабінету Міністрів України з 1999 р. введено в дію в усіх відомствах.

Фундатор наукової школи «Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного господарства». Співкерівник Транскордонної науково-дослідної лабораторії з фінансово-економічних проблем державотворення (спільної з Інститутом економіки та управління Вищої техніко-економічної школи імені кс. Б. Маркєвича, Ярослав, Польща).

У 1986 р. за результатами конкурсу став лауреатом Республіканської премії ім. М. Островського в області науки і техніки за наукову роботу «Розробка методів, створення та впровадження технологічних процесів підвищення надійності і довговічності машинобудівного і сільськогосподарського обладнання». За особисту підтримку та втілення ініціатив нагороджений Дипломом Лодзької політехніки (Польща). Лауреат обласної іменної премії голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради; Почесна грамота Міністерства фінансів України; Почесний знак «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України.

Нагороди

   У 1986 р. за результатами конкурсу став лауреатом Республіканської премії ім. М. Островського в області науки і техніки за наукову роботу «Розробка методів, створення та впровадження технологічних процесів підвищення надійності і довговічності машинобудівного і сільськогосподарського обладнання». За особисту підтримку та втілення ініціатив нагороджений Дипломом Лодзької політехніки (Польща). Лауреат обласної іменної премії голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради; Почесна грамота Міністерства фінансів України; Почесний знак «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України.

Розклад