Капленко Галина Вікторівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: halyna.kaplenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

      Прогнозування розвитку економіки України, споживчий ринок, доходи та витрати домогосподарств, фіскальна політика,  управління і розвиток людського ресурсу, публічне управління та адміністрування (сфера наукових інтересів); удосконалення системи організації навчального процесу, педагогічна майстерність (сфера педагогічних інтересів).
Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць, серед яких 2 навчальний посібник.

Курси

Публікації

 1. Капленко Г.В. Статистична верифікація гіпотези про витіснення споживчих видатків домогосподарств державними закупівлями // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник тез ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, Хмельницький університет управління та права, 23 травня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, с. 103–106.
 2. Капленко Г.В. Деякі концептуальні аспекти аналізу сезонності споживчих видатків і попиту // Інноваційний шлях розвитку суспільства: проблеми досягнення та перспективи: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Кам’янець-Подільський, Подільський державний аграрно-технічний університет, Наук. клуб «Софус», 30-31 травня 2013 року). – Тернопіль : Крок, 2013. – с. 100–102.
 3. Капленко Г.В. Висвітлення проблеми прогнозування споживчого попиту в процесі викладання курсу статистики ринку // Наука в інформаційному просторі : Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 жовтня 2013 року) у 8 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О, 2013. // Т. 1. Мікро- та макроекономіка : питання та шляхи ефективного розвитку . – С. 21–25.
 4. Капленко Г.В. Деякі методологічні аспекти прогнозування споживчого попиту // Десята Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної науки» (17 по 19 жовтня 2013 року), ч.1, С 14–20.
 5. Капленко Г.В. Концептуальні аспекти розробки ендогенних прогнозів споживчого попиту // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві й транспорті ‘2013» (17-26 грудня 2013 року).
 6. Капленко Г.В. Про імовірнісний характер прогнозування купівельного попиту на основі даних суцільного спостереження. // БІЗНЕС-ІНФОРМ, 2014. – №8. – С. 228–232. («Index Copernicus International»)
 7. Капленко Г.В. Особливості висвітлення вимірювання сезонних коливань в українській навчальній літературі зі статистики // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 3. – С. 130–141.
 8. Капленко Г.В., Крукевич Н.М. Недоліки у висвітленні питання про вимірювання сезонності в українській навчальній статистичній літературі. // Актуальні проблеми теорії та практики економічної науки : Збірник тез Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 21 лютого 2014 р.). – Тернопіль, 2014. – С. 53–56.
 9. Капленко Г.В. Деякі актуальні питання методології факторного прогнозування споживчого попиту. // Ефективна економіка. – 2015. – №12. – Електр. вид.
 10. Капленко Г.В. Гранична схильність до споживання та мультиплікатор податків в Україні в 2001 – 2013 роках // Створення сильної економіки країни: проблеми та перспективи розвитку» : Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2016. – С. 53 – 56.
 11. Капленко Г.В. Основні течії теорії аналізу макропопиту на споживчі блага // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіон. дослідж.; відп. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2016. – Випуск 1 (117). С. 78 – 82. («Index Copernicus International»)
 12. Капленко Г.В. Питання побудови динамічної прогностичної факторної моделі споживчого попиту. // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2016. – №4/1. – с. 20–24. («Index Copernicus International»).
 13. Капленко Г.В. Прогнозування як функція менеджменту. // ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, м. Хмельницький, Хмельницький університет управління та права, 26 травня 2016р.
 14. Капленко Г.В. Основні течії макропопиту населення на споживчі блага //ЗБІРНИК (1) тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та  бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – с. 236–239.
 15. Капленко Г.В. Про використання факторних економетричних моделей у процесі реалізації прогностичної функції менеджменту та маркетингу // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні» : Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 2016. – 27-28 жовтня 2016.
 16. Карпінський Б.А., Капленко Г.В. Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації крізь призму податкового чинника розбудови держави // БІЗНЕС-ІНФОРМ, 2016. – №11. – С. 247–252. («Index Copernicus International»)
 17. Капленко Г.В. Про один з аспектів верифікації регресійних моделей споживчого попиту // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2017. – №5/3. – с. 20–23. («Index Copernicus International»)
 18. Капленко Г.В. Про використання українознавчої інформації для реалізації завдань із патріотичного виховання української студентської молоді в процесі викладання навчальних дисциплін «Адміністративний менеджмент» і «Маркетинг». //Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2017. – №8/3. – с. 15–18. («Index Copernicus International»).
 19. Капленко Г.В. Про використання відомостей з історії України та історії української економічної думки в процесі викладання у вітчизняних вишах навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів, 2017. – Випуск 3(125). – с. 162-166. («Index Copernicus International»). Збірник 3 2017! 2
 20. Капленко Г.В. Використання й поповнення суспільствознавчих знань українських студентів у процесі викладання навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» як інструмент формування державотворчої складової їх життєвої позиції // Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації : Матеріали Дискусійного клубу в рамках Фестивалю науки. – Львів, 2017. – с. 17-18.
 21. Капленко Г.В. Про деякі методичні підходи до моделювання сукупних особистих споживчих витрат. // Ефективна економіка. – 2017. – №12. – Електр. вид. («Index Copernicus International»).
 22. Стасишин А. В., Капленко Г. В. Еволюція теоретико-економічних засад взаємодії держави та приватного бізнесу // Бізнес Інформ. – 2018. – №10. – C. 13–19. («Index Copernicus International»).
 23. Чистоклетов Л.Г., Капленко Г.В., Хитра О.Л. Методи дослідження проблематики адміністративного права // Журнал східноєвропейського права. – 2019. – №62. -Електр.наук.-практ.вид.
 24. Публічне управління: навч. посібник / А. В.Стасишин, .Г В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін. ;..[ за заг. ред.. А.В. Стасишина]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2019. 460с.
 25. Баїк А.І., Капленко Г.В. Регулювання облікової ставки НБУ як один із способів досягнення макроекономічних цілей. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів». Секція 3 «Проблеми та розвиток підприємництва в сучасних умовах господарювання». – Покровськ: ДонНТУ, 2019., с. 65-69
 26. Огірко О. Т., Капленко Г. В. ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ // Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджтенту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В. М. – Покровськ: ДонНТУ, 2019, с. 184-188
 27. Капленко Г.В., Злоцький О.В. Роль громадського контролю за органами місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи в Україні // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019, с. 270-272
 28. Капленко Г. В., Шоробура Н. М. ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019, с. 417-419
 29. Капленко Г.В., Іванишин П.М. Взаємодія органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019, с. 595-598
 30. Капленко Г.В., Руденко О.М. Про одну з теорій мотивації державних службовців // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019, с. 608-611
 31. Чистоклетов Л.Г., Капленко Г.В., Хитра О.Л. Сутність адміністративного переконання // Журнал східноєвропейського права – 2019. – №69. -Електр.наук.-практ.вид.
 32. Капленко Г. В. Проблема прогнозування споживчого попиту в її концептуальній постановці // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2019. – №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5420

Біографія

   У лютому 2005 року в ІРД НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему «Формування економічної поведінки підприємств» (08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами).
У червні 2005 року присвоєно вчене звання доцент кафедри економіки та підприємництва.
Викладацьку діяльність розпочала з вересня 2001 року на посаді асистента кафедри економіки та підприємництва ЛДФА, у 2003 році переведена на посаду старшого викладача, з вересня 2005 року – доцент кафедри економіки та підприємництва.
З вересня 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2019 року доцент кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

Подяка Міністерства фінансів України (2008 р.)

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2017 р.)

Розклад