Герасименко Олена Вікторівна

Посада: доцент кафедри економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: olena.gerasymenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких 5 підручників та навчальних посібників, 5 колективних монографій, понад 10 міжнародних публікацій тощо.

Стажування в Університет Париж ХІІ Валь-де-Марн (м. Париж / Кретей). Стажування проводиться в рамках програми міжнародної мобільності Еразмус+ .

Курси

Публікації

 1. Герасименко О.В. Врахування соціонічних типів в процесі антикризового менеджменту трудового потенціалу підприємств сфери товарного обігу / Н.С. Ситник, О.В. Герасименко та ін. // Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy (Економічна ефективність підприємництва в умовах нестабільної економіки): Collective monograph –Aspect Publishing, Taunton, MA, USA, 2015. – 332  – 2.4. – С. 171-177.
 2. Gerasymenko O. Concepts of firmness and balancing in marketing logistics / P. Garasym, O. Gerasymenko, M. Garasym // Economics, Entrepreneurship, Management. – Lviv: Lviv Politechnic National University. – Volume 2. Number 1 (3). – 2015. – P. 21-25. – фах. (РИНЦ, Index Copernicus)
 3. Gerasymenko О. Role of transport logistics in the internal trade competitiveness increase /  Sytnyk, O. Gerasymenko //Yale Review of Education and Science, 2015, No.1. (16), (January-June). Volume VI. “Yale University Press”, 2015. – P. 189-195. (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 4.865. SCImago Journal Rank (SJR): 4.875).
 4. Gerasymenko O. Influence of investments into trade sphere on a financial system firmness and balancing / N. Sytnyk, O. Gerasymenko // Proceedings of the VII International Academic Congress «Modern World: Politics, Economy, Culture, History, Technology, Science and Education». – «Ottawa University Press», – P. 159-164.Canadian Congress, 2015
 5. Gerasymenko O. Aspects of innovations influence on marketing logistics efficiency / P. Garasym, J. Zamojski, O. Gerasymenko, M. Garasym // Studia i Materialy. Zarzadzanie i Logistyka: Miscellanea Oeconomicae. – Rok 19. – Nr 2. – Kielce, 2015. – P. 221-229. (Periodyk z listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów), INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL – OCENA CZASOPISMA: 4.25)
 6. Gerasymenko О. Problems and prospects of fiscal management in the field of trade (Проблеми та перспективи фіскального управління у сфері торгівлі) / N. Sytnyk, O. Gerasymenko / Problems of social and economic development of the business: national and international experience (Проблемы социально-экономического развития предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт) : Collective monograph. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2016. – Р. 66-76.
 7. Герасименко О.В. Взаємозалежність фіскального та інвестиційного аспектів державного управління /Ситник Н. С., Герасименко О.В. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Вип. 51. – 2016. – С. 50-55.
 8. Герасименко О.В. Вплив державного управління на інвестиційну діяльність підприємств як важіль економічної стабілізації / О.В. Герасименко // Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств: загрози і виклики : колективна монографія. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2016. – С. 6-18. Колективна монографія 2016 (інвест)
 9. Герасименко О.В. Варіативність побудови української моделі менеджменту / О.В. Герасименко // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу. Підсекція економіки, бізнесу та менеджменту, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 231-236.
 1. Герасименко О.В. Стійкість та збалансованість як фактори прогресивної регенерації народного господарства / О.В. Герасименко // Збірник тез за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.); у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. – 2016. – 398 с. – С. 210-212.
 2. Герасименко О.В. Особливості фінансового менеджменту страхових компаній / О.В. Герасименко // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] І частина / За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – 39-41. Збірник тез 2017_1 страхув
 3. Герасименко О.В. Базові аспекти прогресивної регенерації народного господарства як важеля зростання державотворчого патріотизму нації / О.В. Герасименко // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 235-238.
 4. Герасименко О.В. Взаємовплив інновацій в сфері маркетингової логістики та конкурентоспроможності підприємств / О.В. Герасименко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 110-111.tezy_dopovidey_iv_mnpk

Біографія

   Львівський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси» (2002 р.).
Навчалася в аспірантурі Львівської державної фінансової академії (2004-2006 рр.), працювала асистентом та старшим викладачем (з 2005 до 2010 рр.), з 2010 р. обіймає посаду доцента. З 2008 р. є заступником завідувача кафедри економіки та менеджменту з наукової роботи.
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-організаційний механізм управління збалансованістю фінансової системи території» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2013 р. отримала звання доцента.
Вільно володіє англійською та польською мовами, використовуючи свої знання у науковій роботі та навчальному процесі.

Розклад